Przekład Toruński.pdf

(9552 KB) Pobierz
PISMO ŚWIĘTE
Przekład toruński
NOWEGO
PRZYMIERZA
I
WYBRANE KSIĘGI
STAREGO PRZYMIERZA
TORUŃ 2020
PISMO ŚWIĘTE
Przekład toruński
NOWEGO
PRZYMIERZA
I
WYBRANE KSIĘGI
STAREGO PRZYMIERZA
FUNDACJA ŚWIADOME CHRZEŚCIJAŃSTWO
TORUŃ
31 PAŹDZIERNIKA 2017
WYDANIE CZWARTE POPRAWIONE – 29.06.2020
Wydawca:
Fundacja Świadome Chrześcijaństwo
ul. Konstytucji 3 Maja 13B/43
87-100 Toruń
www.swch.pl
charlesebed@gmail.com
tel. 509-79-33-22
ISBN 978-83-956998-4-9
© Copyright Fundacja Świadome Chrześcijaństwo
Toruń 2017, 2018, 2019, 2020
Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie
całości lub części publikacji wyłącznie w formie elektronicznej,
jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych
i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tekście.
Powielanie do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Fundacji.
Skład komitetu redakcyjnego:
Michał Basiewicz
Karol Czarnowski
Waldemar Kułakowski
Karol Zieleźnik
Konsultacje w zakresie języka hebrajskiego:
Piotr Zaremba
Konsultacje czytelnicze:
Krzysztof Gołębiowski
Tomasz Jaśkowiec
Katarzyna Szajewska
Wersje baz słownikowych i tekstu w elektronicznych programach biblijnych:
Patrycja Boryczka
Marta Kołodziejska
Łukasz Łaskawski
Mapy:
Paweł Kozłowski
Robert Mieniok
Piotr Zaremba
Tekst w formie elektronicznej dostępny jest pod adresami:
Druk:
Koncept Designe
www.swch.pl/tnp/index.html www.oblubienica.eu/czytelnia/biblia/przeklad
Od wydawcy
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny przekład Nowego Przymierza na język
polski wraz z wybranymi księgami Starego Przymierza. Cieszymy się, że w ostat-
niej dekadzie pojawiło się w naszym kraju kilka nowych tłumaczeń Biblii. Ce-
lem, który sobie postawiliśmy było dokonanie dokładnego, analitycznego tłuma-
czenia Nowego Przymierza; użytecznego przede wszystkim w osobistej lekturze
i studiowaniu Pisma Świętego. Podczas pracy nad tym przekładem przyświeca-
ła nam myśl, by w możliwie najprostszy sposób zbliżyć się do oryginału, nie na-
ruszając przy tym jego integralności, a tym bardziej nie zaburzając go konfesyj-
nymi interpretacjami.
Zamysłem naszym było, by w przekładzie dosłownym oddać możliwie naj-
lepiej piękno oryginału, unikając jednak niezgrabności wynikającej z tłumacze-
nia słowo w słowo.
Prace nasze konsultowaliśmy z osobami znającymi tekst grecki Nowego
Przymierza, uwzględniając ich cenne wskazówki i rady,za które w tym miejscu
składamy serdeczne podziękowania. Szczególnie serdecznie dziękujemy tym oso-
bom, które towarzyszyły nam przez te lata pracy,czytając, wskazując błędy oraz
sugerując zmiany w tych miejscach, które były niezrozumiałe dla Czytelnika ze
względu na zbyt dosłowne tłumaczenie.
Mamy nadzieję, że z naszego przekładu Nowego Przymierza odniosą pożytek
tak kaznodzieje, jak i wnikliwi Czytelnicy, usiłujący zgłębić znaczenie natchnio-
nego przesłania Słowa samego Boga.
Wydanie to zaopatrzone jest w wiele przypisów dodanych bezpośrednio przy
wersetach. Pozwalają one lepiej poznać odcienie znaczeniowe i sens konkretnych
słów i zwrotów oryginału greckiego oraz porównać ich występowanie w różnych
kontekstach w samym tekście. Przypisy są zwięzłe i odnoszą się merytorycznie do
danego wiersza. Ufamy,że także dzięki tym przypisom zostaną zbudowani na-
wet ci, którzy wiele lat poświęcili na studiowanie Słowa Bożego, wnikając głębiej
w sedno prawdy biblijnej.
Tekst ksiąg Starego Przymierza został opracowany zgodnie z założeniami
przedstawionymi w paragrafie „Metodyka pracy nad tekstem ksiąg Starego Przy-
mierza”.
W imieniu komitetu redakcyjnego
Karol Czarnowski
Zgłoś jeśli naruszono regulamin