TNT Słownik 2. Polsko-niemiecki słownik historyczny.pdf

(1194 KB) Pobierz
Niemiecko-polski
i polsko-niemiecki
słownik historyczny
tom 2
Polsko-niemiecki słownik historyczny
Gesellschaft der Wissenschaften zu Thorn
Fontes
114
Deutsch-polnisches
und polnisch-deutsches
Historisches Wörterbuch
(bearbeitet anhand der mittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Quellen aus dem Gebiet Polens)
Band
2
Polnisch-deutsches historisches Wörterbuch
bearbeitet von
Krzysztof Kopiński
Janusz Tandecki
Liliana Lewandowska
Toruń 2018
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Fontes
114
Niemiecko-polski
i polsko-niemiecki
słownik historyczny
(na podstawie źródeł średniowiecznych
i wczesnonowożytnych z terenu Polski)
Tom
2
Polsko-niemiecki słownik historyczny
opracowali
Krzysztof Kopiński
Janusz Tandecki
Liliana Lewandowska
Toruń 2018
Redaktor Naczelna Wydawnictw TNT:
Grażyna Halkiewicz-Sojak
Komitet wydawniczy Wydziału I TNT:
Jerzy Dygdała
Andrzej Kola
Recenzenci:
Andrzej Radzimiński
Wiesława Kwiatkowska
Helmut Flachenecker
Przygotowanie tej publikacji było możliwe dzięki dofinansowaniu
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu „Niemiecko-polski i pol-
sko-niemiecki słownik historycznych (na podstawie źródeł wczesnośrednio-
wiecznych i wczesnonowożytnych z terenu Polski)” w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Humanistyki II
(nr umowy 0079/NPRH2/H11/81/2012).
Die Veröffentlichung dank der finanziellen Unterstützung des polnischen
Bildungsministeriums im Rahmen des Projekts „Deutsch-polnisches und
polnisch-deutsches historisches Wörterbuch (anhand der mittelalberlichen und
frühneuzeitlichen Quellen aus dem Gebiet Polens)“,
Nationales Programm für Entwicklung der Geisteswissenschaften II
(Vertrag Nr. 0079/NPRH2/H11/81/2012)
.
Opracowanie techniczne, skład i łamanie:
Max Szot
© Copyright 2018 Towarzystwo Naukowe w Toruniu
ISBN 978-83-65127-38-9 (t. 1– 2)
ISSN: 0082-5506
Wyd. I. Ark. wyd. 26 (t. 1– 2)
Druk i oprawa:
Drukarnia POZKAL Sp. z o.o.
ul. Cegielna 10/12, 88-100 Inowrocław
Zgłoś jeśli naruszono regulamin