Aeschinis Socratici fragmenta. Zlomky Aischina zo Sfétta (sample).pdf

(863 KB) Pobierz
JAROSLAV CEPKO
ANDREJ KALAŠ
VLADISLAV SUVÁK
AESCHINIS SOCRATICI
FRAGMENTA
ZLOMKY AISCHINA
ZO SFÉTTA
ÚVODNÁ ŠTÚDIA,
GRÉCKY A LATINSKÝ TEXT,
PREKLAD ZLOMKOV
A KOMENTÁR
Fontes Socraticorum III.
2020
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Táto práca je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA, 1/0017/17,
Aischinés a sókratovsk�½ dialóg
© Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (5,00 AH),
doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (5,00 AH),
prof. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (8,18 AH),
2020
Recenzenti
Mgr. Lívia Flachbartová, PhD.
Doc. Mgr. Matúš Porubjak, PhD.
Fotografia na obálke
Marsyas; mramorová socha; rímska kópia gréckeho originálu (1. – 2. stor.);
Múzeum Louvre (Wikimedia Commons).
Vydavateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
ISBN 978-80-223-4911-6
ZLOMKY AISCHINA ZO SFÉTTA
OBSAH
Predslov.............................................................................................................................. 5
Aischinés zo Sfétta: �½ivot a dielo ...................................................................................... 7
Aischinov život ............................................................................................................ 9
Aischinovo dielo ........................................................................................................ 23
Zlomky ............................................................................................................................. 29
Aischinov život a spisy .............................................................................................. 31
I.
Alkibiadés
............................................................................................................. 94
II.
Axiochos
............................................................................................................. 137
III.
Aspasia
.............................................................................................................. 140
IV.
Kallias
............................................................................................................... 168
V.
Miltiadés
........................................................................................................... 177
VI.
Rhinón
............................................................................................................... 184
VII.
Télaugés
............................................................................................................ 185
VIII.
Zlomky neistého v�½znamu
................................................................................. 194
Dodatok .......................................................................................................................... 201
Listy, ktoré sa pripisujú Aischinovi .......................................................................... 201
Prídavok ......................................................................................................................... 209
Niektoré ďalšie zlomky Aischina zo Sfétta .............................................................. 209
Zoznam skratiek ............................................................................................................. 226
Latinské skratky ....................................................................................................... 227
Index locorum .......................................................................................................... 232
Literatúra ........................................................................................................................ 251
A. Pramenné texty a preklady .................................................................................. 251
B. Interpretačné texty ............................................................................................... 254
Zgłoś jeśli naruszono regulamin