Zasady etyki zawodowej żołnierza Polski Ludowej.pdf

(3180 KB) Pobierz
Z A S A D Y E T Y K I ZA W O D O W EJ
ŻOmiERZA POLSKI LUDOWEJ
O B Y CZA JE
ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
LODOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
m i n i s t e r s t w o
o b r o n y
n a r o p o w e i
Z A SA D Y E T Y K I ZAW O DO W EJ
ŻOŁNIERZA POLSKI LODOWEJ
O D Y G Z A JE
ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
LODOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
Wydanie
drugie
w y d a w n ictw o
min iste rstw a o b r o n y n a ro d o w e j
19 7 4
SPIS
TREŚCI
Z A S A D Y E T Y K I ZAW O D O W EJ ŻO ŁN IERZA
POLSKI L U D O W E J ............................. .......
OBYCZAJE ŻO ŁN IER ZY ZA W O D O W Y C H L U ­
DOWEGO W O JSK A POLSKIEGO
. . . .
Wstęp
..................................................................
Część
I — RODOW ÓD W SPÓ ŁCZESN E­
GO POLSKIEGO O BYCZAJU W O JSK O ­
W EGO
................................................................... 25
1. Rola obyczaju w stosunkach społecznych
2. Z przeszłości polskiego obyczaju wojsko­
wego
..................................................................
3. Kształtowanie się obyczaju żołnierzy
zawodowych ludowego Wojska Polskie­
go
Część
II
..................................................................
— OBYCZAJE
W
SŁUŻBIE
5
19
27
31
43
51
53
54
55
56
57
W O J S K O W E J .....................................
1. Godność służby wojskowej .
Honor ż o ł n i e r z a .............................
Słowo ż o łn ie r z a .............................
Godność munduru
.
.
Prezencja
.....................................
2. Podstawowe normy wsjpółżycia zbioro­
wości w o js k o w e j............................................58
Solidarność zawodowa i środowiskowa
Postępowanie przełożonego .
59
63
Postępowanie podwładnego
Konflikty w służbie .
3. Kultura służby
Organizacja służby i pracy
Porządek
. . . .
Odprawy, zebrania, konferencje
Goście w jednostce .
4. Społeczne obowiązki żołnierza
Więź wojska ze społeczeństwem
Niesienie pomocy . . . .
Udział żołnierzy w pracy organów tere
n o w y c h .............................
C z ę ś ć III — ŻOŁNIERZ Z A W O D O W Y
Ż Y C IU P O Z A S Ł U ŻB O W Y M
.
.
72
76
78
79
81
84
89
91
92
94
95
97
99
99
102
107
109
113
113
116
121
123
126
128
129
131
1. Małżeństwo i rodzina
Żona — współtowarzyszka ż^^cia
Współżycie w rodzinie .
Wychowanie dzieci
. . . .
Uroczystości rodzinne
2. Stosunki towarzyskie
. . .
Ogólne reguły towarzyskie .
Spotkania towarzyskie .
Wypoczynek
.............................
3. Żołnierz w miejscach publicznych
4. Sytuacje szczególne
. . . .
5. Żołnierz zawodowy za granicą
W delagacji zagranicznej
Kontakty osobiste
. . . .
ZASADY
ETYKI ZAWODOWEJ
ŻOŁNIERZA
POLSKI LUDOWEJ
Zgłoś jeśli naruszono regulamin