T. 2 - Średniowiecze.pdf

(77939 KB) Pobierz
HISTORYCY
POWSZECHNA.
il > | 2 £ . H
G3
POWSZECHNA
DLA
PŁC I ŻEŃSKIEJ.
DZIEŁO
POŚM IERTKE
Klementyny z Tańskich Hoffmanów ej
u fir r r r m o M
i n o p n o w łM
o iB
» o
d z is ie js z y c h
cza só w
PB Z E Z * * *
T O M il.
M IS JI ŚREDNIOWiECZSE.
WARSZAWA.
H. 5 A T A U S O N .
1
S. O E G E L B E A N D .
1866.
WOLNO DRUKOWAĆ,
z warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury, po w ydrukow aniu, prawem prze­
pisanej liczby egzemplarzy.
Cenzor
S T A N I S Ł A W S K I .
W Drukarni S. Orgelbranda.
CZEŚĆ DKUGA.
HISTORY A ŚREDNIOWIECZNA
od
r.
501—
W IEK SZÓSTY.
od roku 501 —600 po nar. Chrystusa.
1.
Jaka była postać na początku niniejszego wieku? krajów
,
należą­
cych niegdyś do państwa Rzymskiego
D opóki istniało państwo Rzym skie, mieliśm y tylko historyą; bo cały
św iat ucywilizowany, wyjąwszy Persyi i Chin, zam ykał się w państwie
Rzymskiem. Po dziejach upadku państwa rzym skiego będziemy wykła­
dać historyą powszechną inną metodą, to jest stawiać przed oczy kilka
historyj razem, i obok siebie, mówiąc o każdym z tych narodów, które
rozdzieliły między siebie dziedzinę rzymską.
rozdział
nie nastąpił
O stateczny jednak ten
wiek ten, to
jeszcze w wieku niniejszym;
jest wiek VI po Narodzeniu Chrystusa, może się nazwać wiekiem za­
mieszania, w czasie którego narody barbarzyńskie w łóczyły się po
rozm aitych państwa rzym skiego prowincyach, szukając sobie stałej
posady. Obaczmy przeto w czyich były rękach prowincye rzym skie na
początku niniejszego wieku i prowincye reszty Europy.
Już to naprzód cesarstwo rzym skie wschodnie, czyli greckie, pozo­
stało w swoich granicach; nie poniosło ono żadnego szwanku po upadku
H ofm .in H ist. P . T. II.
1
Zgłoś jeśli naruszono regulamin