Stanisław Litak - Historia wychowania. Tom I. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej.pdf

(6145 KB) Pobierz
687799
6
3
Stanisław Litak
Historia wychowania
Tom 1. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Wydane III poszerzone i uzupełnione
Wydawnictwo WAM
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”
Kraków 2009
Wydanie trzecie
poszerzone i uzupełnione
Wydawnictwo WAM
Wyższa Szkoła Filozoficzno‑Pedagogiczna „Ignatianum”
Kraków 2010
687799
6
4
Recenzenci
Prof. dr hab. Andrzej Banach
Ks. prof. dr Ludwik Piechnik SJ
© Wydawnictwo WAM, 2004
© Wy¿sza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2004
Redakcja naukowa
Ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ
Redakcja techniczna
Anna Piecuch
Projekt okładki i stron tytułowych
Lesław Sławiński
PHOTO DESIGN
Mapy wykonano
w Instytucie Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, KUL
Ilustracje ze zbiorów
Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów w Krakowie
ISBN 978-83-7505-446-0 (WAM)
ISBN 978-83-7614-076-6 (Ignatianum)
WYDAWNICTWO WAM
ul. Kopernika 26 • 31-501 Kraków
tel. 012 62 93 200 • faks 012 429 50 03
e-mail: wam@wydawnictwowam.pl
DZIAŁ HANDLOWY
tel. 012 62 93 254-256 • faks 012 430 32 10
e-mail: handel@wydawnictwowam.pl
Zapraszamy do naszej
KSIÊGARNI INTERNETOWEJ
http://WydawnictwoWam.pl
tel. 012 62 93 260, 012 62 93 446-447
faks 012 62 93 261
Druk: Wydawnictwo WAM • ul. Kopernika 26 • 31-501 Kraków
687799
6
5
Spis treści
Wprowadzenie
Przedmowa do II wydania
Przedmowa do III wydania
STAROŻYTNOŚĆ
I.
II.
Najstarsze cywilizacje
Starożytna Grecja
1. Wspólne cechy wychowania greckiego
2. Sparta. Wychowanie wojskowe
3. Ateny. Wychowanie obywatelskie
4. Sofiści
5. Sokrates
6. Platon
7. Isokrates
8. Arystoteles
15
23
23
25
27
29
31
32
33
34
36
36
37
40
40
40
42
43
44
45
46
47
47
48
49
52
53
9
11
11
III. Hellenizm
1. Charakterystyka i ramy czasowe
2. Wielkie ośrodki kultury i nauki hellenistycznej.
Nowy model wychowania i szkolnictwa
IV. Rzym
1. Ogólna charakterystyka
2. Wychowanie rodzinne i wpływy greckie
3. Organizacja szkół
4. Rzymska myśl pedagogiczna okresu republiki
i Cesarstwa
a) Seneka Młodszy
b) Marek Fabiusz Kwintylian
c) Plutarch z Cheronei
V.
Wychowanie i szkolnictwo pierwszych wieków
chrześcijaństwa
1. Trudne początki i umacnianie się chrześcijaństwa
2. Chrześcijański ideał wychowawczy
3. Rola ojców i pierwszych doktorów Kościoła
4. „Ojcowie i matki pustyni”
5. Rozwój szkolnictwa w Cesarstwie Bizantyńskim
687799
6
6
ŚREDNIOWIECZE
VI.
Średniowiecze
1. Pojęcie
Średniowiecza
2. Między antykiem a
Średniowieczem
a) Boecjusz
b) Kasjodor
c) Izydor z Sewilli
d) Druidzi
e) Benedyktyni
3. Reformy oświatowe Karola Wielkiego.
Renesans karoliński
4. Odrodzenie XII wieku. Początki scholastyki
5. Inspiracje arabskie
6. Rozwój szkół zakonnych
7. Szkoły katedralne, kolegiackie i parafialne
8. Wychowanie i rozwój szkolnictwa w Polsce
9. Powstanie i rozwój uniwersytetów.
Złoty wiek kultury szkolnej
10. Rozwój szkolnictwa
żydowskiego
w diasporze
11. Metody wychowania, program i dydaktyka
średniowieczna
VII. Edukacja pozaszkolna
1. Wychowanie stanowe
2. Wychowanie religijno-wyznaniowe
ODRODZENIE
Spis treści
57
57
58
58
59
60
60
61
63
64
65
66
67
68
71
79
80
84
84
88
VIII. Wychowanie i szkolnictwo w okresie Odrodzenia
i humanizmu
1. Co to jest Odrodzenie i humanizm?
2. Italia. Początki humanistycznej myśli pedagogicznej.
Szkoły dworskie
3. Niderlandzka myśl pedagogiczna.
Szkoły Braci Wspólnego
Życia
4. Odmienność angielskiej myśli pedagogicznej
5. Colle Royal. Humanistyczna myśl pedagogiczna
`ge
we Francji
6. Humanizm a polskie szkolnictwo.
Polscy pisarze pedagogiczni epoki Odrodzenia
IX.
Reformacja
1. Reformacja jako ruch religijny i społeczny.
Powstanie nowego szkolnictwa
93
93
95
100
106
109
112
124
124
687799
6
Zgłoś jeśli naruszono regulamin