Apokolokyntosis satyra na śmierć cesarza Klaudiusza.pdf

(41477 KB) Pobierz
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK
SEMEKI
flPOKOLOKYMTOSIS
SATYRA NA ŚMIERĆ CESARZA K L A U D JU SZ A
I JEGO POZGONNE WĘDRÓWKI DO NIEBA
I DO PODZIEMIA
PRZEŁOŻYŁ, ROZPRAWĄ W STĘPNĄ
=
1 OBJAŚNIENIAMI OPATRZYŁ =
LUDWIK ĆW IK LIŃSK I
POZNAŃ
NAKŁADEM POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTW A PRZYJACIÓŁ NAUK
CZCIONKAMI DRUKARNI UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO
1926
SENEKI
APOKOLOKYNTOSIS
SENEKI
flPOKOLOKYNTOSIS
SATYRA NA ŚMIERĆ C E S A R Z A K L A U D J U S Z A
I JEGO POZGONNE WĘDRÓWKI DO NIEBA
I DO PODZIEMIA
PRZEŁOŻYŁ, R O ZPR A W Ą W S T Ę PN Ą
I O B JA ŚN IEN IA M I O PATRZY Ł
LUDWIK ĆW IKLIŃSKI
POZNAŃ
NAKŁADEM PO ZN A Ń SK IEG O T O W A R ZY ST W A PR ZY JA C IÓ Ł NAUK
CZCIONKAM I DRU KA RNI U N IW ER SY TETU PO ZN AŃ SKIEG O
1926
Zgłoś jeśli naruszono regulamin