Emilia Bańczyk - Kulturowe kody reklamy. Świat znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji.pdf

(4004 KB) Pobierz
Emilia Bańczyk
Kulturowe kody reklamy
Świat znaczeń w reklamie
z perspektywy socjalizacji
Katowice 2018
Redaktor serii: Językoznawstwo Polonistyczne:
Mirosława Siuciak
Recenzja:
Maria Wojtak
Projekt okładki:
Łukasz Kliś
Redaktor:
Michał Noszczyk
Korektor:
Marzena Marczyk
Łamanie:
Bogusław Chruściński
Copyright © 2018 by
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone
ISSN 0208‑6336
ISBN 978‑83‑226‑3455‑4
(wersja drukowana)
ISBN 978‑83‑226‑3456‑1
(wersja elektroniczna)
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Ul. Bankowa 12B, 40‑007 Katowice
www.wydawnictwo.us.edu.pl
e‑mail: wydawnictwo.us.edu.pl
Wydanie I. Ark. druk. 14,0. Ark. wyd. 16,5. Papier
offset. kl. III, 90 g
Cena 22 zł (+ VAT)
Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski
ul. Księcia Witolda 7–9, 71‑063 Szczecin
Spis treści
Wstęp
Rozdział I: Socjalizacja: tradycja i zmiana
1. Socjalizacja – ujęcie tradycyjne
1.1. Role społeczne, stereotypy i wartości
1.2. Socjalizacja językowa
2. Socjalizacja medialna i jej konsekwencje
Rozdział II: Reklama jako środowisko socjalizacji
1. Reklama – narzędzie marketingowe i tekst kultury
2. Rola reklamy w świecie społecznym
2.1. Dziecko jako obiekt działań marketingowych
2.2. Przyczyny adresowania reklam do dzieci
Rozdział III: Socjalizacyjna oferta reklamy
1. Pierwszy etap rekonstrukcji obrazu świata w reklamach – analiza za‑
wartości
1.1. Reklamowane produkty
1.2. Role społeczne przedstawiane w reklamach
2. Drugi etap rekonstrukcji obrazu świata w reklamach – analiza semio‑
logiczna
3. Trzeci etap rekonstrukcji obrazu świata w reklamach – tekstowy obraz
świata
Zakończenie
Literatura
Streszczenie
Summary
Zusammenfassung
7
21
26
33
45
79
81
82
89
97
97
123
126
158
197
203
219
221
223
Zgłoś jeśli naruszono regulamin