Ƥerᴏnⅰ L., Οjcⅰec Pⅰᴏ. Ͳᴏm I.pdf

(28009 KB) Pobierz
r
Luigi Peroni
TOM I
Tłumaczenie
Joanna
Curyło
-
TYTUŁ ORYGINAŁU
Padre
Pio
da Pietrelcina
©
Edizioni Borla s.r.l.
Via delle Fornaci, 50 - 00165 Roma
TŁUMACZENIE
Z
JĘZYKA WŁOSKIEGO
Joanna
Curyło
REDAKCJA I KOREKTA
Zespół
PROJEKT
OKŁADKI
I
SKŁAD
Łukasz
Kosek
ZDJĘCIE
NA
OKŁADCE
East News
ISBN 978-83-7569-061-3
©
2008 Dom Wydawniczy „Rafael"
ul. Ostatnia
le
31-444 Kraków
tel./fax: 012 41114 52
e-mail: rafael@rafael.pl
www.rafael.pl
DRUK: Drukarnia Kolejowa Kraków
Spółka
z o.o.
3
NOTA OD WYDAWCY
WŁOSKIEGO
W chwili, kiedy
dopełnia się
droga do
ogłoszenia świętości
ojca
Pio przez
Kościół
(16 czerwca 2002 roku), oddajemy do
rąk
czy-
telnika trzecie wydanie biografii napisanej przez Luigiego Peroni,
który przez wiele lat
był
jego synem duchowym.
Opublikowane po raz pierwszy w roku 1991, a po raz drugi
w 1994
dzieło, dzięki
swojej rygorystycznej rekonstrukcji histo-
rycznej,
sugestywności, autentyczności,
a
także
przejrzystemu
i
zwięzłemu
stylowi,
zostało określone
zarówno przez ekspertów,
jak i ojców kapucynów jako najbardziej sugestywna biografia ojca
Pio ze wszystkich dotychczas napisanych.
Dzięki dotąd
niepublikowanym dokumentom i
świadectwom,
żmudnie
gromadzonym latami podczas nieprzerwanych poszuki-
wań
w San Giovanni Rotondo, towarzyszymy
świętemu
kapucy-
nowi z Gargano na
każdym
kroku, od momentu narodzin
do
śmierci,
przez
długie
i
pełne cierpień
lata
posługi kapłańskiej,
a dzieje jego
życia
pokazane
na tle nieskazitelnie przedstawio-
nego kontekstu historycznego.
Aby
dzieło
to
mogło powstać,
autor
musiał przeanalizować
ponad dwa
tysiące
dokumentów. Tam, gdzie nie
mógł osobiście
przeprowadzić badań, przedstawił
on wnioski, do jakich doszli
najbardziej kompetentni badacze. Jego osobiste archiwum z
całą
pewnością należy
do najbogatszej dokumentacji na ten temat,
zawierającej
zarówno dokumenty opublikowane, jak i te nigdy
niewydane.
Cały materiał został
przez L. Peroni skrupulatnie wy-
selekcjonowany w oparciu o kryterium, jakim
dokumenty pisa-
ne i
bezpośrednie,
wiarygodne
świadectwa.
W ten sposób
powstała
spójna biografia, bogata
także
w epizo-
dy gdzie indziej nieprzytaczane,
kierująca się
dwiema zasadami:
rozwagą
i
odpowiedzialnością.
Jednak pomimo swojej obszernej
4
struktury w istocie jest to
dzieło,
które czyta
się płynnie dzięki
potoczystemu, jasnemu,
wywołującemu uśmiech
stylowi.
Ponadto autor w delikatny i precyzyjny sposób oddaje cierpienia, ja-
kim
poddany
był
ojciec Pio na skutek bolesnych
działań,
w które zamie-
szani byli
także
ludzie
Kościoła:
dokumentuje wszystko,
wykorzystując
zbiory archiwów oraz dokumenty
niełatwe
do odszukania. To samo
można powiedzieć
na temat rekonstrukcji stosunków
pomiędzy
ojcem
Pio a
środowiskiem
zakonnym.
Jeśli
w takich przypadkach
L.
Peroni
używa określeń
typu „zakon", „prowincja'' itd., nie oznacza to,
że
je-
go zamiarem
było oskarżenie
zakonu kapucynów, lecz tylko
te osoby,
które w
tym momende
podejmowały ważne
decyzje
bądź miały
na nie
decydujący wpływ.
Zawsze chodzi tutaj tylko i
wyłącznie
o
niektórych
kapucynów, nigdy o zakon. Jego historia, w której mnóstwo jest
świe­
tlanych postaci oraz
świadectw długiego
i owocnego niesienia Ewange-
lii,
zwłaszcza wśród
ubogich, jest wszystkim doskonale znana.
Na koniec sygnalizujemy,
że
biografia ta ujawnia nowe fakty z
życia
ojca Pio. Wystarczy
przytoczyć
tutaj
opowieść
o dziejach Emanuela
Brunatta, postaci bardzo dyskusyjnej, obecnej w delikatnych momen-
tach
życia
ojca Pio.
Niniejsze
dzieło,
co oczywiste, nie
rozwiązuje
wszystkich kwestii
i problemów, które
narosły
przez lata
wokół
postaci ojca Pio i otacza-
jącego
go
środowiska.
Jest to ogromne wyzwanie, któremu
stawiają
czoło
historycy. Lecz
książka
ta, ze swej strony, ma wielki
wkład
w na-
świetlenie
dziejów i etapów
długiej
drogi ojca Pio; jest to jedna z przy-
czyn, dla której z
pełną ufnością
oddajemy
do
rąk
czytelników.
Jesteśmy
przekonani,
że,
nawet
jeśli
pewnego dnia nauka znajdzie
wyjaśnienie
nadzwyczajnych fenomenów, którymi ojciec Pio
był
ob-
darzony, i cudów, których
dokonywał,
na zawsze pozostanie on zjawi-
skiem
wyjątkowym.
Nie uda
się
bowiem naukowo
opisać
cudu duszy
tego syna
wieśniaków,
urodzonego w zacofanym
zakątku
Sannio, któ-
ry
przyciągał
i nadal
przyciąga
w coraz
większym
stopniu
tłumy
ze
wszystkich stron
świata, wywołując
zmiany w sercach
tysięcy
ludzi.
Vincenzo D'Agostino
Edizioni Borla
Zgłoś jeśli naruszono regulamin