Grzegorz Motyka - Ukraińska partyzantka 1942–1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii.pdf

(72127 KB) Pobierz
S8W WSCHODTM
GRZEGORZ MOTYKA
Ukraińska
partyzantka
1942-1960
Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
i Ukraińskiej Powstańczej Armii
IN ST Y T U T STU D IÓ W POLITYCZNYCH PAN
OFICYNA WYDAWNICZA RYTM
Warszawa
Recenzent wydawniczy
dr hab. Grzegorz Hryciuk
Projekt graficzny okładki i stron tytułach
Wiktor Jędrzcjcc
Na okładce
Kopiec pamiątkowy U PA w Skale Podolskiej
Pot. Katarzyna Kolyńska
Na wyklejkach
Mogiła UPA w Liskach
Cmentarz UPA w Szychowicach
Opracowanie redakcyjne i korekty
Oficyna Wydawnicza RYTM
Skład i łamanie
Studio Graficzne Oficyny Wydawniczej RYTM
- Jolanta Matuszewska
studiot? rytm-wydawnictwo.pl
Wydanie książki umożliwiła finansowa pomoc
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
O
Copyright by Grzegorz. Motyka. Instytut Studiów Politycznych PAN
and Oficyna Wydawnicza RYTM. 2006
Wrydanie 1
ISBN -1 0 83-88490-58-3
ISBN -1 3 8978-83-88490-58.3
ISBN 83-7399.163-8
Druk i oprawa
Łódzkie Zakłady Graficzne
Oficyna W ydawnicza RYTM prowadzi
s p rz e d a ż w y sy łk o w ą z
25%
r a b a te m .
Koszt wysyłki pokry wa zamawiający tylko w wysokości 7.00 zl.
Zamówienia można składać pod adresem:
Oficyna W ydawnicza RYTM
ul. Górczewska 8.01-1 8 0 Warszawa
tel. (0*22) 631-77-92. fax (0-22) 862-37-59
e-mail: dział.handlow y^rytm -wydawniclwo.pl
www.ry tm-wj dawmctwo.pl
Spis treści
\V>k« skrótów.........................................................................................................
II
Wstęp..........................................................................................................
Rozdział I
Ukraińskie podziemie w II Rzecz) pospolitej
1. Powstanie Ukraińskiej Organizacji Wojskowej <l.’\VO)..............................
2. Społeczność ukraińska w Polsce międzywojennej......................................
*
3. Ukraińska Organizacja Wojskowa 1923-1929............................................
4. Pow stanic Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN1.........................
5. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce.......................................
(i. Uderzenie Niemiec na Polskę. Postawy ukraińskiej społeczności wobec
agresji............................................................................................................
7. Stosunki OUN z. Niemcami w przededniu wojny........................................
8. Ukraińska dywersja.......................................................................................
17
34
38
42
44
35
66
6H
70
Rozdział K
I
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w tatach 1939*1941
Sytuacja na terenach okupowanej Polski.................................................
Podział Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.
Przygotowywanie antysowicckicgo pow słania............................................
3. Sowiecka kontrakcja.....................................................................................
4. Akt 30 czerwca 1941 roku............................................................................
5. Grupy marszowe Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów-Bamlcry..........
6. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów-Mclnyka...................
7. Bataliony „Nachtigall" i ..Roland” ................................................................
8. Problem antysemickich pogromów 1941 ro k u ............................................
9. Polskie reakcje na wybuch wojny nicnuccko-radzieckiej............................
I.
2
74
77
85
86
92
94
94
96
99
Rozdział III
Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w latach 1942-1944.
Powstanie Ukraińskiej Powstańczej Armii
1. Niemiecka okupacja......................................................................................
2. Ukraińska Pow stańc/a Armia Tarasa Bulby-Borowęia...............................
3. Sytuacja w Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w 1942 roku...............
4. Działania gestapo wobec Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.............
5. Konferencja wojskowa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów................
6. III konferencja Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.............................
102
105
108
110
112
115
7
7. Ukraińska Powstańcza Armia -Ki) ma Saunra".........................................
8. III Zjazd Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.......................................
9. Między (U Zjazdem a powstaniem Ukraińskiej Głównej Rady
W) /woleńczej - Konferencja Narodów Zniew olonych..............................
10. Działania Organizacji Ukraińskich Nacjonatistów-Metn) k a .....................
11. Powstanie Ukraińskiej Głównej Kady Wyzwoleńczej...............................
12. Spraw a Rewolucyjnej Organizacji Narodowo-Wyzwoleńczej..................
118
122
125
128
I.V)
I Vi
Rozdział IV
Rozwój organizacyjny I struktura Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii
1. Siatka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów...........................................
2. Struktura Ukraińskiej Powstańczej Armii...................................................
.1 (kkl/iaty.......................................................................................................
4 Kadry............................................................................................................
5. Uzbrojenie....................................................................................................
6. Umundurowanie...........................................................................................
7. Taktyka.........................................................................................................
8. Zasady konspiracji........................................................................................
9. Samoobronne Kuszczow e Widdily..............................................................
KM4c™<><ć.....................................................................................................
11. Finansowanie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej
Powstańczej Armii......................................................................................
1
2.
Cudzoziemskie oddziały Ukraińskiej Pow stańczej Armii.........................
13 Wojskowa Żandarmeria Potowa - problemy dyscypliny w Ukraińskiej
Powstańczej Armii......................................................................................
14 Służba Uc/pcky Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.........................
15. Propaganda Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej
Pow stańczej Amiii......................................................................................
16. Organizacje młodzieżowe...........................................................................
17. Ukraiński Czerwony Krzyz - Służba Sanitarna Ukraińskiej Powstańczej
A rm ii..........................................................................................................
18. Kobiety w ukraińskim podziemiu..............................................................
-
19. Ukraińska Powstańcza Armia a Dywizja SS ..Gali/ten"...........................
20. Poparcie ludności dla Ukraińskiej Pow stańczej Armii..............................
I 38
I .'9
141
144
147
148
149
149
150
151
152
154
156
159
168
172
176
177
180
185
Rozdział V
Działania zbrojne Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów I Ukraińskiej
Powstańczej Armii pod okupacją niemiecką 1943-1944
1. Pierwsza akcja UPA* Wtod/imicnrcc i Paro<1c............................................
2. Stosunki Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów’ i Ukraińskiej
Powstańczej Armii z Niemcami....................................................................
2.1 Sity niemieckie na Wołyniu................................................................
2.2. Dezercja policji ukraińskiej i pierwsze akcje partyzanckie..................
2.3. Niemiecka kontrakcja na Woły m u ........................................................
187
192
192
193
206
X
Zgłoś jeśli naruszono regulamin