Piotr Lorens, Izabela Mironowicz - Wybrane teorie współczesnej urbanistyki.pdf

(6052 KB) Pobierz
MIASTO
METROPOLIA
REGION
Wybrane teorie
współczesnej urbanistyki
Pod redakcją
Piotra Lorensa i Izabeli Mironowicz
Akapit-DTP
Gdańsk 2013
Redaktor serii skryptów „Miasto • Metropolia • Region”:
dr hab. arch. Piotr Lorens
Redaktorzy naukowi tomu:
dr hab. arch. Piotr Lorens
dr arch. Izabela Mironowicz
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka
dr hab. arch. Tomasz Ossowicz, prof. PWr.
Redaktor:
mgr Ludwik Biegański
Projekt okładki:
dr arch. Paulina Borysewicz
Zdjęcie na okladkę:
dr arch. Maciej Chojnacki
© Copyright by Politechnika Gdańska, 2013
Skrypt został przygotowany w ramach Projektu „Rozwój Wydziału Architektury Politechniki
Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzen-
nej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego; Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POKL 04.01.01–00–237/08–00 z dnia 27.03.2009 r.
Niniejsza publikacja jest rozpowszechniana bezpłatnie.
Opracowanie redakcyjne i przygotowanie do druku:
Akapit-DTP Elżbieta Albinowska, akap.dtp@interia.pl
Druk:
EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek Spółka Jawna
ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek, tel./fax (54) 232 37 23, 232 48 73
ISBN 978-83-64333-03-3
WproWadzenie
Publikacja jest kolejną już pozycją z serii skryptów pod wspólnym tytułem Miasto • Metropolia •
Region realizowaną w ramach projektu „Rozwój Wydziału Architektury Politechniki Gdań-
skiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Skrypty są przeznaczone dla studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia
kształcenia oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu gospodarki przestrzennej,
architektury i urbanistyki oraz innych kierunków pokrewnych, zajmujących się szeroko
pojętą tematyką urbanistyczną. Zostały pomyślane także jako podręcznik dla samorządów,
przedsiębiorców, liderów lokalnych społeczności oraz innych osób zainteresowanych tą
problematyką od strony praktycznej.
W ramach serii przygotowano pozycje stanowiące opracowania zbiorowe dotyczące
takich zagadnień jak rewitalizacja urbanistyczna, kształtowanie przestrzeni publicznych,
zarządzanie rozwojem przestrzennym miast czy wreszcie realizacja przedsięwzięć urbani-
stycznych dużej skali. Ten tom poświęcony jest natomiast zagadnieniu nieco odmiennemu
– mianowicie kwestii współczesnych teorii kształtowania przestrzeni miejskich. Tym samym
koniecznym stało się – z natury rzeczy w sposób wybiórczy – przedstawienie szeregu,
często ze sobą konkurujących, poglądów na procesy kształtowania miasta. Materiał został
przygotowany w sposób mający na celu ułatwienie zapoznania się Czytelnika z omawianymi
zagadnieniami w kontekście rozwoju współczesnej urbanistyki – a więc od końca XIX wieku
po czasy obecne.
Zróżnicowanie tekstów uzyskano dzięki współpracy z kilkoma Autorami, stosującymi roz-
maite podejścia badawcze i posiadającymi bogate doświadczenia praktyczne. Reprezentują
oni różne ośrodki naukowe a w swojej pracy naukowej zajmują się na co dzień problematyką
współczesnych nurtów w teorii urbanistyki. Publikacja z pewnością nie wyczerpuje tego
złożonego tematu, lecz pozwala sądzić, iż zgromadzony w niej i przedstawiony w sposób
usystematyzowany materiał prezentuje wiele ważnych zagadnień z tego zakresu.
Można też mieć nadzieję, że połączenie treści właściwych dla podręcznika z cechami
publikacji adresowanej do profesjonalistów sprawiło, że powstała ciekawa propozycja czytel-
nicza, do której sięgną z zainteresowaniem nie tylko studenci ale także fachowcy-praktycy.
Piotr Lorens
Izabela Mironowicz
Gdańsk – Wrocław, sierpień 2012
3
CZĘŚĆ I
KsZtałtowaNie stRuKtuRy Miasta.
ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
Zgłoś jeśli naruszono regulamin