kurs biblijny.pdf

(1359 KB) Pobierz
Wstęp do studium biblijnego
Bóg wszczepił w serce każdego człowieka pragnienie poznania Zbawiciela. Książka “Droga do Chrystusa”
jak żadna inna zdobywa serca i kieruje duszę do Jezusa Chrystusa i Jego Slowa. W prosty sposób odkrywa
miłość Chrystusa, Jego zbawiającą łaskę, zwycięstwo dzięki Jego mocy oraz mówi o tym jak trwać w Nim.
“Droga do Chrystusa” została przetłumaczona na setki języków oraz jest ropowszechniona po całym świecie
w ilości ponad 200 milionów egzemplarzy.
Obecnie możesz czerpać błogosłowieństwa ze studium biblijnego przygotowanego w oparciu o ksiąkę
“Droga do Chrystusa” oraz dzielić się nim z innymi. Studium biblijne składa się z lekcji, które posiadają
pytania, teksty biblijne oraz luki pozwalające na sprawdzenie odpowiedzi, które są zaczerpnięte bezpośrednio
ze Słowa Bożego. Lekcje biblijne zawierające teksty Pisma Świętego i komentarze książki “Droga do
Chrystusa” przyniosą Ci wiele korzyści duchowych. Jeżeli nie masz dostępu do Słowa Bożego możesz
sprawdzić odpowiedzi w kluczu.
Studium biblijne jest przeznaczone dla osób indywidualnych, małych i dużych grup domowych lub
zborowych, korespondencyjnych szkół biblijnych, osób będących przed lub po wykładach
ewangelizacyjnych, kaznodziejów więziennych, kolporterów i wielu innych. Zachęcamy do kopiowania i
dzielenia się tymi materiałami z innymi. Jendakże studium biblijne nie może być zmienione ani sprzedawane
bez pisemnego zezwolenia Wydawcy jak również każdy ze zmienionych egzemplarzy musi być opatrzony
prawami autorskimi. Zezwala się przedstawicielom Wydawcy bądź diecezji kościelnej na wydrukowanie
poniższego studium biblijnego w postaci ksiązki i jej bezpłatne rozpowszechnianie bądź odsprzedawanie w
danej diecezji. Jendakże można tego dokonać dopiero po otrzymaniu pisemnej zgody od Wydawcy.
Rozwój studium biblijnego opartego na książce “Droga do Chrystusa” zmieniło moje życie i obecnie jest
moim przywilejem podzielenie się nim z Tobą. Modlę się, aby te lekcje napełniły Cię pokojem, jak również
pozwoliły Ci na rozwój szczególnego kontaktu ze Zbawicielem co sprawi, iż zapragniesz dzielić się tym z
innymi.
Autor i Wydawca,
Merlin Beerman
Pobierz bezpłatne lekcje - www.bible-lessons.org
Studium biblijne (C) Merlin Beerman - www.RevelationPublications.com
Zachęcamy do kopiowania i dzielenia się tymi materiałami z innymi. Jendakże studium
biblijne nie może być zmienione ani sprzedawane bez pisemnego zezwolenia Wydawcy jak
również każdy ze zmienonych egzemplarzy musi być opatrzony prawami autorskimi.
Tekst Adaptacja Droga do Chrystusa przez E.G. White
Ilustracje (C) Goodsalt - www.goodsalt.com
Boża Miłość do
Człowieka
1-16
(1) Wiedza Bogu 1 Co jest
wszechobecnym źródłem objawiającym
Bożą chwałę i miłość?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Psalm 19:1
Teksty Uzupełniające: Rzymian 1:19, 20;
Izajasza 40:22, 26; 44:24; 48:13; Psalm 8:3,
4; 33:6; Joba 31:26-28; 1 Mojż. 1:1-20
Wiele jest dróg, które prowadzą nas do
poznania Boga i do wspólnoty z Nim.
Przyroda przemawia nieustannie do naszych
zmysłów. Otwarte serce odczuwa miłość i
chwałę Bożą, objawiającą się w dziele Jego
rąk. Wyostrzony słuch może uchwycić i
zrozumieć głos Boży w prawach natury.
Zielone pola, strzeliste drzewa, delikatne
pączki i kwiaty, przepływające chmury,
krople deszczu, szemrzące potoki i
wspaniałość firmamentu niebiańskiego
przemawiają do naszych serc i zapraszają do
poznania Tego, który to wszystko uczynił.
Nasz Zbawiciel w swych cennych naukach
nawiązywał do zjawisk przyrody. Drzewa,
ptaki, kwiaty w dolinach, wzgórza, jeziora i
wspaniałe niebo oraz okoliczności i
wydarzenia codziennego życia łączył ze
słowem prawdy, tak by nauka Jego mogła
być często przypominana, nawet podczas
pełnego troski znoju ludzkiego życia. Bóg
pragnie, aby Jego dzieci doceniły Jego dzieła,
aby rozkoszowały się prostym, spokojnym
pięknem, którym przyozdobił nasz ziemski
dom. Pan jest miłośnikiem piękna, ale przede
wszystkim piękna charakteru ludzkiego.
Pragnie, abyśmy pielęgnowali w sobie
czystość i prostotę, ową cichą urodę
kwiatów.
(2) W biegu naszego życia jak możemy
dostrzec i usłyszeć Boga przemawiającego
do nas?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Psalm 4:4
Teksty Uzupełniające: Psalm 33, 8.9; 46:10;
Habakuka 2:20.
Gdybyśmy tylko zechcieli słuchać, dzieła
Boże nauczyłyby nas cennej lekcji ufności i
posłuszeństwa. Począwszy od gwiazd, które
od wieków krążą wyznaczonymi torami po
bezdrożach wszechświata, aż do
najdrobniejszego atomu, wszystko spełnia
wolę Stwórcy
(3) W jaki sposób Bóg wyraża swoje
współczucie do dzieła, które stworzył?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Mateusz 10:29.30
Teksty Uzupełniające: Łuk 12:24-28; Psalm
103:1-17; 104:27, 28; 136:25; 139:1-18;
145:15, 16; Treny 3:22-23.
Gdybyśmy tylko zechcieli słuchać, dzieła
Boże nauczyłyby nas cennej lekcji ufności i
posłuszeństwa. Począwszy od gwiazd, które
od wieków krążą wyznaczonymi torami po
bezdrożach wszechświata, aż do
najdrobniejszego atomu, wszystko spełnia
wolę Stwórcy. On troszczy się o to, co
powołał do bytu. Ten, który w bezgranicznej
przestrzeni podtrzymuje niezliczone światy,
pamięta jednocześnie o potrzebach małego
szarego wróbelka, który bez lęku
wyśpiewuje swą skromną piosnkę. Ojciec
Niebiański troskliwie czuwa nad każdym
człowiekiem, nad tym, który udaje się do
swych codziennych zajęć, nad tym, który
pogrąża się w modlitwie, który spoczywa w
nocy i wstaje o poranku, nad bogatym, który
ucztuje w swym pałacu, i nad biednym,
który zbiera swe dzieci przy skromnym
posiłku. Ani jedna łza nie spada bez Jego
wiedzy, ani jeden uśmiech nie ujdzie Jego
uwagi.
(4) Jakie zapewnienie daje Pan kiedy
miłujemy Go i powierzamy Mu swoje
życie?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________________
Rzymian 8:28
Teksty Uzupełniające: Rzymian 8: 35-39; Izajasz
26:3; Psalm 46, 1. 2; Jeremiasza 21: 11-13;
Zachriasza 13:9; Hebrajczyków 12: 6-12; 1 Piotra
1:7, 8
Gdybyśmy tylko w to uwierzyli,
przeminęłyby wszystkie niepotrzebne troski.
Życie nasze nie byłoby tak pełne
rozczarowań jak dziś, gdybyśmy sprawy
małe i duże złożyli w ręce Boga; dla Niego
żadne troski nie są kłopotami ani ciężarem.
Wtedy moglibyśmy cieszyć się duchowym
odpoczynkiem, jakiego nigdy nie
zaznaliśmy.
(5) Co niepojętego i cudownego uczyni
Pan ze “wszystkim” dla dobra
odkupionych dzieci?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Objawienie 21:5.
Teksty Uzupełniające: Objawienie 21:1-4;
Izajasza 65:17; 42:9; 43:18, 19; 1 Koryntian
2:9
Gdy zmysły nasze upajają się
pociągającym urokiem tej ziemi, pomyślmy
o świecie, który nastanie, o świecie wolnym
od grzechu i śmierci, w którym przyroda
dłużej nie będzie nosić nawet cienia
przekleństwa. Pozwólmy swej wyobraźni
malować obraz domu zbawionych i
pamiętajmy, że będzie on o wiele
wspanialszy, niż jesteśmy to w stanie pojąć
przy pomocy zmysłów. W różnorodności
Bożych darów natury znajdujemy jedynie
słabe odbicie Jego chwały. Poeci i uczeni
mają wiele do powiedzenia o przyrodzie, ale
tylko chrześcijanin cieszy się pięknem ziemi
z najwyższym zachwytem, bowiem
rozpoznaje dzieło rąk swego Ojca i odczuwa
Jego miłość w ukwieconych drzewach i
krzewach. Nikt nie może w pełni zrozumieć
wymowy gór, dolin, rzek i mórz, jeżeli nie
patrzy na nie jako na wyraz Bożej miłości
do ludzi.
(6) Co zostaje nam objawione o Bogu Kiedy
trwamy w łączności z Nim?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Psalm 33:5
Teksty Uzupełniające: Psalm 104:24; 119:64,
68; 97:2; Objawienie 15:3, 4
Bóg przemawia do nas przez swe
opatrznościowe działanie i przez wpływ
swego Ducha na serca. Jeżeli tylko jesteśmy
otwarci, by przyjąć cudowne nauki, możemy
czerpać je z wydarzeń życia powszedniego,
z naszego otoczenia i zmian codziennie
zachodzących wokół nas.
(7) Dlaczego doświadczenia patriarchów i
proroków zostały opisane w Słowie
Bożym?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Rzymian 15:4
Teksty Uzupełniające: 1 Koryntian 9:10;
10:6, 11; 2 Tymoteusza 3:16; Rzymian 4:23,
24
Bóg przemawia do nas przez swoje
Słowo. W nim wyraźnie objawia nam swój
charakter, swój stosunek do ludzi i wielkie
dzieło odkupienia. W Słowie Bożym otwiera
się przed nami historia proroków,
patriarchów i innych dawnych świętych
mężów, z których każdy był „człowiekiem
podobnym do nas” (Jak. 5:17). Widzimy,
jak walczyli ze zniechęceniem podobnym
naszemu, jak ulegali pokusom, tak jak my,
lecz znów nabierali odwagi i zwyciężali
dzięki łasce Bożej. Rozważywszy to,
wzmacniamy się w naszej walce o
sprawiedliwość. Gdy czytamy o cennych
doświadczeniach tych mężów, o światłości,
miłości i błogosławieństwie, które były ich
udziałem, dziełach, których dokonywali
dzięki udzielonej łasce, duch, który ich
inspirował, wznieca dziś w naszych sercach
płomień świętego zapału i pragnienie
dorównania im, by jak oni chodzić z
Bogiem.
(8) Jakie dwa błogosławieństwa stają się
naszym udziałem kiedy studiejemy Słowo
Boże?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Jan 5:39
Teksty Uzupełniające: Łukasz 24:27;
Mateusz 22:29; Przepowieści Sal. 6:23;
8:33, 34
Jezus mówi o Pismach Starego
Testamentu: „One właśnie dają o Mnie
świadectwo” lecz słowa te dotyczą w
znacznie większym stopniu Nowego
Testamentu. Pismo Święte świadczy o
Odkupicielu, w którym koncentrują się nasze
nadzieje na żywot wieczny. Tak, cała Biblia
mówi o Chrystusie. Od pierwszego przekazu
o stworzeniu, bo „bez Niego nic się nie stało,
co się stało” (Jan 1:3), aż do kończącej
obietnicy: „Oto przyjdę niebawem” (Obj. 22,
12), czytamy o Jego dziełach i słuchamy
Jego głosu. Jeśle chcesz poznać Zbawiciela,
badaj Pismo Święte.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin