2018_eurofoam.pdf

(253 KB) Pobierz
INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK
WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ
Eurofoam Polska Sp. z o. o. Zakład w
Zgierzu przy ul. Szczawińskiej 42
.
OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Zakład
zajmuje
się
produkcją
pianki
poliuretanowej metodą ciągłego spieniania o
różnych właściwościach: pianki samogasnące,
pianki uniepalniane, pianki z wybielaczem
optycznym, pianki o nieregularnej strukturze,
pianki
o
polepszonych
właściwościach
zgrzewalności
RODZAJE ZAGROŻEŃ
Rodzaje zagrożeń
możliwych do
wystąpienia w zakładzie
Nazwa zakładu
POŻAR
SKAŻENIE
Eurofoam Polska
Sp. z o. o. Zakład w
Zgierzu przy ul.
Szczawińskiej 42
SPOSOBY POWIADAMIANIA
I ALARMOWANIAMIESZKAŃCÓW
W przypadku powstania awarii na terenie zakładu
społeczeństwo
może
być
powiadamiane
o występujących zagrożeniach za pośrednictwem:
mediów
(radio, telewizja regionalna),
służb współdziałających podczas likwidacji
awarii
(Policja, Straż Miejska, Obrona Cywilna,
Państwowa Straż Pożarna),
Internetu
(strony internetowe podmiotów
publicznych, w tym aktywny pasek na stronie
internetowej KW PSP w Łodzi).
SYGNAŁY ALARMOWE
Sposób ogłoszenia alarmów
Rodzaj
alarmu
Sygnał
akustyczny
Modulowany
dźwięk syreny
w okresie
trzech minut
Ciągły dźwięk
syreny
w okresie
trzech minut
Środki masowego
przekazu (trzykrotne
powtórzenie zapowiedzi
słownej)
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Ogłaszam alarm...............
(podać przyczynę, rodzaj
alarmu itp.) dla ………….
Sygnał
wizualny
Ogłoszenie
alarmu
Znak żółty
w kształcie
trójkąta (lub
innej figury)
Odwołanie
alarmu
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Odwołuję alarm………….
(podać przyczynę, rodzaj
alarmu itp.) dla…………...
-----------------
Zgłoś jeśli naruszono regulamin