Tadeusz Stryjakiewicz - Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej.pdf

(66658 KB) Pobierz
MIAST W EUROPIE
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
KURCZENIE SIĘ
Praca zbiorowa pod redakcją
Tadeusza Stryjakiewicza
Kurczenie się miast
w Europie Środkowo-Wschodniej
Praca zbiorowa pod redakcją
Tadeusza Stryjakiewicza
Urban Shrinkage
in East-Central Europe
edited by Tadeusz Stryjakiewicz
Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Poznań 2014
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(projekt pt. „Propagowanie wiedzy na temat stategii regeneracji w ‘kurczących się’ miastach Europy”;
nr 737/N-COST/2010/0)
Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
Projekt okładki: Marcin Jaroszewski
Tłumaczenie na język polski: Piotr Sosiński, Tadeusz Stryjakiewicz
Tłumaczenie na język angielski: Maria Kawińska
Copyright © by Authors, Poznań 2014
ISBN 978-83-7986-024-1
Bogucki Wydawnictwo Naukowe
ul. Górna Wilda 90
61-576 Poznań
tel. +48 (61) 833 65 80
fax +48 (61) 833 14 68
e-mail: bogucki@bogucki.com.pl
www.bogucki.com.pl
Druk:
UNI-DRUK
Spis treści
1. Wprowadzenie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tadeusz Stryjakiewicz
2. Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast
Tadeusz Stryjakiewicz, Emilia Jaroszewska, Szymon Marcińczak, Agnieszka Ogrodowczyk, Petr Rumpel,
Tadeusz Siwek, Ondřej Slach
3. Skala i przestrzenne zróżnicowanie procesu kurczenia się miast w Europie na przełomie XX i XXI w.
Thorsten Wiechmann, Manuel Wolff
4. Kurczenie się miast w postsocjalistycznych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-
Wschodniej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tadeusz Stryjakiewicz i inni
5. Wybrane przykłady kurczących się miast w Europie Środkowo-Wschodniej
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Bańska Szczawnica – przeciwdziałanie negatywnym skutkom kurczenia się; lokalne
inicjatywy a wsparcie zewnętrzne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ján Buček, Branislav Bleha
5.2. Dessau – koncepcja przebudowy miasta związana z procesem kurczenia się: „centra miejskie
– strefy krajobrazowe”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Babette Scurrell, Heike Brückner
5.3. Czy Ostrawa jest kurczącym się miastem?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petr Rumpel, Tadeusz Siwek, Ondřej Slach
6. Kurczenie się miast w Polsce
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emilia Jaroszewska, Tadeusz Stryjakiewicz
7. Przykłady kurczących się miast w Polsce
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1. Łódź – od polskiego Manchesteru do polskiego Detroit?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agnieszka Ogrodowczyk, Szymon Marcińczak
7.2. Miasta konurbacji katowickiej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Robert Krzysztofik, Anna Runge, Jerzy Runge, Iwona Kantor-Pietraga
7.3. Wałbrzych – dziedzictwo przeszłości a wyzwania przyszłości
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emilia Jaroszewska
8. Model urbanizacji złożonych układów osadniczych w świetle procesu kurczenia się miast
w Polsce – próba analizy krytycznej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jerzy Runge, Iwona Kantor-Pietraga, Robert Krzysztofik, Anna Runge
9. Przyszłość miast kurczących się – potencjalne scenariusze rozwoju
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Sosiński
10. Kurczenie się miast jako wyzwanie dla polityki miejskiej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tadeusz Stryjakiewicz, Emilia Jaroszewska
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje o autorach
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abstract and key words
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
9
15
29
39
39
51
61
67
79
79
89
102
115
127
137
141
153
157
Contents
1. Introduction
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tadeusz Stryjakiewicz
2. Present-day context of the process of urban shrinkage and the theoretical and methodological
foundations of its analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tadeusz Stryjakiewicz, Emilia Jaroszewska, Szymon Marcińczak, Agnieszka Ogrodowczyk, Petr Rumpel,
Tadeusz Siwek, Ondřej Slach
3. Scale of and spatial differences in the process of urban shrinkage in Europe in the late 20th and
early 21st centuries
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thorsten Wiechmann, Manuel Wolff
4. Shrinking cities in the post-socialist countries of East-Central and South-Eastern Europe
. . . . . . .
Tadeusz Stryjakiewicz et al.
5. Selected case studies of shrinking cities in East-Central Europe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Fighting the adverse effects of shrinkage in Banská Štiavnica: Local initiatives and external
support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ján Buček, Branislav Bleha
5.2. Dessau – a shrinkage-related conception of rebuilding the city: “urban centres – landscape
zones”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Babette Scurrell, Heike Brückner
5.3. Is Ostrava a shrinking city?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petr Rumpel, Tadeusz Siwek, Ondřej Slach
6. Shrinking cities in Poland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emilia Jaroszewska, Tadeusz Stryjakiewicz
7. Selected examples of shrinking cities in Poland:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1. Łódź – from a Polish Manchester to a Polish Detroit?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agnieszka Ogrodowczyk, Szymon Marcińczak
7.2. Cities of the Katowice conurbation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Robert Krzysztofik, Anna Runge, Jerzy Runge, Iwona Kantor-Pietraga
7.3. Wałbrzych – the legacy of the past and the challenges of the future
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emilia Jaroszewska
8. Urbanisation model of complex settlement patterns in the light of urban shrinkage in Poland:
A critical analysis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jerzy Runge, Iwona Kantor-Pietraga, Robert Krzysztofik, Anna Runge
9. The future of shrinking cities: Possible development scenarios
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Sosiński
10. Urban shrinkage as a challenge for urban policy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tadeusz Stryjakiewicz, Emilia Jaroszewska
References
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biographical notes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abstract and keywords
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
9
15
29
39
39
51
61
67
79
79
89
102
115
127
137
141
153
157
Zgłoś jeśli naruszono regulamin