Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych.pdf

(6924 KB) Pobierz
redakcja naukowa
Marek Rewizorski
Unia Europejska
w stosunkach
międzynarodowych
Di-fin
redakcja naukowa
Marek Rewizorski
Unia Europejska
w stosunkach
międzynarodowych
Diffin
Spis treści
Wstęp
1.
Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych
Marek Rewizorski
13
Wprowadzenie
1.1. U w agi o g ó ln e na tem at p o d m io to w o ści praw nom iędzynarodow ej
1.2. Status p raw nom iędzynarodow y U n ii E uropejskiej po w ejśc iu w ż y c ie traktatu
z L izbony
1.3. U nia Europejska a inne organizacje m ięd zyn arod ow e
1.4. Uwarunkow ania i perspektyw y rozw oju polityki zagranicznej U nii Europejskiej
1.5. W nioski
Pytania kontrolne
B ibliografia
13
15
17
20
28
39
40
40
2. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej
- ewolucja, mechanizm, obszary zaangażowania
Beata Przybylska-Maszner
2.1. G en eza i rozw ój w sp ółp racy w obszarze polityki b ezp iecz eń stw a i obrony
2.2. M echanizm instytucjonalny i d ecy zy jn y w spólnej p olityk i b ezp iecz eń stw a
i obrony
2.3. Zarządzanie k ryzysow e U n ii E uropejskiej
2.4. W nioski
Pytania kontrolne
B ibliografia
53
64
75
76
78
43
Spis treści
3. Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem
w latach 1993-2011
Witold Ostant
W prow adzenie
3.1. D ziałania w ew nątrzunijne w d zied zin ie zw a lcza n ia terroryzm u - rola
najw ażniejszych instytucji unijnych
3.2. W spółdziałanie U E z w ybranym i państw am i w zw a lcza n iu terroryzm u
3.3. W spółpraca U E w zw alczaniu terroryzmu z k lu czow ym i organizacjam i
m iędzynarodow ym i
3.4. W nioski
Pytania kontrolne
B ibliografia
107
111
115
115
85
96
82
82
4. Polityka Unii Europejskiej wobec regionu Bliskiego Wschodu
Przemysław Osiewicz
W prow adzenie
4.1 . Podstawy prawne i organizacyjne w spółpracy U E z państwami B liskiego W schodu
4.2 . P łaszczy zn y w sp ółp racy i ryw alizacji - zb ieżn e i rozbieżne interesy
4.3. Stanow iska U n ii Europejskiej w spraw ie w ybranych sporów i k on flik tów
na B lisk im W sch o d zie
4.4. Irański program ato m o w y a stan ow isk o U E
4.5. Stanow isko U nii Europejskiej p od cza s n iep o k o jó w sp o łeczn y ch na B lisk im
W sch od zie na p oczątku 2011 roku
4.6 . W nioski
Pytania kontrolne
B ibliografia
135
136
13 7
137
130
133
118
118
122
124
5. Unia Europejska wobec wzrostu ekspansji zagranicznej Chin
Zdzisław Walenty Puślecl<i
W prow adzenie
5.1. C zynniki i kierunki rozw oju g o sp o d a rczeg o C hin
5.2. Intensyfikacja stosu n k ów dw ustronnych U E i C hin
5.3. Ekspansja handlow a C hin na jed n o lity m rynku U n ii Europejskiej
5.4. Z m iany w strukturze tow arow ej handlu zagran icznego
5.5. Z w ięk szan ie bezpośred n ich in w esty cji zagranicznych
5.6. Perspektyw y w sp ółp racy U n ii E uropejskiej i C hin
5.7. W nioski
141
141
142
148
155
161
165
168
172
Spis treści
Pytania kontrolne
B ibliografia
178
178
6. Stany Zjednoczone Ameryki i Unia Europejska - partnerstwo
i rywalizacja na początku XXI wieku
Jacek Raubo
6.1. Stosunki U S A i Europy w ujęciu h istoryczn ym
6.2. R elacje transatlantyckie w o b liczu zim nej w o jn y
6.3. N o w e m iejsce dla stosu n k ów W E /U E -U S A po za k o ń czen iu zim nej w o jn y
6.4. Instytucjonalizacja w sp ółp racy oraz p ła sz cz y z n y porozum ień w zajem n ycli
6.5. G łów n e determ inanty zb liżen ia transatlantyckiego na początku X X I w .
6.6. Punkty sporne w relacjach daw niej i d z iś
6.7. Scenariusze na p rzy szło ść
Pytania kontrolne
B ibliografia
185
186
189
192
194
200
2 02
204
2 05
205
7. Unia Europejska - Ameryka Łacińska - droga ku rzeczywistemu
partnerstwu
Anna Potyrała
7.1. G en eza w spółpracy
7.2. Przej a w y partnerstwa
7.3. Problem y w e w zajem n ych relacjach
Pytania kontrolne
B ibliografia
207
209
217
233
237
237
240
Informacje o autorach
Zgłoś jeśli naruszono regulamin