Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwierski - Pedagogika 2.pdf

(187290 KB) Pobierz
PEDAGOGIKA.
ICZZNSCIECZUIEA
y
redakcja naukowa
Zbigniew Kwieciński
Bogusław Sliwerski
Wo
e 2 Ww
Pe
A 5
Boa
EE
Pw"
EDAGOGIKA
podręcznik akademicki
2
redakcja naukowa
Zbigniew Kwieciński
Bogusław Śliwerski
Q
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
WARSZAWA 2003
Projekt okładki i stron tytułowych
Małgorzata Podziomek
Zdjęcie na okładce PhotoDisc
Redaktor
Barbara Dmowska
Redaktor techniczny
Teresa Skrzypkowska
.
A
-
"og
' £4Ą
FILIA DOLNOŚLĄSKIEJNEJ
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZ
Książka dotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Warszawa 2003
ISBN 83-01-14133-6 t. 2
ISBN 83-01-14118-2 t. 1-2
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
00-251 Warszawa, ul. Miodowa 10
tel.: (022) 695-43-21; faks: (022) 826-71-63
e-mail: pwn©pwn.com.pl; http://www.pwn.pl
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Wydanie I
Arkuszy drukarskich 26
Skład i łamanie: Grafini, Brwinów
Druk ukończono w grudniu 2003 r.
Druk i oprawa: Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapołex” Sp. z 0.0.
Toruń, ul. Gen. Sowińskiego 2/4
Spis treści
Część I
TEORIE WYCHOWANIA
Wstęp (Bogusław Śliwerski)
Rozdział 1. Istota i przedmiot badań teorii wychowania
(Bogusław Śliwerski)
1.1. Typologia teorii i badań naukowych
1.2. Naukowa i potoczna teoria wychowania
1.3. Relacje między teorią wychowania a pedagogiką ogólną
1.4, Teoria wychowania jako przedmiot kształcenia akademickiego
1.5. Teoria wychowania w innych krajach
14
14
16
18
21
22
28
28
33
34
36
42
46
51
52
54
12
Rozdział 2. Cztery orientacje badawcze w teoriach wychowania
(Bogusław Śliwerski)
2.1. Orientacja socjologiczna
2.2. Orientacje normatywne
2.2.1. Orientacja normatywno-ideologiczna
2.2.2. Orientacja normatywno-filozoficzna
2.3. Orientacja psychologiczna
2.4. Orientacja eklektyczna
Rozdział 3. Badania porównawczeteorii wychowania
(Bogusław Śliwerski)
3.1. Bezzałożeniowa rekonstrukcja teorii wychowania
3.2. Krytyka hermeneutyczna teorii wychowania
3.3. Badania porównawcze teorii wychowania
Rozdział 4. Nowe kategorie pojęciowe współczesnej teorii wychowania
(Krzysztof Rubacha)
4.1. Ambiwalencja — kulturowy kontekst wychowania
4.2. Decentracja — społeczny kontekst wychowania
4.3. Tożsamość — rozwojowy kontekst wychowania
59
60
62
63
Spis treści
Rozdział 5. Kultura popularna jako czynnik socjalizacji
(Zbyszko Melosik)
5.1. Kultura konsumpcji
5.2. Kultura instant
5.3. Prymat zmiany i szybkiego życia
5.4. Koniec ideałów — triumf codzienności
Ń Di Poczucie mocy i rekonstrukcja wolności
5.6. Kultura upozorowania
5.7. Kultura kultu ciała i seksualności
5.8. Amerykanizacja
59. Globalny nastolatek
5.10. Generacja X
5.11. Kult sukcesu
5.12. Wychowanie — w którą stronę?
68
69
71
73
74
74
78
82
84
86
88
89
92
Bibliografia
Część II
SZKOŁA — KSZTAŁCENIE — NAUCZYCIEL
Wstęp (Bogusława Dorota Gołębniak)
Rozdział 1. Szkoła wspomagająca rozwój (Bogusława Dorota Gołębniak)
1.1. Między adaptacją a emancypacją. Szkoła XX wieku
1.1.1. Przesunięcie progresywistyczne
1.1.2. Modele szkoły współczesnej
1.2. W kierunku szkoły jako organizacji uczącej się
96
98
99
99
108
117
123
124
125
126
127
128
132
132
140
142
142
143
144
147
149
149
151
152
153
Rozdział 2. Program szkolny (Bogusiawa Dorota Gołębniak)
ŻA Podejście do programu szkolnego
2.1.1. Filozoficzne i psychologiczne podstawy podejścia behawiorystycznego
2.1.2. Filozoficzne i psychologiczne podstawy podejścia humanistycznego
2.1.3. Filozoficzne i psychologiczne podstawy podejścia konstruktywistycz-
nego
2.2.
Definiowanie programu szkolnego
2.3. Kreowanie programu szkolnego
2.3.1. Dwie orientacje
2.4. Wzorzec programu szkolnego
2.5. Implementacja programu szkolnego jako proces zmiany
2.5.1. Ewolucyjnie czy rewolucyjnie?
2.5.2. Centralnie czy lokalnie?
2.5.3. Nauczyciele a reformy programu
2.6.
Ewaluacja programu szkolnego
2.7. Europejski kontekst zmiany programu szkolnego
2.7.1. Trendy
2.7.2. Edukacyjne tradycje: bariera zmiany czy źródło kulturowej rewitali-
zacji?
2.7.3. Zróżnicowanie kultury politycznej i kontroli nad edukacją
2.8. Zmiana programu szkolnego w Polsce po 1989 r.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin