Goethe - Wybór myśli prozą + R. W. Emerson - Goethe, czyli pisarz.pdf

(13430 KB) Pobierz
http://rcin.org.pl/ifis
J.W . Goethe
WYBÓRMYŚLI PROZĄ
ZEBRAŁ I PRZEŁOŻYŁ
STEFAN FRYCZ
Z ROZPRAWĄ R. W. EMERSONA
ĄiD
LWÓW 1910
NAKŁADEM KSIĘGARNI POLSKIEJ B. POŁONIECKIEGO.
WARSZAWA — E. WENDE I SKA (T. HIŻ I A. TURKUŁ).
,
'
http://rcin.org.pl/ifis
.
RA
о-
Т\
■ « • S j
о/
i
18 527
30- f . f )
http://rcin.org.pl/ifis
,4. M 3 f
W y b ó r niniejszy sporządzono na podstawie wydania:
GOETHES SÄMTLICHE WERKE
NEU DURCMGESEHENE UND ERGÄNZTE AUSGABE
IN SECHSUNDDREISSIG BÄNDEN
MIT EINLEITUNGEN von KARL GOEDEKE
STUTTGART UND BERLIN.
J. Q. COTTA’SCHE BUCHHANDLUNG NACHFOLGER.
(bez daty)
UWAGA. Cyfry pod wyimkami oznaczają: rzymska — liczbę porząd­
kową tom u , arabska — liczbę porządkową stronicy, gdzie odnośny ustęp
w wyżej w ym ienionem wydaniu się znajduje.
http://rcin.org.pl/ifis
http://rcin.org.pl/ifis
Zgłoś jeśli naruszono regulamin