Patrycja Szostok - Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych.pdf

(3146 KB) Pobierz
P A T R Y C J A
S Z O S T O K
PRASA SAMORZ
Ą
DOWA
CZY PRASA
W
Ł
ADZ SAMORZ
Ą
DOWYCH?
KOMU S
Ł
U
ŻĄ
PERIODYKI FINANSOWANE
Z LOKALNYCH BUD
Ż
ETÓW?
WYDAWNICTWO GNOME
KATOWICE 2013
© Copyright 2013 by Patrycja Szostok
Recenzent
prof. STANISŁAW MICHALCZYK
Korekta
ZESPÓŁ
Projekt okładki
MAREK FRANCIK
Publikacja dofinansowana ze
środków
INSTYTUTU NAUK POLITYCZNYCH i DZIENNIKARSTWA UNIWERSYTETU
ŚLĄSKIEGO
Złożono Timesem
ISBN 978-83-63268-27-5
Opracowanie graficzne i skład
GNOME – Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne
Katowice, ul. Drzymały 18/6, wydawnictwognome@gmail.com
SPIS TRE
Ś
CI
WPROWADZENIE ................................................................................................................... 9
ROZDZIAŁ I.
CZYM JEST PRASA LOKALNA ........................................................................................... 13 
USTALENIA DEFINICYJNE ............................................................................................................ 13
Historyczne pojmowanie prasy lokalnej ......................................................................................... 13
Jak dziś rozumiemy pojęcie prasy lokalnej? ................................................................................... 15 
Prasa lokalna a lokalność ................................................................................................................ 18 
TYPOLOGIA PRASY LOKALNEJ ................................................................................................... 19 
Kryteria typologii ............................................................................................................................ 19 
Wybrane elementy typologii ........................................................................................................... 19 
PRASA LOKALNA W POLSCE PO II WOJNIE
ŚWIATOWEJ
...................................................... 25 
Czynniki sprawcze rozwoju prasy lokalnej ..................................................................................... 25 
Polska prasa lokalna w latach 1945–1989 ....................................................................................... 27 
Tendencje rozwojowe prasy lokalnej po roku 1989 ........................................................................ 28 
Prasa lokalna w okresie transformacji ustrojowej ........................................................................... 29 
Perspektywy rozwoju komunikowania lokalnego ........................................................................... 31
Przegląd wybranych badań nad prasą lokalną w XXI wieku .......................................................... 31 
ROZDZIAŁ II.
FUNKCJE I OGRANICZENIA PRASY LOKALNEJ ............................................................ 34 
FUNKCJE PRASY LOKALNEJ ......................................................................................................... 34 
Funkcje prasy lokalnej – przegląd koncepcji .................................................................................. 34 
Funkcje współczesnej prasy lokalnej .............................................................................................. 36 
Warunki realizacji funkcji prasy lokalnej ....................................................................................... 41 
OGRANICZENIA PRASOWEGO KOMUNIKOWANIA LOKALNEGO ........................................ 41 
Koncentracja na rynku prasy lokalnej ............................................................................................. 42 
Uzależnienie prasy lokalnej ............................................................................................................ 43 
Alternatywne media ........................................................................................................................ 46 
6
PRASA SAMORZĄDOWA CZY PRASA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH?…
ROZDZIAŁ III.
PRASA SAMORZĄDOWA .....................................................................................................47 
POJĘCIE PRASY SAMORZĄDOWEJ .............................................................................................. 47 
HISTORIA PRASY SAMORZĄDOWEJ ........................................................................................... 49 
FUNKCJE PRASY SAMORZĄDOWEJ ............................................................................................ 50 
PRASA SAMORZĄDOWA – CHARAKTERYSTYKA .................................................................... 52 
Czytelnicy prasy samorządowej ...................................................................................................... 52 
Dziennikarze prasy samorządowej .................................................................................................. 52 
Treść publikacji ............................................................................................................................... 53 
Szata graficzna ................................................................................................................................ 53 
Periodyczność i nakład .................................................................................................................... 54 
OGRANICZENIA PRASY SAMORZĄDOWEJ ................................................................................ 54 
RELACJE POMIĘDZY PRASĄ SAMORZĄDOWĄ A WŁADZĄ ................................................... 55 
PRASA SAMORZĄDOWA A POLITYKA INFORMACYJNA SAMORZĄDU ............................. 56 
Polityka informacyjna a prawo obywateli do informacji ................................................................. 56 
Samorząd terytorialny jako wspólnota lokalna ............................................................................... 57 
Polityka informacyjna gminy .......................................................................................................... 58 
Instrumenty polityki informacyjnej ................................................................................................. 59 
Ograniczenia polityki komunikacyjnej ........................................................................................... 60 
Relacje prasy lokalnej z władzą ...................................................................................................... 60 
PRASA SAMORZĄDOWA W WOJEWÓDZTWIE
ŚLĄSKIM
........................................................ 62 
ROZDZIAŁ IV.
ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH PERIODYKÓW SAMORZĄDOWYCH
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
............................................................................................68 
Etapy procedury badawczej ............................................................................................................ 70 
BADANIA ZAWARTOŚCI PISM SAMORZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
PROCEDURA BADAWCZA ............................................................................................................. 72 
Pytanie badawcze ............................................................................................................................ 72 
Określenie badanej populacji .......................................................................................................... 72 
Magazyn samorządowy „W Bielsku-Białej” ................................................................................... 72 
„Rodnia” ......................................................................................................................................... 73 
„Głos Ornontowic” ......................................................................................................................... 73 
„Racje Gminne” .............................................................................................................................. 74 
„Kurier Miejski” ............................................................................................................................. 74 
Określenie próby badawczej ........................................................................................................... 75 
Jednostka analizy i jednostka obliczeń ............................................................................................ 75 
Klucz kategoryzacyjny .................................................................................................................... 75 
ZAWARTOŚĆ PRASY SAMORZĄDOWEJ ..................................................................................... 77 
SPIS TREŚCI
7
ROZDZIAŁ V.
SPOŁECZNY ODBIÓR PRASY SAMORZĄDOWEJ
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
........................................................................................... 86 
METODOLOGIA BADAŃ SURVEYOWYCH ................................................................................. 86 
PROCEDURA BADAWCZA BADAŃ ODBIORU ........................................................................... 88 
Pytania kwestionariusza .................................................................................................................. 89 
Sposób przeprowadzenia badania i próba badawcza ....................................................................... 89 
PISMA SAMORZĄDOWE W OPINII SWOICH CZYTELNIKÓW ................................................. 91 
Społeczny odbiór prasy samorządowej – wyniki badań internetowych .......................................... 96 
Podsumowanie badań odbioru – porównanie wyników badań ankietowych
i badań internetowych ............................................................................................................. 101 
ZAWARTOŚĆ PISM SAMORZĄDOWYCH A ICH SPOŁECZNY ODBIÓR .............................. 102 
„Głos Ornontowic” a opinie mieszkańców gminy ........................................................................ 103 
„Kurier Miejski” a opinie mieszkańców Sosnowca ...................................................................... 103 
„Racje Gminne” a opinie mieszkańców Pawłowic ....................................................................... 104 
„Rodnia” a opinie mieszkańców Bierunia .................................................................................... 104 
„W Bielsku-Białej” a opinie mieszkańców miasta ........................................................................ 105 
Pisma samorządowe w oczach swoich mieszkańców – synteza wyników .................................... 106 
TUBA PROPAGANDOWA CZY PRASA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH –
JAKA JEST PRASA SAMORZĄDOWA? ....................................................................................... 107 
WNIOSKI .......................................................................................................................................... 109 
PO CO PRASA SAMORZĄDOWA? ............................................................................................... 109 
ANEKS .................................................................................................................................. 113 
PRZYKŁADOWY KWESTIONARIUSZ
DO BADANIA SPOŁECZNEGO ODBIORU PRASY SAMORZĄDOWEJ ................................... 113 
TABELE – BADANIA SPOŁECZNEGO ODBIORU ...................................................................... 116 
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 141 
Książki, prace zbiorowe ................................................................................................................ 141 
Artykuły ........................................................................................................................................ 143 
Ważniejsze strony internetowe ..................................................................................................... 146 
SPIS WYKRESÓW ............................................................................................................... 149 
SPIS TABEL .......................................................................................................................... 151 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin