2018_pern.pdf

(251 KB) Pobierz
INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK
WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ
PERN S. A.
Baza Paliw nr 1 w
Koluszkach przy ul. Naftowej 1
OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
PERN S. A. Jest największym w
Polsce
przedsiębiorstwem
specjalizującym
się
w
magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych.
Spółka składuje paliwa do bieżącej dystrybucji na
rynek oraz w ramach zapasów interwencyjnych.
RODZAJE ZAGROŻEŃ
Rodzaje zagrożeń
możliwych do
wystąpienia w zakładzie
Nazwa zakładu
SKAŻENIE
POŻAR
WYBUCH
PERN S. A.
Baza
Paliw nr 1 w
Koluszkach przy ul.
Naftowej 1
SPOSOBY POWIADAMIANIA
I ALARMOWANIAMIESZKAŃCÓW
W przypadku powstania awarii na terenie bazy paliw
społeczeństwo
może
być
powiadamiane
o występujących zagrożeniach za pośrednictwem:
mediów
(radio, telewizja regionalna),
służb współdziałających podczas likwidacji
awarii
(Policja, Straż Miejska, Obrona Cywilna,
Państwowa Straż Pożarna),
Internetu
(strony internetowe podmiotów
publicznych, w tym aktywny pasek na stronie
internetowej KW PSP w Łodzi).
SYGNAŁY ALARMOWE
Sposób ogłoszenia alarmów
Rodzaj
alarmu
Sygnał
akustyczny
Modulowany
dźwięk syreny
w okresie
trzech minut
Ciągły dźwięk
syreny
w okresie
trzech minut
Środki masowego
przekazu (trzykrotne
powtórzenie zapowiedzi
słownej)
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Ogłaszam alarm...............
(podać przyczynę, rodzaj
alarmu itp.) dla ………….
Sygnał
wizualny
Ogłoszenie
alarmu
Znak żółty
w kształcie
trójkąta (lub
innej figury)
Odwołanie
alarmu
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Odwołuję alarm………….
(podać przyczynę, rodzaj
alarmu itp.) dla…………...
-----------------
Zgłoś jeśli naruszono regulamin