DSU 401Da ZA Chorzów - lokomotywy.pdf

(6777 KB) Pobierz
DOKUMENTACJA SYSTEMU UTRZYMANIA
Typ pojazdu kolejowego:
LOKOMOTYWA SPALINOWA
typu: 401Da (Ls-350E).
Użytkownik:
ZAKŁA DY A ZO TOW E CHORZÓ W S.A.
ul. Narutowicza 15, 41 – 503 CHORZÓW
Opracowanie:
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE WOJCIECH KAPERCZAK
ul. Księdza Franciszka Nawrota 20/7, 41-902 BYTOM; tel: 692 571 689; e-mail: w.kaperczak@piwbk.pl
Nr dokumentacji DSU:
01/401Da/2019.
Użytkownik pojazdu:
DOKUMENTACJA SYSTEMU UTRZYMANIA
Typ pojazdu kolejowego:
Nr dokumentacji DSU:
ZAKŁADY AZOTOWE
CHORZÓW S.A.
Lokomotywa spalinowa typu: 401Da (Ls-350E)
01/401Da/2019.
DOKUMENTACJA SYSTEMU UTRZYMANIA
Lokomotywy spalinowej typu: 401Da (Ls-350E)
…................................................................................................................
(nazwa i typ pojazdu kolejowego)
Akceptacja Użytkownika:
Zatwierdzenie
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
.................................................................
.
data
podpis
.................................................................................
data
numer decyzji
Z A K Ł A D Y A Z O TO W E C H O R Z Ó W S . A . , ul. Narutowicza 15, 41 – 503 CHORZÓW
str.:
1
Użytkownik pojazdu:
DOKUMENTACJA SYSTEMU UTRZYMANIA
Typ pojazdu kolejowego:
Nr dokumentacji DSU:
ZAKŁADY AZOTOWE
CHORZÓW S.A.
1. SPIS TREŚCI.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lokomotywa spalinowa typu: 401Da (Ls-350E)
01/401Da/2019.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
SPIS TREŚCI:
KARTA INFORMACYJNA.
KARTA ZMIAN.
DANE TECHNICZNE LOKOMOTYWY.
OPIS FUNKCJONALNY POJAZDU Z PODZIAŁEM NA ELEMENTY SKŁADOWE
W PROCESIE UTRZYMANIA.
WYMAGANIA PRAWNE, DOKUMENTY ZWIĄZANE.
KARTA NORM I PRZEPISÓW MIĘDZYNARODOWYCH UIC.
POJĘCIA PODSTAWOWE.
POZIOMY UTRZYMANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH.
CYKL PRZEGLĄDOWO – NAPRAWCZY.
POSTĘPOWANIE PRZY NAPRAWACH POZAPLANOWYCH
KARTA PODZIAŁU RZECZOWEGO PRZEGLĄDÓW I NAPRAW.
KARTA CYKLU PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZEGO
ARKUSZE POZIOMÓW UTRZYMANIA: P1, P2, P3.
ARKUSZE POZIOMÓW UTRZYMANIA: P4, P5.
ZAŁĄCZNIKI:
KARTY POMIAROWE:
KP 1 - Ostoja lokomotywy.
KP 2 - Zużycie zarysu obręczy zestawów kołowych.
KP 3 - Odległość od główki szyny osi zderzaków, zgarniaczy i rur piaskowych na lokomotywie.
KP 4 - Rezystancja izolacji silników trakcyjnych.
KP 5 - Ustawienie luzów „ostoja - zestaw kołowy”.
KP 6 - Luzy w ślizgach wideł maźniczych.
KP 7 - Zestaw kołowy napędowy i napędzany lokomotywy.
KP 8 - Komplet zestawów kołowych.
KP 9 - Zestaw kołowy z maźnicami.
KP 10 - Urządzenie cięgłowe.
KP 11 - Hak cięgłowy.
KP 12 - Docieranie i próba odbiorcza silnika spalinowego 16H12A.
KP 13 - Pomiary i próby prędkościomierza.
PROTOKOŁY:
P 1 - Przekazanie lokomotywy do naprawy.
P 2 - Próba odbiorcza agregatu sprężarkowego A50/110 lokomotywy.
P 3 - Próby ruchowe i praca silnika spalinowego lokomotywy.
P 4 - Próba obciążenia i zdjęcie charakterystyki zewnętrznej prądnicy głównej lokomotywy.
P 5 - Układ wiązarów i panewek lokomotywy.
P 6 - Próba statyczna hamulca i układu pneumatycznego lokomotywy.
P 7 - Oględziny, pomiary i próby postojowe lokomotywy.
P 8 - Jazda próbna lokomotywy.
P 9 - Regulacja reflektorów.
P 10 - Odbiór rekonstrukcji i robót dodatkowych na lokomotywie.
P 11 - Odbiór lokomotywy.
P 12 - Świadectwo odbioru lokomotywy po wykonanej naprawie.
P 13 - Karta gwarancyjna po wykonanej naprawie.
KARTA SMAROWANIA.
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW MIERZONYCH W PROCESIE UTRZYMANIA.
WYKAZY TESTÓW WYKONYWANYCH W TRAKCIE PROCESU UTRZYMANIA
OGÓLNA INSTRUKCJA DEMONTAŻU i MONTAŻU PODSTAWOWYCH PODZESPOŁÓW
LOKOMOTYWY.
WYKAZ URZĄDZEŃ I NARZĘDZI SPECJALISTYCZNYCH WYKORZYSTYWANYCH W PROCESIE
UTRZYMANIA POJAZDU KOLEJOWEGO.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW.
OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I INTEROPERACYJNOŚCIĄ DOTYCZĄCE
NIEPRZEKRACZALNYCH LIMITÓW W TRAKCIE EKSPLOATACJI
ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ SYSTEMU UTRZYMANIA.
WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH I ZOBOWIĄZANYCH DO STOSOWANIA POSTANOWIEŃ
DSU.
WYKAZ PODZESPOŁÓW OBJĘTYCH DOZOREM TECHNICZNYM.
ZASTRZEŻENIE.
Z A K Ł A D Y A Z O TO W E C H O R Z Ó W S . A . , ul. Narutowicza 15, 41 – 503 CHORZÓW
2
3
5
6
12
14
17
33
36
37
40
41
42
45
59
100
101
103
105
107
108
110
112
116
118
119
121
123
125
127
128
130
131
132
133
135
139
146
150
152
153
154
155
156
163
167
168
172
174
175
177
178
179
180
str.:
2
Użytkownik pojazdu:
DOKUMENTACJA SYSTEMU UTRZYMANIA
Typ pojazdu kolejowego:
Nr dokumentacji DSU:
ZAKŁADY AZOTOWE
CHORZÓW S.A.
Lokomotywa spalinowa typu: 401Da (Ls-350E)
01/401Da/2019.
2. KARTA INFORMACYJNA.
RODZAJ POJAZDU KOLEJOWEGO
Lokomotywa spalinowa manewrowa
TYP POJAZDU
Kolejowy kod literowy
(literowo-cyfrowy)
Kod konstrukcyjny
-
401Da
(Ls-350E)
ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU POJAZDU SZYNOWEGO
Numer świadectwa
Data wydania
T/2000/0080
odpis nr: 79
DOKUMENTACJA BAZOWA
Warunki techniczne
Wykonania
autor
Odbioru
29.03.2000r.
Dokumentacja
Techniczno-Ruchowa
autor
Fabryka Lokomotyw
autor
„Fablok” Chrzanów
Centralne Biuro
Konstrukcyjne Przemysłu
Taboru Kolejowego
w Poznaniu
Fabryka Lokomotyw
„Fablok” Chrzanów
DATA I NR DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU
KOLEJOWEGO
Data
…...............................................
Numer
….................................................................................
Oświadczenie użytkownika o zgodności niniejszej dokumentacji z wymaganiami określonymi w
dokumentacji technicznej, w przepisach i normach zamieszczono we wniosku.
Z A K Ł A D Y A Z O TO W E C H O R Z Ó W S . A . , ul. Narutowicza 15, 41 – 503 CHORZÓW
str.:
3
Użytkownik pojazdu:
DOKUMENTACJA SYSTEMU UTRZYMANIA
Typ pojazdu kolejowego:
Nr dokumentacji DSU:
ZAKŁADY AZOTOWE
CHORZÓW S.A.
Lokomotywa spalinowa typu: 401Da (Ls-350E)
01/401Da/2019.
Z A K Ł A D Y A Z O TO W E C H O R Z Ó W S . A . , ul. Narutowicza 15, 41 – 503 CHORZÓW
str.:
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin