chronimy-zdrowie-2019-11.pdf

(9059 KB) Pobierz
Sekretariat Zdrowia
Chronimy
ZDROWIE
Akcja przyjęła się w wielu krajach na świecie,
w tym w Polsce, gdzie organizowane są
różne akcje promujące życie bez papierosa.
B I U L E T Y N • N R 11 • L I S T O P A D 2 0 1 9
BIULETYN 11/2019
2
3
N O T K A R E D A K C YJ N A
W trzeci czwartek listopada
obchodzony jest
Światowy Dzień Rzucania Palenia,
z inicjatywy amerykańskiego
dziennikarza Lynna Smitha.
4
C Z Y E - PA P I E R O S Y
SĄ BEZPIECZNE?
Elektroniczne papierosy,
inaczej e-papierosy, to coraz
bardziej popularne alternatywy
dla tradycyjnych papierosów.
7
ZMIEŃ SWOJE
MYŚLENIE
Jednym z fundamentalnych praw
funkcjonowania ludzkiej psychiki jest
to, że
stajesz się takim, za jakiego się
uważasz.
8
KISZONE BURAKI
— CENNY SKARB
W okresie jesienno-zimowym, kiedy
dostęp do świeżych sezonowych
warzyw i owoców jest ograniczony,
a zapadalność na choroby
infekcyjne wzrasta, warto pomyśleć
o dostarczaniu do organizmu
cennych witamin i biopierwiastków
poprzez włączenie do codziennej
diety kiszonek.
10
ZAPIEK ANK A
WAR Z Y W NA
Z ZIE M N IAC Z ANYM
SOSEM SEROW YM
Stuprocentowo wegańska
warzywna zapiekanka.
BIULETYN 11/2019
3
NOTK A REDAKCYJNA
W trzeci czwartek listopada obchodzony jest
Światowy Dzień Rzucania Palenia, z inicjatywy
amerykańskiego dziennikarza Lynna Smitha.
Dziennikarz w 1974 roku zaapelował do czy-
telników swojej gazety, by przez jeden dzień
powstrzymali się od palenia papierosów.
Efekt był zaskakujący — aż 150 tysięcy lu-
dzi próbowało przez jedną dobę wytrzy-
mać bez tej używki. W następnych latach
akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie sta-
ny i większość palaczy. Zachęcone powo-
dzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo
Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listo-
pada za Dzień Rzucania Palenia.
Akcja przyjęła się w wielu krajach na świe-
cie, w tym w Polsce, gdzie organizowane są
różne akcje promujące życie bez papierosa.
Ale pośród tych wszystkich akcji i informa-
cji są niektórzy co twierdzą, że e-papierosy
pomagają rzucić palenie a wielu producen-
tów e-papierosów reklamuje je jako sposób
na rzucenie palenia lub po prostu zachęca
do przerzucenia się z tradycyjnego tytoniu
na e-papierosy, które są postrzegane jako
mniej szkodliwe. Czy rzeczywiście e-papie-
rosy pomagają rzucić palenie i czy są bez-
pieczne?
BEATA ŚLESZYŃSKA
BIULETYN 11/2019
4
CZY E-PAPIEROSY
SĄ BEZPIECZNE?
Elektroniczne papierosy, inaczej e-papiero-
sy, to coraz bardziej popularne alternaty-
wy dla tradycyjnych papierosów. Producen-
ci tych gadżetów zapewniają o bezpieczeń-
stwie ich stosowania i przedstawiają jako
zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych pa-
pierosów. Warto też mieć na uwadze, że e-
-papierosy to produkt nowy, którego dłu-
gotrwałych skutków jeszcze do końca nie
znamy. Mało kto pamięta, że początkowo
tradycyjnych papierosów nie kojarzono z ja-
kimikolwiek następstwami chorobowymi
a tytoń stosowano jako środek leczniczy. Ale
coraz więcej badań wskazuje na to, iż w tym
przypadku pojęcie „mniejszej szkodliwości”
jest złudne. Prowadzone od kilku lat bada-
nia coraz częściej dowodzą, że e-papierosy
są niemal równie szkodliwe co tradycyjne.
Na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Fran-
cisco prowadzono badanie z których wyni-
ka, że osoby palące codziennie e-papierosy,
mogą być dwa razy bardziej narażone na za-
wał serca w porównaniu z osobami, które
nie palą — ani tytoniu tradycyjnego, ani e-
-papierosów.
Badanie wskazuje też, że osoby palące każ-
dego dnia tradycyjne papierosy, są zagro-
żone zawałem trzy razy bardziej niż osoby
wolne od nałogu. Natomiast ci, którzy palą
zwykłe papierosy oraz elektryczne, są za-
grożeni zawałem aż pięć razy bardziej niż
osoby niepalące w ogóle. To powinien być
poważny powód do zmartwienia dla osób,
które palą oba rodzaje papierosów — uważa
BIULETYN 11/2019
5
Stanton Glantz, badacz, który stał
na czele grupy naukowców prze-
prowadzających wspomniane wy-
żej badanie.
Badanie Glantza, opublikowane
w „American Journal of Preventi-
ve Medicine”, jest jednym z pierw-
szych, które wskazuje na długofa-
lowe skutki palenia elektronicz-
nych papierosów.
Warto również odpowiedzieć
na pytanie jakie substancję znaj-
dują się w tzw. e-liqudach (czyli
wkładów do e-papierosów)?
Generalnie wszystkie zawierają gli-
kol propylenowy (bezwonna, lek-
ko słodkawa substancja z grupy
alkoholi), glicerynę (oleista ciecz,
również alkohol). Obydwa te pro-
dukty są uznawane za nieszko-
dliwie przy podaniu doustnym
i powszechnie wykorzystywa-
ne w medycynie oraz kosmetyce.
Jednak zwykle nie stosuje się ich
tam w formie podgrzanej. Okaza-
ło się, że po podgrzaniu obydwie
te substancje hamują rozwój ko-
mórek.
Ale wkłady do e-papierosów to
coś więcej niż glikol propylenowy
i gliceryna. To także nikotyna (jej
szkodliwe działanie nie budzi już
raczej wątpliwości) oraz dziesiątki,
jeśli nie setki rozmaitych substan-
cji aromatyzujących. Producenci
wymyślają przeróżne smaki i ku-
szą „smakowitymi” nazwami: „Ku-
kurydziany cukierek”, „Czekolado-
wa krówka” czy „Jagodowy plusk”.
Natomiast, od pewnego cza-
su w komentarzach naukowców
pojawiają się również wątpliwo-
ści związane z domniemaną nie-
szkodliwością substancji aromaty-
zujących zawartych we wkładach
do papierosów. Nie było pewne,
czy podgrzewanie tych cieczy oraz
Zgłoś jeśli naruszono regulamin