38) Clive Barker - Imajica.pdf

(3803 KB) Pobierz
CLIVE BARKER
IMAJICA
TY​TUŁ ORY​GI​NAL​NY
Ima​ji​ca
WY​DA​NIE ORY​GI​NAL​NE
Co​py​ri​ght © 1991 by Cli​ve Bar​ker
PRZE​KŁAD
Woj​ciech Szy​pu​ła
WY​DAW​CA
MAG
DATA WY​DA​NIA
2002
ISBN
83-89004-00-3
WY​DA​NIE ELEK​TRO​NICZ​NE
PIĄ​TE
DO​MI​NIUM
ROZ​DZIAŁ 1
Klu​czo​we twier​dze​nie Plu​the​ro Qu​exo​sa, naj​słyn​niej​sze​go dra​ma​to​pi​sa​rza
Dru​gie​go Do​mi​nium, brzmia​ło na​stę​pu​ją​co: W każ​dym dzie​le, bez wzglę​du
na to, jak by​ło​by am​bit​ne i głę​bo​kie, jest miej​sce tyl​ko dla trzech po​sta​ci.
Dwóch zwa​śnio​nych kró​lów – i roz​jem​ca; dwo​je ko​cha​ją​cych się mał​żon​ków
– i uwo​dzi​ciel lub dziec​ko; bliź​nię​ta – i duch mat​czy​ne​go łona; dwo​je ko​-
chan​ków – i śmierć. Przez utwór mogą się na​tu​ral​nie prze​wi​nąć set​ki, a na​-
wet ty​sią​ce in​nych osób, wy​łącz​nie jed​nak jako wid​ma, słu​dzy i – z rzad​ka –
od​bi​cia troj​ga rze​czy​wi​stych, ob​da​rzo​nych wol​ną wolą głów​nych bo​ha​te​rów.
Co wię​cej, we​dle nauk Qu​exo​sa na​wet to klu​czo​we trio nie ma pra​wa ostać
się nie​tknię​te. W mia​rę roz​wo​ju fa​bu​ły bę​dzie się zmniej​szać – z trzech po​-
sta​ci zo​sta​ną dwie, po​tem jed​na, a na koń​cu sce​na cał​kiem opu​sto​sze​je.
Rzecz ja​sna, wie​lu pi​sa​rzy pró​bo​wa​ło pod​wa​żyć jego do​gma​ty. Au​to​rzy
ba​jek i ko​me​dii szcze​gól​nie gło​śno wy​ra​ża​li swo​ją po​gar​dę, przy​po​mi​na​jąc
świet​ne​mu Qu​exo​so​wi, że ich utwo​ry nie​odmien​nie koń​czą się ślu​bem i
ucztą. On jed​nak po​zo​stał nie​ugię​ty. Miał ich za oszu​stów, któ​rzy po​zba​wia​ją
wi​dzów tego, co na​zy​wał ostat​nią wiel​ką pro​ce​sją: po od​śpie​wa​niu we​sel​-
nych pie​śni i od​tań​cze​niu ra​do​snych plą​sów po​grą​że​ni w me​lan​cho​lii bo​ha​te​-
ro​wie po​win​ni odejść i znik​nąć w mro​kach za​po​mnie​nia.
Był w swej fi​lo​zo​fii bez​li​to​sny, utrzy​my​wał jed​nak, że jest ona ab​so​lut​nie
nie​zmien​na, uni​wer​sal​na – praw​dzi​wa i w Pią​tym Do​mi​nium, zwa​nym Zie​-
mią, i w Dru​gim.
A co naj​waż​niej​sze, obo​wią​zy​wa​ła z taką samą bez​względ​no​ścią za​rów​no
w sztu​ce, jak i w ży​ciu.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin