Jezus o końcu Czasów (29 IV–16 V 2011).pdf

(246 KB) Pobierz
Vassula Rydén
Prawdziwe
Życie
w Bogu
Orędzia
z lat 2003-2020
Katowice
2020
sną. Wartość ich miłości do Mnie zmniejsza się, maleje jej stopień
i cnoty. Zaczynają w nich rosnąć złe skłonności, a energia, jaką
otrzymali ode Mnie, niebezpiecznie się pomniejsza i nie przyswa-
jają jej już tak jak wcześniej. Ciało zaczyna ich pokonywać, a
ich
duch ulegając wpływom świata, pociąga ich z powrotem ku daw-
nym namiętnościom.
Jeśli jednak dusza pozostaje we Mnie i nie zaniedbuje swego
życia duchowego i sakramentalnego, jeśli zachowuje wszystko to,
czego Duch ją nauczył, i jeśli dusza pozwoliła się posiąść Mojemu
Duchowi, to taka dusza –
w czasach prześladowań i w trudnych
sytuacjach –
będzie polegać na Mnie z ufnością i powie: „Pan jest
z nami, więc któż przeciwko nam?” Nigdy nie powie: „Pan nas
opuścił...” lub: „Pan o mnie zapomniał...”
179
Córko, daj Mi swój czas, aby Mnie rozradować. Nie pozbawiaj
Mnie twojego towarzystwa, pokój z tobą.
My? Kocham cię! IC
29.04.2011
– Twoja chwała nie ma sobie równej, mój Boże!
Ja Jestem, posłuchaj! Wyróżniona-spośród-wielu-aby-
podnieść-Mój-Kościół, nie oglądaj się za siebie. Mój Duch jest
Tym, który daje ci to nieugaszone pragnienie, aby być ze Mną,
więc nie opieraj się Mojej Miłości.
– Moja dusza lgnie do Ciebie.
Tak! To słuszne. Jestem twoją twierdzą. Wyznaj miłość, jaką
masz dla Mnie, a Ja cię ochronię w każdej pokusie, chodź, nie
lękaj się... odpocznij we Mnie, a znajdziesz schronienie w Moim
Sercu. Postępuj nadal drogą, jakiej cię nauczyłem, ale nigdy
nie
zaniedbuj również twoich domowych obowiązków.
– Wiesz, że jestem osłabiona i wzgardzona przez hierarchię
mojego Kościoła.
Czy zrozumiałaś wielkość Mojej Miłości, jaką mam dla cie-
bie, duszo? Oddałbym ponownie moje życie, w każdej chwili,
jeśli
to byłoby konieczne, tylko dla ciebie, droga duszo! Gorli-
179
Por. Iz 49,14-15. (Przyp. red.)
80
wość o Dom Mój Mnie pożera.
180
Byłem gotowy i jestem nadal
gotowy do wysłania najmniejszej z Mojego stada jako ofiary. Od
początku, Mój Ojciec i Ja wybraliśmy ciebie, abyś trwała w Na-
szej Obecności i abyśmy cię pouczali na Naszych Niebieskich
Dziedzińcach słów Mądrości.
Wiedzieliśmy i powiedzieliśmy ci, że imperium złego będzie
cię ścigać, aby cię zniechęcić, zburzyć to, co budujemy i wywołać
chaos wokół ciebie, że wzbudzi prześladowców, którzy bez litości
będą cię oczerniać. Obiecałem ci jednak również, że będę twoim
Opiekunem, twoją Tarczą i gdyby diabeł i niegodziwiec pluli na
ciebie jadem, to nie zachwiejesz się ani nie upadniesz, bo Moja
Siła cię podtrzyma.
Ja, Pan, złożyłem uroczystą przysięgę, że będę dbać o twoje
bezpieczeństwo, że cię podniosę,
181
uformuję,
182
abyś kroczyła ze
Mną i robiła postępy. Objawiłem ci stan Mojego Kościoła i spra-
wiłem, że zrozumiałaś, że stracił swój blask i że musi być umoc-
niony! Wezwałem cię przez wzgląd na Mój zamysł, choć nie by-
łaś zdolna do wykonania tego zadania, jednak żaden z Moich
uczniów również nie był zdolny, gdy ich wzywałem. To Moje
metody. Ja
przewyższam wszelką Moc, wszelkie Panowanie, wła-
dzę, Wyznanie i imię. Sam Sobie wystarczam. Teraz ty zostałaś
wezwana i –
ku Mojej radości
uwierzyłaś...
I posłałem cię na cały świat, w tym właśnie celu, abyś umocni-
ła i zjednoczyła Mój Kościół... wypełniaj to zadanie. Zabrałem ci
ducha bojaźni i obdarzyłem cię Duchem męstwa, odwagi i gorli-
wości dla Mojego Domu.
183
Zaprawdę mówię ci, Vassulo, że każdy, kto ciebie krzywdzi,
Mnie krzywdzi. Każdy, kto ci przeszkadza dawać świadectwo w
Moim Domu, trwoni
Moje Słowo wam dane. Jesteś na Mojej
służbie i każdy, kto cię bez litości zawstydza, doświadczy tych
samych
cierpień,
jak ci, którzy blokowali Moje
Słowa,
które mia-
180
181
182
183
Por. J 2,17; Ps 69,1-11. (Przyp. red.)
Co oznacza: usynowić mnie.
Co oznacza: wychowywać i uczyć mnie.
Por. Rz 8,14-15. (Przyp. red.)
81
ły być przekazywane Moim wiernym.
Ja nie przychodzę z mieczem, ale z czułością, aby jednoczyć,
ze słowami pokoju, ofiarowuję im Moje Serce. Ty stałaś się
otwartą księgą natchnioną przez Mojego Świętego Ducha. Twoi
oskarżyciele teraz niesprawiedliwie cię oskarżają, a dzieje się
tak
dlatego, że Mnie nie znają ani Mnie nie kontemplują.
Zaofiarowałem im Moje Serce, ale
szukając Go
obrócili się
w drugą stronę. Ileż jeszcze będę musiał znieść widząc Moich
pasterzy wydających pochopne decyzje o Moim Dziele? Usidliła
ich choroba,
jaką jest odstępstwo.
– Panie, powiedzieć im, że prowadzę rozmowy z Bogiem, to
tak, jakby twierdzić, że na skrzydłach wzniosłam się do Księżyca!
Uśmierzaj gniew Mojego Ojca i módl się za nich. Bądź jak
psalmista i proś Go, aby powstrzymał niebiosa
i jeszcze nie otwie-
rał drzwi, z których spadnie ogień! Aby jeszcze powstrzymał wia-
try i morza, zanim się rozszaleją z wściekłości i zaleją ziemię
płomieniem gniewu Mojego Ojca, pochłaniając całe narody.
Uprawy i pola zostaną wyniszczone, kapłani spadną z wyniesio-
nych miejsc, pomnożą się cmentarze i otworzą się groby, rozmno-
żą się muchy, wywołując wielkie ogniska zarazy i wielkie strapie-
nie przyjdzie na to pokolenie. Urzędnicy Kościoła będą bili się w
piersi, gdy zdadzą sobie sprawę, że miałem rację. Ziemia otworzy
się i pochłonie ich żywcem. Gniew Mojego Ojca wywołuje to
wszystko, co widzi, a Krew i Ofiara Jego Syna zostały zapomnia-
ne i podeptane. Uwierz Mi, pycha tego pokolenia przewyższyła
pychę tych, którzy budowali wieżę
Babel. Jak bardzo jeszcze i jak
długo jeszcze szydercy będą naśmiewać się z Mojej Ofiary?
184
Gdy nadejdzie Mój Dzień palącego ognia ludzie ci będą bezsilni.
A ty pozostań blisko Mnie, pozostań we Mnie i świeć jasno jak
lampa w ciemności! Mi fovassé kanenan! Imé mazi sou!
185
Miej
Mój Pokój. Przyjdź Mnie adorować i bądź dla Mnie jak balsam.
Ja, Jezus, kocham cię, droga duszo. IC
Jednym z bardziej dowartościowanych szyderstw są karykatury Boga i żarty z
Eucharystii we franc. piśmie
Charlie Hebdo.
(Przyp. tłum.)
185
Gr.: Nikogo się nie lękaj! Ja jestem z tobą!
184
82
5.05.2011
– Panie! Jesteś znany z tego, że strącałeś królów i władców z
tronu, jednego królestwa za drugim, gdy stawały się przeszkodami
dla Twojego przejścia.
Jesteś znany z wytracania Swoich wrogów. Dlaczego więc
opuszczasz teraz Swoich przyjaciół? Niesprawiedliwość i arogan-
cja – oto co przynoszą. Ty nienawidzisz pychy, mój Boże i Ojcze.
Czym zasłużyłam sobie na wzgardę? Czy uchybiłam Twoim
Przykazaniom? Czy porzuciłam Twoje zasady i Twoje Wezwanie?
„Pouczaj
186
swoich bliźnich, ożyw i zjednocz Mój Kościół” –
oto była Twoja prośba i zarazem Przykazanie. „Pracuj ze Mną
ręka w rękę i uwielbij Mnie” – to było Twoim pocieszeniem.
Oddaliłam się od mojej własnej rodziny, dla Twoich spraw.
Oto teraz oszczercy obracają dobro w zło. Osaczają mnie swo-
imi niegodziwymi knowaniami i czyhają na okazję, by napluć na
mnie i rozlać moją krew. Czy dokonuję osądu?
Osądzanie jest dla Mnie odrażające.
187
Nie pozwól, by wzra-
stała w tobie uraza, tak! Rzeczywiście ich czyny prowokują two-
jego ducha, ale ich grzech jest podwójny. Po pierwsze, grzeszą
fałszywie cię osądzając. Po drugie prowokują cię do grzechu. Ich
złość przeciwko tobie spadnie im na głowy.
Ucz się ode Mnie i wzoruj się na Mnie, krocząc Moimi pra-
wymi
drogami. Wtedy będę ci mógł powiedzieć: Twoja dobra
wola nie pójdzie na marne. Otrzymasz nagrodę ode Mnie. Nie
ulegaj rozpaczy, Ja Jestem panuje nad wszystkim! Życie i śmierć,
dobro i zło, nad tym też panuję! Moja Dłoń trzyma twoją dłoń.
Każdy bezwzględny sąd wydany nad tobą, został wydany nade
Mną. Pałam gniewem przeciwko temu niewiernemu pokoleniu.
Czy nie zauważyłaś, Vassulo? Mój krzyk przeszył niebiosa. Jak
huragan ognia zstąpię na nich i rzeki ognia pochłoną liczne naro-
dy. Moje
wzburzenie nie będzie miało końca. Czy nie zau-
ważyliście znaków Czasów? Wody mórz nie przestaną burzyć się
186
187
Uprawiaj - ang.:
cultivate
(Przyp. tłum.)
Por. Łk 6,36-37.
(Przyp. red.)
83
Zgłoś jeśli naruszono regulamin