Agnieszka Kolodziej-Durnas - Reklama społeczna – między społecznymi problemami a innowacjami.pdf

(3413 KB) Pobierz
Reklama społeczna
– między społecznymi
problemami a innowacjami
pod redakcją
Agnieszki Kołodziej-Durnaś
Szczecin 2015
Dyrektor Wydawnictwa Naukowego
Wydziału Humanistycznego US
MINERWA
Barbara Kromolicka
Redaktor Naczelna
Katarzyna Szumilas
Recenzent
dr hab. Andrzej Kasperek
Redakcja techniczna
Jerzy Chrapowicki
Skład komputerowy
Dawid Pechan
Projekt graficzny okładki
Dawid Pechan
Druk i oprawa
volumina.pl Daniel Krzanowski
Publikacja finansowana ze środków Badań Statutowych
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone
Niniejsza publikacja ani żadna jej część nie może być kopiowana, zwielokrotniana
i rozpowszechniana w jakikolwiek sposób bez zgody Wydawcy
ISBN: 978-83-64277-41-2
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe
Wydziału Humanistycznego US
MINERWA
71-017 Szczecin
ul. Krakowska 71-79
tel. 91 444 32 37
e-mail: wydawnictwo@whus.pl
Spis treści
Słowo wstępne........................................................................................................5
Oxana Kozlova
Reklama społeczna: od propagowania innowacji do optymalizacji
życia społecznego ..................................................................................................7
Jolanta Gładys-Jakóbik
Szanse i bariery rozwoju innowacyjności w Polsce.........................................19
Mateusz Karatysz
Reklama a marketing społeczny w Polsce – bariery rozwoju ........................39
Arkadiusz Tuziak
Innowacje jako instrument zmiany i rozwiązywania problemów
rozwoju na poziomie regionalnym ...................................................................55
Anna Kozłowska
Reklama: w kierunku komunikacji społecznie odpowiedzialnej ..................75
Kazimierz Doktór, Paweł Drużek
Dylematy społecznej odpowiedzialności korporacji ......................................97
Marcin Karlik
Wikipedia 2001-2015 – czternaście lat innowacji społecznych
w obszarze wolnego dostępu do wiedzy ........................................................ 115
Anna Lusińska
Miejsce reklamy w kampaniach społecznych promujących Polskę ........... 131
Olga Anna Czeranowska
Reklama społeczna jako narzędzie budowania prestiżu grupy
zawodowej na przykładzie kontrolerów biletów .......................................... 155
Renata Nowak-Lewandowska
Społeczna odpowiedzialność biznesu w społecznych kampaniach
przedsiębiorstw ................................................................................................. 173
Agnieszka Kołodziej-Durnaś
„Cienka czerwona linia” – czyli o granicy między reklamą
społeczną a reklamą komercyjną.................................................................... 187
Słowo wstępne
Reklama społeczna jest obecna w naszym życiu od bardzo dawna,
choć dopiero od czasów transformacji ustrojowej jej rola wydaje się
systematycznie wzrastać. Jej znaczenie odzwierciedla kondycję społe-
czeństwa obywatelskiego a jednocześnie na nie oddziałuje. Jest jed-
nym ze zwierciadeł, w którym możemy się przeglądać i dzięki temu
zmieniać.
Niniejsza publikacja powstała między innymi z powodu głębokie-
go przekonania redaktorki o tym, że reklama społeczna jest efektem
działalności, w której może, i powinna, być wykorzystywana wiedza
socjologów. W szczególności ta traktująca o problemach społecznych,
możliwościach ich diagnozowania i reagowania na nie, a także ta
o innowacjach społecznych, jako odpowiadających na wspólnotowe
potrzeby.
W tomie zamieszczono rozdziały, w których wyobraźnia socjologicz-
na mierzy się właśnie z zagadnieniami współczesnej reklamy społecz-
nej i powiązanymi z nią aspektami problemów i innowacji.
Agnieszka Kołodziej-Durnaś
Słowo wstępne
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin