Jezus o nadchodzącym ogniu (10.04.2019).pdf

(199 KB) Pobierz
Vassula Rydén
Prawdziwe
Życie
w Bogu
Orędzia
z lat 2003-2020
Katowice
2020
utrapienia i zakosztujecie pokoju na ziemi...
Dzień Mojego Powrotu jest bliższy, niż myślicie. Przychodzę,
aby przebywać pośród was wszystkich i naprawdę obudzę Mój
Lud,
381
podnosząc zasłonę, która mu uniemożliwia uznanie we
Mnie Mesjasza. Ożywię ich przygaszonego ducha, zamieniając go
w płomień radości, a ich sumienia
w żywą otwartą księgę Zro-
zumienia.
382
Uczczą Mnie Psalmami, pielęgnując Wiedzę w swo-
ich sercach!
Ja, Pan, Bóg, zgromadzę was wszystkich pod Moim Imieniem,
gdyż wielkie jest Moje Panowanie i Moja Królewska Władza. Niech
was
nie zwiedzie nikt kto mówi, że Ja nie zatryumfuję na końcu.
Szatan chce, abyście w to uwierzyli. Ja na końcu zatryumfuję, a
wy wszyscy będziecie żyć pod Moim Świętym Imieniem: Jezus
Chrystus, Syn Boży i Zbawiciel, Przedziwny Doradca, Bóg moc-
ny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
383
A ty, córko, pozostań Mi wierna. Połóż swoją głowę na Moim
Sercu, tak otrzymasz Mój Pokój i Moją Miłość. My?
– Tak, Panie!
Dobrze. Ja, Jezus, błogosławię cię. Ja Jestem. IC
10.04.2019
Moja Vassulo, bądź gotowa pisać. Pozwól Mi powiedzieć ci:
kiedy będziesz dzielić życie ze Mną, zyskasz nieśmiertelność! Nie
lękaj się, raduj się! Niechaj twój duch się wzniesie i pozwoli Mi
wziąć cię w posiadanie, Moja droga duszo! Kiedy Mnie błagasz o
miłość to Mnie głęboko
dotyka...
– Panie, jestem wewnętrznie złamana, ponieważ im bliżej mnie
jesteś i ze mną, tym bardziej pragnę Twojej bliskości. Twoja przy-
jaźń mnie upaja. Jednym Twoim Słowem odnowiłeś mnie!
Ach, Vassulo! Rozważaj to Serce twego Boga, kontempluj to
Serce
Czystości, Miłosierdzia i Miłości. Gdybyś tylko wiedziała,
jak w przeszłości, podążałem we wszystkich kierunkach, szukając
381
Izrael.
382
Mądrości.
383
Por. Iz 9,5. (Przyp. red.)
195
środków, za pomocą których mógłbym przyciągnąć twoją uwagę i
uczynić cię na nowo Moją, aby ci ukazać Prawdę i przypomnieć,
do
kogo należałaś i należysz. Podążałem za tobą, abyś się już nie
wałęsała jak włóczęga. Mój Duch pochwycił cię wtedy i szczo-
drze napełnił twego ducha, wylewając na ciebie w Światłości
Swoją łaskę, jak brokat.
Mój Ojciec udzielił ci Mądrości, ale musiałaś zdobyć Mądrość
z Moją pomocą... Posłuchaj Mnie. Wypełnij śluby, jakie Mi zło-
żyłaś. Niechaj wykiełkują lilie dzięki twojej miłości do Mnie.
Upiększ tę ziemię, bezbożną ziemię, bądź Moim niebem!
Przyjdźcie do Mnie biedni nędznicy, którzy chodzicie
po doli-
nie śmierci, przyjdźcie do Mnie, a Ja was odnowię,
384
abyście od-
naleźli prawdziwy pokój i abyście Mnie położyli jak pieczęć na
waszym sercu.
385
Bestia jest przy was,
wypełniając was swymi
kłamstwami, ścigając was w ciszy nocy, aby jej nie odkryto. Czy-
ha jak mroczny cień w ciemności, zastawia na was pułapki. Jej
usta pełne są nieprzyzwoitości. Pomimo wszystkich krzywd, jakie
ona wyrządziła ci, pokolenie, nadal nie jesteś świadome jej złych
zamiarów... jej niegodziwości? Ile jeszcze ostrzeżeń muszę ujaw-
nić?
Macie przed sobą dni ciężkich prób. Ogień
386
niezapalony przez
człowieka pochłonie narody i skonsumuje to, co człowiek zbudo-
wał. Przyroda powstanie przeciwko wam. Wielu zginie w powo-
dziach. Zniknie z waszych twarzy szyderstwo, które prezen-
towaliście zawsze, kiedy słyszeliście, jak wymawiano Moje Świę-
te Imię. Wtedy wszystko, co było ukryte w ciemnych zakamar-
kach, zostanie ujawnione.
387
Niewierne
pokolenie, dla ciebie są
zachowane mroczne zasłony.
388
Zwracam
się
ku Zachodowi, potem ku Wschodowi i
widzę,
jak
Por. Mt 11,28. (Przyp. red.)
Por. Pnp 8,6. (Przyp. red.)
386
23.05.2018
wyraźnie usłyszałam po francusku:
bientôt une explosion atmosphérique
aura lieu,
co znaczy: Wkrótce będzie miał miejsce wybuch atmosfery.
387
Por. Mt 10,26; Łk 8,17. (Przyp. red.)
388
Zasłony żałoby. (Przyp. tłum.)
385
384
196
Mój Dom chwieje się, bo wielu porzuciło poszukiwanie Światła.
Wielu działa według swojego upodobania, podejmując złe decy-
zje, które kaleczą Moje Ciało. Na różne sposoby usunęli Mnie ze
swojego życia. Moje Zasady i Moje Pouczenia przygniotły ruiny
Mojego Domu, kiedy odepchnęli od siebie Moje Dzieła.
Twoje ciało rozpada się, pokolenie, a twoja dusza jest jak spie-
czona ziemia, pozbawiona wody. Muszę usłyszeć krzyk żalu za
grzechy. Czy Moja Ofiara była daremna? Żadne stworzenie, które
stworzył Mój Ojciec nie trwa dłużej niż kwiat polny i wraz z po-
dmuchem wiatru ginie, jednak jego dusza trwa na wieki... i na
zawsze. Ja jestem Stróżem waszego życia. Czuwam nad wami,
osłaniam was i strzegę. Oddałem za was Moje życie, abyście wy
mogli żyć. Co mogłem jeszcze uczynić, a czego nie zrobiłem?
Wstańcie teraz! Okażcie żal! Przyznaj się do swoich przeraża-
jących czynów, ero niegodziwości.
389
Odwróćcie się od waszych
złych dróg, poprawcie swoje zachowanie i swoje czyny, a Ja was
wysłucham i przebaczę wam. Nie zapominajcie, że oddałem za
was Moje Życie. Uciekajcie od grzechu, tak jak ucieka się od wę-
ża.
W tych ostatnich dniach, posługuję się wiatrami jako posłań-
cami, wysyłam je na pustynię jak koczowników, aby wzmocnili
Moje Ciało,
390
upiększyli je i zjednoczyli.
Całym sercem podejmuj wysiłek, Moja Vassulo, aby zgroma-
dzić Mój lud. Nie pozwól, by ktoś cię zwodził nierozsądnymi ar-
gumentami, lecz pracuj ciężko i chętnie jedynie dla Mojej Spra-
wy, a nie dla kogoś innego, aby ustanowić Moje Królestwo w
każdym sercu, ucząc je jak się modlić nieustannie, aby Mój Dom i
Jego pasterze stali się wierni i aby ta zasłona letargu i obojętności,
która ich okrywa, została zdjęta.
Módl się cały czas i przy wszystkich możliwych okazjach do
Ducha Świętego. Umiłuj Cnotę, by móc opisać Moje czyny i
przypomnij wszystkim, że dziś mówi do nich Olśniewające Świa-
W Oczach Boga każdy grzech, nawet najmniejszy, który wydaje nam się mało
znaczący, jest obrzydliwością i On widzi te grzechy jako wielkie!
390
Kościół.
389
197
tło. Ufaj, córko, a Ja udzielę ci więcej niż to, o co prosisz. Miłość
kocha cię. Bądź błogosławiona. IC
16.05.2019
Vassulo, zapraszam cię, abyś była ze Mną przez te spotkania,
jak gość na Moich Dziedzińcach. Posłuchaj Mnie, przez te wszyst-
kie lata nie mówiłem w zagadkach ani w tajemnicy. Mówiłem
otwarcie dla dobra waszych tak zubożałych umysłów. Moim ce-
lem było nasycenie waszego wzroku Promiennym Światłem i na-
pełnienie waszego umysłu i serca bogactwem Mojego Królestwa.
Wezwałem was wszystkich do zjednoczenia się, do
skruchy i do
pojednania. Moje Słowa wypowiedziane do Mojego Kościoła są
stanowcze i niezmienne.
Jednak do dziś Moje Wezwania nie są traktowane poważnie.
Zostały zakwestionowane bez żalu i strachu. Pokolenie! Bez obaw
lekceważyliście Moje Polecenie, nieustannie ignorując Moją mo-
dlitwę do Ojca.
391
Wylewam Moje błagania, wyjawiam Moje po-
lecenia, wskazując drogę do jedności, ale do dziś Moje Wołania
spotykają się z głuchotą.
Vassiliki, posłałem cię do wielu narodów i Mój Święty Duch
pokierował tobą, abyś zebrała Moje Kościoły, rozproszone, aby
zebrały się
392
pod Moim Świętym Imieniem i stanowiły w Nas
jedno. Zatroszczyłaś się o wypełnienie Mojej Woli. W twojej sła-
bości mogę dokonać wielkich dzieł. Nigdy nie polegaj na sobie,
zdaj się na Mnie, twego Boga. Jesteś Moją wołającą Księgą, któ-
rej powierzyłem Moją Pracę, by ją wysłać do ludzi, aby im ogłosi-
ła: „Dom naszego Pana powinien się zgromadzić i stanowić
jedno!”
Wielu Moich pasterzy buntuje się przeciwko Mojemu
Domowi. Bunt wobec Mojego Domu jest buntem przeciw Mnie.
Córko, dałem ci w przeszłości wizję Moich Kościołów i tego,
w jakim są stanie. Dzisiaj są nadal sztywne jak żelazne pręty!
Brakuje szczerości i miłości. Zamiast zbliżyć się do siebie, pogłę-
bili przepaść między sobą w ostentacyjnej pysze. Ich pragnienie
391
J 17,1nn.
392
Na pielgrzymkach.
198
Zgłoś jeśli naruszono regulamin