10-Wiarygodnosc-chrzescijanskiego-oredzia-zbawienia.pdf

(815 KB) Pobierz
WIARYGODNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ORĘDZIA ZBAWIENIA
BIBLIOTEKA TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ 10
Wiarygodność
chrześcijańskiego orędzia zbawienia
Redakcja
ks. Przemysław Artemiuk
Płock 2015
SERIA: BIBLIOTEKA TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ – 10
Rada naukowa
ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski
ks. prof. dr hab. Andrzej Nowicki, ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
Recenzja naukowa
ks. prof dr. hab. Łukasz Kamykowski
ks. dr hab. Marek Skierkowski, prof. UKSW
ISSN 2084-5731
ISBN 978-83-63012-87-8
Copyright © 2015 by Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce
Copyright © 2015 by Płocki Instytut Wydawniczy
Wydawca
Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce
A. Racławickie 14, 20-950 Lublin
www.stfwp.pl/pub
Płocki Instytut Wydawniczy
Pl. Narutowicza 3, 09-400 Płock
tel./fax (24) 262 68 44
e-mail: piw@plock.home.pl
www.wydawnictwo.plock.pl
Druk
Drukarnia J. J. Maciejewscy – Przasnysz
Wstęp
[1]
Max Seckler, jeden z  ojców niemieckiej teologii fundamen-
talnej, publikując w  roku  1963 monografię na  temat zbawienia
w historii zauważył we wprowadzeniu, że „refleksyjne wyjaśnie-
nie tego, czym jest chrześcijaństwo, w wielu punktach dopiero się
rozpoczęło”
1
, a wysiłkowi namysłu winna niezmiennie towarzy-
szyć pokora i cierpliwość. Uwaga ta posiada szczególne znaczenie
w kontekście pytania o zbawienie, bowiem teologia do dzisiaj nie
wypracowała jednej czy jedynej koncepcji soteriologicznej. Dlate-
go szczególnie dogmatyka podejmując medytację nad tą tajemni-
cą, chce współczesnemu człowiekowi pokazać zbawcze działanie
Boga. W tym celu reinterpretuje dawniejsze motywy albo wpro-
wadza całkiem nowe kategorie, na przykład zaczerpnięte z teatru.
[2]
Kwestia zbawienia nie jest jednak domenę jedynie teologii
dogmatycznej. Także teolog fundamentalny, zgłębiający tajemni-
cę Jezusa, chcąc uniknąć niezrozumienia, jakie może towarzyszyć
Jego roszczeniom, a  równocześnie obronić najgłębszy sens Ob-
jawienia wobec iluzorycznych propozycji świata, musi najpierw
ukazać, a następnie uzasadnić treść chrześcijańskiego przesłania,
którego istotą jest przecież zbawienie, wyzwolenie od zła, zburze-
nie muru wrogości między Stwórcą a stworzeniem. Zobowiązuje
nas do tego jedno z najstarszych wyznań wiary w stwierdzeniu, że
Chrystus „umarł za nasze grzechy” (1Kor 15,3b).
1  
M. Seckler,
Zbawienie w historii. Teologia historii w nauce świętego Tomasza
z Akwinu,
przekład W. Szymona, Kraków 2015, s. 7.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin