2018_colep.pdf

(252 KB) Pobierz
INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK
WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ
COLEP Polska Sp. z o. o.
Zakład w Kleszczowie przy ul.
Przemysłowej 10
OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Zakład zajmuje się produkcją artykułów
kosmetycznych, perfum oraz środków piorących i
czyszczących gospodarstwa domowego.
RODZAJE ZAGROŻEŃ
Rodzaje zagrożeń
możliwych do
wystąpienia w zakładzie
Nazwa zakładu
SKAŻENIE
POŻAR
WYBUCH
COLEP Polska Sp. z
o. o.
Zakład w
Kleszczowie przy
ul. Przemysłowej 10
SPOSOBY POWIADAMIANIA
I ALARMOWANIAMIESZKAŃCÓW
W przypadku powstania awarii na terenie zakładu
społeczeństwo
może
być
powiadamiane
o występujących zagrożeniach za pośrednictwem:
mediów
(radio, telewizja regionalna),
służb współdziałających podczas likwidacji
awarii
(Policja, Straż Miejska, Obrona Cywilna,
Państwowa Straż Pożarna),
Internetu
(strony internetowe podmiotów
publicznych, w tym aktywny pasek na stronie
internetowej KW PSP w Łodzi).
SYGNAŁY ALARMOWE
Sposób ogłoszenia alarmów
Rodzaj
alarmu
Sygnał
akustyczny
Modulowany
dźwięk syreny
w okresie
trzech minut
Ciągły dźwięk
syreny
w okresie
trzech minut
Środki masowego
przekazu (trzykrotne
powtórzenie zapowiedzi
słownej)
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Ogłaszam alarm...............
(podać przyczynę, rodzaj
alarmu itp.) dla ………….
Sygnał
wizualny
Ogłoszenie
alarmu
Znak żółty
w kształcie
trójkąta (lub
innej figury)
Odwołanie
alarmu
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Odwołuję alarm………….
(podać przyczynę, rodzaj
alarmu itp.) dla…………...
-----------------
Zgłoś jeśli naruszono regulamin