Brandes - Henryk Ibsen.pdf

(18816 KB) Pobierz
iow. r r z y jł
w rrzemysiu.
yh Ibsen
ptztz
3 6 R Z 6 6 0 BRH)N[
Z
upoważnienia autora
przełożyła z oryginału
Jozefa Klemetisiewiczowa
Lwów
1002
nakładem Księgarni Polskie! B. Połonleekiego
Warszawa • f . Wende i $p.
✓ '
\
HENRYK IBSEN
PRZEZ
JERZEGO BRANDESA
Z UPOWAŻNIENIA AUTORA
PRZEŁOŻYŁA Z ORYGINAŁU
JÓZEFA KLEMENSIEWICZOWA
/
LWÓW o NAKŁADEM KSIĘGARNI POLSKIEJ
B. POŁONIECKI
W ARSZAW A o E. WENDE I SP.
,Ho3BOJieHO II^eH3ypoio.
Bapm aBa, 29 (DeBpaaa 1901 r.
; Li
i
[H A
UMCS
LUBLIN
L
a
(
m
44
^Męopęj^oĄtj
Przedmowa.
W lecie r. 1866, po kilkoletniem zajmowaniu
się utworami Henryka Ibsena, napisałem pierwsze
kartki niniejszej książki; nie mogłem jednak upo­
rać się z rozprawą, którą zamierzałem napisać i w y­
jechałem do Paryża. Po powrocie dokończyłem r.
1867 studyum, będące najwcześniejszym w Euro­
pie całokształtem duchowej postaci Ibsena.
Po 15—16 latach wróciłem w r. 1882 znowu
do osoby i dzieł norwegskiego poety. W tym cza­
sie rozwinął on się bardzo i wydał cały szereg
prac, które zaćmiły jego dawniejsze utwory. Stał
się innym, większym, pozyskał niebywałą sławę
w północnych krajach a imię jego coraz silniej roz­
brzmiewało nawet poza granicami Skandynawii,
szczególniej w Niemczech. Nie był on już ani
wewnętrznie ani pod względem zewnętrznego sta-
Zgłoś jeśli naruszono regulamin