20.1923.1. Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli. Teoria poznania, logika, metafizyk K. Ajdukiewic K.S. Jakubowski, Lwów 1923, VIII + 284 pp.pdf

(215715 KB) Pobierz
D
R
K A Z I M I E R Z
AJDUKIEWICZ
DOCENT UNIWERSYTETU LWOWSKIEGO
GŁÓWNE
KIERUNKI FILOZOFJI
W W Y J Ą T K A C H Z DZIEŁ
ICH K L A S Y C Z N Y C H PRZEDSTAWICIELI
(TEORIA POZNANIA — LOGIKA — METAFIZYKA)
*
NAKŁAD
I
WŁASNOŚĆ
WE
LWOWIE
K. S . J A K U B O W S K I E G O
GŁÓWNE
KIERUNKI
•\
FILOZOF]!
D
R
K A Z I M I E R Z
AJDUKIEWICZ
DOCENT UNIWERSYTETU LWOWSKIEGO
GŁÓWNE
KIERUNKI FILOZOFII
W WY]ĄTKACH Z DZIEŁ
ICH KLASYCZNYCH P R Z E D S T A W I C I E L I
(TEORJA POZNANIA — LOGIKA — METAFIZYKA)
¥
S f Ł
NAKŁAD
I
WŁASNOŚĆ
WE
LWOWIE
K. S. J A K U B O W S K I E G O
WSZELKIE PHAWA
ZASTRZEŻONE.
W szczególności w z b r o n i o n y przedruk „ W s t ę p u " , r o z p r a w y Kazimie-
rza T w a r d o w s k i e g o p. t. „O naukach a p r i o r y c z n y c h czyli racjonalnych (de-
d u k c y j n y c h ) i naukach aposterjorycznych czyli e m p i r y c z n y c h (indukcyj-
nych)", tudzież przekładów, umyślnie do tego dzieła dokonanych przez:
Kazimierza A j d u k i e w i c z a , Marję A j d u k i e w i c z o w ą , Marjana Goliasa i Danielę
Gromską.
ODBITO NA P A P I E R Z E P A B J A N I C K I E J F A B R Y K I P A P I E R U ROB. S A E N G E R S. A.,
W D R U K A R N I .IAKUROWSKIEGO I Sp. W E L W O W I E 1923 R.
K
siążka niniejsza ma służyć dojrzalszym uczniom
najwyższych klas gimnazjalnych oraz studentom
uniwersytetu, rozpoczynającym studja fdozoficzne, jako
podręcznik, wprowadzający w zasadnicze problematy
filozoficzne i zaznajamiający z głównemi sposobami ich
rozwiązań. Zadanie to spełniają t. zw. „wstępy do filo-
zofji", rozstrząsające zagadnienia filozoficzne i streszcza-
jące różne sposoby ich rozwiązań. Wolałem wszakże,
by wprost przemówili do czytelnika „klasyczni przed-
stawiciele" głównych kierunków iilozofji. Dlatego po-
daję tu wyjątki z ich pism, które ułożyłem systema-
tycznie według problemalów. nie kierując się history-
cznym rozwojem iilozofji.
Ogólny pogląd na zagadnienia i kierunki iilozofji
podaje napisany przeze mnie „Wstęp" (str. 1—36). We
„Wstępie" tym znajduje się również uzasadnienie ta-
kiego właśnie doboru i układu ustępów, jakiego w książ-
ce tej dokonałem. Mimo, że wzgląd historyczny nie
odgrywał przy dobieraniu i układaniu materjału roli
głównej, to jednak starałem się — o ile możności —
uwzględnić reprezentantów wszystkich epok history-
cznych. Dla orjentacji historycznej dodałem tabelę syn-
chronistyczną (str. 277).
Nie mogłem, rzecz jasna, pomieścić w podręczniku
wszystkich zagadnień filozoficznych, choćby tylko naj-
ważniejszych. Z zagadnień metafizycznych np. pominą-
łem zagadnienia takiej wagi, jak kwestja wolności woli,
istnienia Boga i t. d. Zagadnienia te bowiem pragnął-
Zgłoś jeśli naruszono regulamin