PF-2003-3 Jak powstała teoria względności. Mieczysław Wolfke.pdf

(23581 KB) Pobierz
tom
54
zeszyt
3
rok
2003)
nr
indeksu
369721
cena
12
z\305\202
(0%
VAT))
Dwumiesi\304\231cznik
Po
s
iego
Towarzystwa
Fizycznego)
.)
I
.
..
.)
-I-
I)
I
II)
'01)
I
.
.)
.)
t.rl)
.)
mlw.)
.)
,)))
I)
.)
I)
6)
,ITJr..l7\305\202o
'.'ni'>lK
\"
\\.\\\037\\'''\037 -
XXXVII
Zjazd
Fizykow
Wita
Polskich
57,
80-952 Gdansk
\037\037
\"'!.!.,'v)
;;\037..
..f... '-\305\202%..
GOANSK,
15-18
WRZESNIA
2003)
http://iftia9.univ.gda.pV....zjazdptf
konto
PTF: PKO BP
SA,
nr
I
Astrofizyki,
\302\267
Instytut
341
teL/fax
(*58)
8700
Fizyki
Teoretycznej
Uniwersytet
ul.
Gda\305\204ski \302\267
Stwosza
\302\267
e-mail:
ZjazdPTF@iftia9.univ.gda.pl
79
10201811
1022701451)
SzanownI
Pa\305\204stwo,
w
imieniu
Komitetu
w
Organizacyjnego
serdecznie
zapraszam
do
Pa\305\204stwa
uczestnictwa
sesji
w
XXXVII
sq
te\305\274
Polskich
F
Zje\305\272dzie izyk\303\263w
natomiast
w
roku
2003
Gda\305\204sku Wyk\305\202ady
plenarne
zostanq
vvygfoszone
w
czasie
przedpo\305\202udniovvych,
obrady
w
sekcjach
specjalistycznych
i pokazy
majqce na
\302\267
celu
w
odb\304\231dqsi\304\231
godzinach
popo\305\202udniovvych.
fizyki
Przewidziane
sesje
plakatowe.
Sporo
czasu
chcieliby\305\233my r\303\263wnie\305\274
po\305\233wi\304\231ci\304\207
aktualnej
popularyzacj\304\231
sytuacji
nauczania
w
szko\305\202ach.
Obradom
Zjazdu
Gdanskiego
towarzyszy\304\207 b\304\231dq
vvystavvy
fizyki
w\305\233r\303\263d
szk\303\263\305\202
gf\303\263wnie
m\305\202odzie\305\274y Tr\303\263jmiasta
i
Wojew\303\263dztwa.
Uczestnicy
Zjazdu
zostanq
zakwaterowani
w
domach
studenckich
Uniwersytetu
w
pobli\305\274u
po\305\202o\305\274onych
hotelach
Tr\303\263jmiasta.
miejsca
obrad.
Wy\305\273YWienie
zapewni
sto\305\202owka
studencka.
mo\305\274liwo\305\233\304\207
te\305\274
B\304\231dzie
rezerwacji
miejsc
w
organizatorzy
uatrakcyjnienia
Zjazdu
MIchaela
Oliwskiej,
spektakl
\"Kopenhaga\"
w
Zatoce
Gda\305\204skiej,
spotkanie
wieczorne
w
Operze
Le\305\233nej
Sopocie).
\302\267
do
niedzieli
w\305\202qcznie.
mo\305\274liwo\305\233\304\207
B\304\231dzie
przed\305\202u\305\274enia
pobytu
\302\267
celu
W
zaplanowali
w
Katedrze
szereg
imprez o
charakterze
Frayna
w
Teatrze
Kameralnym
Koszt
tych
(koncert
organovvy
towarzyskim
w
Sopocie,
vvycieczka
statkiem
po
wliczony
jest
w
op\305\202at\304\231
Zjazdowq.
imprez
Przez
Gdanskiego.
informacje
zach\304\231camy.
pierwsze
trzy
dni
obrady
Prawa
i
Administracji
Uniwersytetu
budynku
Wydzia\305\202u
dnia obrady
Zjazdu
do
Gmachu
Politechniki
zostanq
Ostatniego
przeniesione
G\305\202\303\263wnego
Gda\305\204skiej. Szczeg\303\263\305\202owe
na
zjazdowej
stronie
\\IVWW,
do
odwiedzania
b\304\231dq
sukcesywnie
dotyczqce
Zjazdu
ukazywa\304\207 si\304\231
gorqco
kt\303\263rej
Zjazdu
w
s
b\304\231dq
novvym
odbywa\304\207i\304\231
serdeczne
\305\201qcz\304\231
pozdrowienia
Przewodniczqcy
Komitetu
Organizacyjnego
XXXVII
Zjazdu
Fizyk\303\263w
Polskich
Prof
dr
hab.
Eugeniusz
Czuchaj)
TEMATYKA
fizyka
ZJAZDU
fizyki
fizyka
w
ekonomii
fizyka
i cz\304\205stek
elementarnych
\302\267
i
\302\267
wanej
j\304\205drowa
\302\267
spektroskopia
\302\267
atomowa
fizyka
i
molekularna
\302\267
\302\267
fizyka
fazy
skondenso-
\302\267
dydaktyka
matematyczna
socjologii
komputerowa
fizyka
dla
przemys\305\202u
fizyka
w
medycynie
\302\267
ORGANIZATORZY
Oddzia\305\202 Gda\305\204ski
PTF.
Uniwersytet
Gda\305\204ski \302\267
Politechnika
Gda\305\204ska
\302\267
Urz\304\205d
Miasta
Gda\305\204ska
CZAS
I
MIEJSCE
OBRAD
Gdanski,
Wydzia\305\202
Prawa
Gda\305\204skiej,
i
15
-17 wrzesnia
2003:
Uniwersytet
18
wrze\305\233nia
2003:
Administracji,
ul.
6,
Ba\305\274y\305\204skiego Gda\305\204sk
Gmach
Politechniki
G\305\202\303\263wny
ul.
Narutowicza
11/12,
Gdansk
650z\305\202),
dokto-
KOSZT
UCZESTNICTWA
udzia\305\202u
w
koszt
Pe\305\202ny
XXXVII
Zje\305\272dzie Fizyk\303\263w
Polskich
wynosi
750z\305\202
(cz\305\202onkowie
400z\305\202.
Po
Towarzystwa
ranci,
asystenci,
1
00
studenci
z\305\202.
i
nauczyciele
450z\305\202,
osoby
towarzysz\304\205ce
1
czerwca
2003
wszystkie
op\305\202aty
o
s\304\205
wy\305\274sze
WA\305\273NE
DATY
31.05.2003
31.08.2003
ADRES
-
ostateczny
-
ORGANIZATOR\303\223W
termin
termin
przysy\305\202ania
streszcze\305\204
komunikat\303\263w
kosztow
udzia\305\202u
ostateczny
rejestracji
oraz
op\305\202acenia
dr
prof.
ul.
Wita
KONTO
hab.
Eugeniusz
Czuchaj,
Polskie
Stwosza
57,80-952
Gdansk,
BANKOWE
PKO
BP
teL/fax
(58)
34187 00,
e-mail:
79
Towarzystwo
Fizyczne
Oddzia\305\202 Gda\305\204ski,
ZjazdPTF@iftia9.univ.gda.pl
Oddzia\305\202 Gda\305\204ski
PTF,
SA,
nr
10201811
1022701451)
Rejestracj
Na
a
on-I
i
ne:
http://iftia9.univ.gda.pl/-
formularz
zg\305\202oszeniowy
zj
azd
ptf
\305\274yczenie b\304\231dziemo\305\274na
otrzymac
zwyk\305\202\304\205
poczt\304\205)
2)
POST\304\230PY
FIZYKI)
TOM
54
ZESZYT
1
ROK
2003)))
POSTEPY
RADA
REDAKCYJNA
Andrzej
Marek
FIZYKI)
TOM
54
ZESZYT
3
ROK
2003
TRE\305\232CI)
SPIS
Stanis\305\202aw
Go\305\202\304\205b-Meyer, K. Hoff-
J\303\263zef
Szudy
K.
Wr\303\263blewski
Jerzy Czerwonko,
(przewodnicz\304\205cy),
Zofia
Demia\305\204ski,
A.
Krasi\305\204ski
-
Jak
powstawa\305\202a
teoria
wzgl\304\231dno\305\233ci
95
mann,
Franciszek
Kaczmarek,
REDAKTOR
HONOROWY
Adam
Sobiczewski)
KOMITET
M.
Schroeder-
mowy
Automatyczne
rozpoznawanie
i
synteza
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107)
REDAKCYJNY
(redaktor
Barbara
naczelny),
Wojtowicz
Miros\305\202aw
\305\201ukaszewski,
A.
Kiejna
u
kowa
-
Mieczys\305\202aw
Jerzy Gronkowski
Magdalena
Staszel,
.
.
-
.
.
.
.
.
.
.
..............................
..
dostatecznie
grubej:
wod-
....................123
Wolfke:
na-
\305\274ycie i dzia\305\202alno\305\233\304\207
113
Adres Redakcji:
ul. Ho\305\274a
69, 00-681
Warszawa,
Internet:
e-mail:
postepy@fuw.edu.pl.
A.
Zi\304\231ba
Jeszcze
M.W.
o
prostej
Gutowskiemu
KONFERENCJI
wwwJuw.edu.pl(postepy
PTF
ODDZIA\305\201\303\223W
powiedzi
RECENZJE
NOWI
KRON
KORESPONDENCI
ZE
ZJAZDOW
(Gliwice),
I
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
133
Jerzy
Maciej Pi\304\231tka
(Bia\305\202ystok),
J.
Wys\305\202ocki
(Cz\304\231stochowa),
Zachara
Stanis\305\202aw
Krystian
(Kielce),
Urszula
Roleder
Jacek
Garuska
Roman
(Gda\305\204sk),
(Katowice),
Bukowski
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ma\305\202gorzata
Wysocka-Kunisz
(Lublin),
Lidia Ski-
Biero\305\204
El\305\274bieta
Jartych
(Krak\303\263w),
Ewa Pawelec (Opole),
(\305\201\303\263d\305\272).
PROFESOROWI
I
KA
...........................
..
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..............
..
135
Klisowska
bi\305\204ska
Ma\305\202gorzata
(Pozna\305\204),
Ma\305\202go-
(Rzesz\303\263w),
J\303\263zefina
Tur\305\202o
Jancewicz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
136)
rzata Kuzio (S\305\202upsk), Typek (Szczecin),
Janusz
Aleksandra
(Toru\305\204),
Mi\305\202osz
(Warszawa),
Bernard
(Zielona
Justyna
Jankiewicz
(Wroc\305\202aw),
G\303\263ra))
POLSKIE
TOWARZYSTWO
FIZYCZNE)
G\305\201\303\223WNY
ZARZ\304\204D
Maciej
Kolwas
(prezes),
Katarzyna
Cha\305\202asi\305\204ska-Macukow
Kopysty\305\204ska
(se-
Andrzej
Biel-
Drodzy
Czytelnicy!
i Reinhard
kretarz
Kulessa (wiceprezesi),
Aleksandra
generalny),
Marek Kowalski (skarbnik),
Chwirot,
ski, Stanis\305\202aw
Jan
Gaj, Bernard Jancewicz,
(cz\305\202onkowie)
Miros\305\202aw
T
rociuk i Jerzy Warczewski
Adres Zarz\304\205du:
-
mimo \305\274e
czarna
ma\305\202a
Tym
razem nie
jeste\305\233my
w
czarnej
sukience
dobra na
wszystkie
okazje
-
teraz
co\305\233
jest
proponujemy
ja\305\233niejszego.
in-
to,
co w
srodku.
W
tym
Wa\305\274niejsze
zeszycie
jednak
zamieszczamy
teresuj\304\205cy
artyku\305\202
Andrzeja
Krasi\305\204skiego
o
kszta\305\202towaniu
si\304\231
poj\304\231cia
ul. Ho\305\274a
69, 00-681
Warszawa,
ptf@fuw.edu.pl,
Internet:
teL/fax:
(22) 6212668,
e-mail:
i
teorii
C
wzgl\304\231dno\305\233ci.
iekawy,
bo
ptfJuw.edu.pl
te\305\274
artyku\305\202
Manfreda
st\304\231py
w
(Byd-
Czu-
Schroedera
m.in.
burzy
niekt\303\263re
mity.
Polecamy
o
rozpoznawaniu i
syntezie
mowy:
Po-
normalne
\305\274ycie
wielu
PTF
ODDZIA\305\201\303\223W
PRZEWODNICZ\304\204CY
Andrzej
goszcz),
Maziewski
Stefan
(Bia\305\202ystok),
Kruszewski
Stanis\305\202aw
Tkaczyk
tej
dziedzinie
Autor
na
wzgl\304\231dnie
u\305\202atwiaj\304\205
nie-
pe\305\202nosprawnym.
mo\305\274na podziwia\304\207
jest
naszej
mistrzem
r\303\263wnie\305\274
ok\305\202adce.
grafiki
komputerowej,
co
Eugeniusz
(Cz\304\231stochowa),
(Gliwice),
(Kielce),
Andrzej
chaj (Gda\305\204sk),
(Katowice),
Klimasek
Karol Ko\305\202odziej
Reinhard
Kulessa
Dzia\305\202alno\305\233\304\207,
szczeg\303\263lnie
z
zwi\304\205zan\304\205
Wroc\305\202awiem,
Mieczys\305\202awa
artyku\305\202
Janusz
Braziewicz
Wolfkego,
jednego
pro
z
najwybitniejszych
f.
polskich
fizyk\303\263w,
omawia
Jerzy
(Lublin),
(Krak\303\263w), \305\273uk
szard Pietrzak
B. Szymanski
(Opole),
Andrzej
Broda
Bogus\305\202aw
Ry-
(\305\201\303\263d\305\272),
wroc\305\202awianina,
w
Ju\305\274
koleg\303\263w,
Adama
Kiejny.
naszych
\305\274e
dobrze
Dobek (Pozna\305\204),
Aleksander
Henryk Wrembel
(Rzesz\303\263w),
Andrzej
Adam
(S\305\202upsk),
Baranow-
Bechler (Szczecin),
Bielski (Toru\305\204),
Jacek
kolejnym
zeszycie
przedstawiamy
sylwetki
drugim
ostatnio
profesora.
Uwa\305\274amy,
otrzymali
tytu\305\202
ktorzy
kim
fizycy
s\304\205
wchodz\304\205cy
Pa\305\204stwo,
ski
(Warszawa),
Adam Kiejna (Wroc\305\202aw),
Andrzej Wi\304\231ckowski
(Zielona
G\303\263ra)
wiedziec,
PTF.
Pewnie
zauwa\305\274yli
tego
zaszczytnego
grona.
z
\305\274e
Kroniki
notatki
znikn\304\231\305\202y
dotycz\304\205ce
do
nie
REDAKTORZY
NACZELNI INNYCH
CZASOPISM
WYDAWANYCH
Jerzy
z
Kroniki,
Znikn\304\231\305\202y
ale
oczywi\305\233cie
z
w
Post\304\231p\303\263w.
S\304\205
Pa\305\204stwo
zeszycie,
PTF
POD
EGID\304\204
Acta Physica Polonica
A,
Andrzej Sta-
-
Acta
Physica Polonica B, Andrzej Jamio\305\202kowski
-
-
Reports on Mathematical
Physics,
Marek
Kordos
Delta,
-
-
Adam
Sm\303\263lski
w
Szkole)
Zofia
ruszkiewicz
Foton,
Go\305\202\304\205b-Meyer
Fizyka
Prochorow
-
stronicach.
tylko
rozrzucone na
r\303\263\305\274nych
im
logo
naszego
Towarzystwa.
towarzyszy
\305\273adne
czasopismo
Odnajd\304\205
je
\305\202atwo,
bo
nie
mo\305\274e
spe\305\202nia\304\207
swego
Pa\305\204stwo
przekazywa\304\207
zadania
Redakcji
bez
kontaktu
swoje
z
o
Czytelnikami.
Post\304\231pach.)
Zechcijcie
uwagi
Barbara
Czasopismo
Wydawca:
od
1949
r.
ukazuje si\304\231
Polskie Towarzystwo
Fizyczne
Bada\305\204
Naukowych
War-
Wojtowicz)
Zeszyt dofinansowany
przez Komitet
Wydano
pod patronatem
szawskiego
Sk\305\202ad
komputerowy
Opracowanie
Wydzia\305\202u Uniwersytetu
Fizyki
w
redakcji
ok\305\202adki: Studio,
tel..
(22)
6689990, e-mail:
Amm
Na
ok\305\202adce:
7b)
\"UNI-DRUK\" ,
Warszawa,
ul. Bu\305\204czuk
amm@amm.com.pl,
Internet:
www.amm.com.pl
Druk i oprawa:
ISSN 0032-5430)
\"T
h
e
i
W.
Eikonal
Moliera
Portrait\"
,
grafika
komputerowa
M.R.
Schroedera
Robert
(patrz
s.
106);
@ 2003
Manfred
Schroeder.)
93)))
PTF)
Y
S.,.
...9:l
..
.\037\037
\",\"'o
du\305\274ym
zainteresowaniem
si\304\231
warszawskiego
\305\233rodowiska
fi-
i:\037'\037
Nagroda
Smoluchowskiego-Warburga
Fizyczne
przyzna\305\202y
w
i
Niemieckie
t')\037\"'\305\202.>'<C'
.n.o)
zyk\303\263w.
Organizacj\304\205
sobotnich
dr
si\304\231
z
wyk\305\202ad\303\263w
fizyki
do\305\233wiad-
Polskie
Towarzystwo
Towarzy-
Nagrod\304\231
Ma-
czalnej
zajmowa\305\202
Andrzej
Wysmo\305\202ek
(prowa-
stwo
Fizyczne
(OPG)
riana
Smoluchowskiego
2003
w
r.
-
Emila
Warburga
Fritzowi
Ha-
Wyk\305\202ady
w
dz\304\205cyrownie\305\274 cz\304\231\305\233\304\207
wyk\305\202ad\303\263w).
2002
r.
zo-
akemu
za
jego
wybitne
wej
i
chaosu
dokonania
teorii
optyki kwanto-
intensywn\304\205
i owocn\304\205
dofinansowane
sta\305\202y
przez
gmin\304\231
Warszawa
\305\233rednich
szk\303\263\305\202
Centrum,
i
6
zas
w\305\202a-
w
2003 r.
dla
dze
kwantowego,
a
z
tak\305\274e
a
(6
dla
wyk\305\202ad\303\263w
wyk\305\202ad\303\263w
gimnazj\303\263w)
o\305\233wiatowe
zostan\304\205
dofinansowane
przez
te
nowe
z
polskimi
wsp\303\263\305\202prac\304\231
teoretykami.
1941
r.
w
Kr\303\263lewcu.
Fizyk\304\231
Warszawy.
Fizyki
Wyk\305\202ady
odbywaj\304\205
w
si\304\231
Fritz
Haake
studiowa\305\202
w
urodzi\305\202 si\304\231
auli
Instytutu
Do\305\233wiadczalnej
Fizyki
UW
dzi\304\231ki \305\274yczli-
w
Stuttgarcie,
Berlinie
i Pary\305\274u. Sta\305\274
podoktor-
ski
w
odby\305\202
USA
sorem
Uniwersytetu
fizyki
na
Uniwersytecie
Harvarda.
Jest
profe-
w
Essen.
Pracuje
w
dziedzinie
optyki
statystycznej,
i
wo\305\233ci
wsparciu
w\305\202adzWydzia\305\202u
UW,
bogato
s\304\205
ilustrowane
pokazami
i ciesz\304\205si\304\231
ogromn\304\205
popularno\305\233ci\304\205
wype\305\202niona
uczni\303\263w i
nauczycieli
w\305\233r\303\263d
sala
Najcz\304\231\305\233ciej
kwantowej,
a
ostatnio
teorii
Wiele
szkie\305\202
spinowych,
-
chaosu
kwantowego
monografii
jak
ze
swoich
jest
do
ostatniego
miejsca.
mechaniki,
Wyk\305\202ady dotycz\304\205 zagadnie\305\204
drga\305\204 i
fal,
z
wyni-
zawar\305\202
w
k\303\263w
Podobnie
Quantum
Signatures
of
Chaos.
Haake
jest
zami\305\202owa-
termodynamiki,
i
no\305\233ci
optyki,
elektrycz-
w\305\202a-
magnetyzmu,
i
p\303\263\305\202przewodnik\303\263wog\303\263lnych
Smoluchowski,
sno\305\233ci
materii.
Og\303\263lnopolskie
naukowa:
nym
alpinist\304\205.)
Seminarium
Dydaktyki
Fizyki
(opieka
prof.
Jerzy
Ginter,
organizacja:
Suwaid)
nianiu
jest
po\305\233wi\304\231cone
popularyzacji
mgr
Zuzanna
fizyki,
upowszech-
nauczycieli
i
pre-
Pro-
do\305\233wiadcze\305\204
pedagogicznych
,)
'.)
)0-:>;)
\\)
metodycznych.
zentacji
nowoczesnych
rozwi\304\205za\305\204
seminarium
obejmuje
zagadnienia
wsp\303\263\305\202czesnej
fi-
gram
omawiane
oraz
dydaktyki
s\304\205
fizyki;
zyki i
astronomii
nowe
w
zreformowanej
w
nauczaniu
szkole,
fizyki
zmiany
podr\304\231czniki
i
pomoce
dydaktyczne.
Warszawa
Zarz\304\205d
gminy
sowa\305\202 realizacj\304\231
Centrum
\305\233rednich
w
projektu
w
2002 r.
zwi\304\205zku
z
sfinan-
projektu
\"Ozia\305\202alno\305\233c
wspieraj\304\205ca
na-
uczanie
edukacji\"
fizyki w
szko\305\202ach
.
W
ramach
tego
fizyki
reform\304\205
zosta\305\202
zorganizowany
kurs
''4x..)
\037
.)
i
tanie
dla
nauczycieli
w
gimnazjum
i
liceum:
Proste
cykl
i
.\
.,)
zjawisk
fizycznych,
obejmuj\304\205cy
demonstracje
z
6
wyk\305\202ad\303\263w
zakresu
mechaniki,
elektryczno\305\233ci
gnetyzmu,
(fot.
ma-
Fritz
Haake
w
Tatrach
Kazimierz
Rz\304\205\305\274ewski))
gii
i
jej
optyki,
termodynamiki,
w
wymiarze
4
przemian,
zaj\304\231ciach
drga\305\204 i
fal
oraz
ener-
nie-
godzin
ka\305\274dy.
W
odp\305\202atnych
udzia\305\202
ok.
wzi\304\231\305\202o
80
nauczycieli.
Wydzia\305\202u
Nagroda
wana
przez
Smoluchowskiego-Warburga
PTF i
OPG
co
2 lata
i
fizykowi
jest
na
przyzna-
fizykowi
p
Zaj\304\231cia by\305\202y
rowadzone
Fizyki
przez
kursu
pracownik\303\263w
przemian
UW.
Organizacj\304\205
i
zajmowali
Wysmo\305\202ek.
prof.
si\304\231
Dr
Ta-
niemieckiemu
Phys.
J. 2,
nr
polskiemu.)
B.
W,)
deusz
Stacewicz
Aleksandra
dr
Andrzej
Ewa
rek
i
mgr
udzia\305\202
w
Mi\305\202oszbra\305\202y
pracach
Ku-
Ko-
3
(2003))
misji
Konkursu
G\305\202\303\263wnej
Fizycznego
organizowanego
mazowieckiego
dla
uczni\303\263w lice\303\263wi technik\303\263w
.\037\\tl
\037\037\305\202\"'\037''''\037o
Oddzia\305\202
;1:'\037;\037\037
-\305\202)
('\037\037
wojew\303\263dztwa
Warszawski
Warszawsk\304\205.
przez
Kuratorium
O\305\233wiaty i Politechnik\304\231
W
Komisji
Konkursu
Fizycznego (KKF) dla
gimnazj\303\263w
pracowa\305\202a
mgr
zakup
Zuzanna
Suwaid.
KKF
Zarz\304\205d Oddzia\305\202u
sfi-
tego
W
czerwcu
2003
r.
dwuletnia
ko\305\204czy si\304\231
Warszawskiego
w
obecnego
kadencji.
Zarz\304\205du Oddzia\305\202u
kadencja
Wielu
PTF.
wi\304\231cej
nansowa\305\202
nagr\303\263d
dla
laureatow
korzysta
i
finalist\303\263w
naukowej
konkursu.
i
uzyskuje
Wojew\303\263dzka
z
opieki
dla
cz\305\202onk\303\263w
Zarz\304\205du
przepracowa\305\202o
nim
dwie lub
recenzje
od
cz\305\202onk\303\263w
Towarzystwa.
Jak
co
roku,
organizowany
Fizyk\303\263w.
jest
W
\305\233red-
szk\303\263\305\202
W
wiele
czasie
k
up\305\202ywaj\304\205cej
adencji
Zarz\304\205d
nich
po\305\233wi\304\231ca\305\202
nych
Turniej
i
ocenianiu
M\305\202odych
pracach
organizacyj-
pracy
popularyzatorskiej
i dzia\305\202aniom
na
rzecz
Z
inicjatywy
na
wszystkich
nauczania
poziomach.
fizyki
naukowe
konwersatoria
pod
wsp\303\263l-
Zarz\304\205du odbywa\305\202y si\304\231
PTF
i
IFO
UW
(organizacja:
prof.
Jacek
patronatem
nym
uwagi
Baranowski
i
prof.
turniejowych
wyst\304\205pie\305\204
Zarz\304\205du
oraz
Fizyki
imprez\304\205
m\305\202odzie\305\274y
bior\304\205
fizyk\303\263w
z
Wydzia\305\202u
cz\305\202onkowie
udzia\305\202
wielu
PAN.
Fizyki
UW
i
Instytutu
jest
Fizycznej;
Turniej
M\305\202odych
Fi-
zyk\303\263w
(TMF)
komplementarn\304\205
wzorowane
s\304\205
(doko\305\204czenie
wzgl\304\231dem
Janusz
Zakrzewski),
informuj\304\205ce
o
naj-
ciesz\304\205)
Olimpiady
zawody
na
konferen-
na
stronie
nowszych
94)
badaniach
i
odkryciach.
Konwersatoria
129))
POST\304\230PY
FIZYKI)
TOM
54
ZESZYT
3
ROK
2003)))
:::.-\037\037\037\037::::\037\037\037::\037::z.\"o/.=:=%:,::::::)
::::::::::::\037\302\253\302\253\302\253\":
Jak
powstawa\305\202a
teoria
wzgl\304\231dno\305\233ci)
Andrzej
Centrum
Krasi\305\204ski)
Astronomiczne
PAN
im.
Miko\305\202aja
Kopernika,
Warszawa)
How
the
theory
of
relativity
had
chain
been
taking
shape
had
the
Abstract:
The paper
describes
creation
of the
relativity
theories,
not
overturn the
older physics
but
did
Einstein
the
general
one. It
is
emphasized
that
first
the
special,
then
as
includes
Newton
's
mechanics
a
limit
and
contains
Maxwell's
theory
built
a
new
structure
upon
it,
which
mechanics
vs.
Newtonian
A few popular
misconceptions
about
relativity
verbatim.
of
electromagnetism
are
corrected.)
of
events
that
led
to
the
l.
O
czym
jest
ten
artyku\305\202?)
dalej,
Maxwella
sformu\305\202owanie
r\303\263wna\305\204
etap\303\263w
na
by\305\202o
jednym
z
Autorzy
najwa\305\274niejszych
drodze
do
teorii
j
tradycyjnym
w
wielkim
wzgl\304\231d-
popularnych
dokona\305\202
prac
i
o
ksi\304\205\305\274ek
teorii
z
no\305\233ci.R\303\263wnania
te
pro\305\233ciej si\304\231
dyskutuje
rozwi\304\205zuje
j\304\231zyku
wzgl\304\231dno\305\233ci
zwykle
pozostawiaj\304\205
czytelnik\303\263w
wra-
w
j\304\231zyku
teorii
analizy
w
ni\305\274
wzgl\304\231dno\305\233ci
Einstein
\305\274eniem, \305\274e
niemal\305\274e
cudu,
jednooso-
i
zaskakuj\304\205c
jakoby
wektorowej.
bowo
tym
przeprowadzaj\304\205c
\303\263wczesne
wielk\304\205 rewolucj\304\231
Niniejszy
najwa\305\274niejsze
dzi\305\202a
do
artyku\305\202
przedstawia
skr\303\263cie
\305\233rodowisko
naukowe,
zupe\305\202nie
na
zmian\304\231
nieprzygotowane.
tak\304\205
Tymczasem
rzeczy-
\"Cud\",
\305\274e
zobaczy\305\202
wi\304\231k-
etapy
drogi,
kt\303\263ra
w
ko\305\204cu
doprowa-
sformu\305\202owania
teorii
wzgl\304\231dno\305\233ci;
najpierw
czyli
o
wisto\305\233\304\207
by\305\202a
kt\303\263rego
wiele
bardziej
skomplikowana.
tym,
musi
co\305\233,
czego
tzw.
szczeg\303\263lnej,
teorii
zjawisk
mechanicznych
grawitacji,
dokona\305\202
Einstein,
polega\305\202
na
wyobra\305\272ni
i
elektromagnetycznych z
tem
og\303\263lnej,
pomini\304\231ciem
po-
on
samodzielnie
w
swojej
kt\303\263ra
uwzgl\304\231dnia
r\303\263wnie\305\274
grawitacj\304\231.
szo\305\233\304\207
pozosta\305\202ych
fizyk\303\263w musia\305\202a
(i
do
dzisiaj)
mniejszo\305\233\304\207
Warto
przy
tej
jest
okazji
przypomnie\304\207,
Cz\304\231sto
spotyka
jaki
jest
praw-
mozolnie
-
j
uczy\304\207. By\305\202a
eszcze
si\304\231
bardzo
\305\274e
prawda,
swoimi
nieliczna
-
mianowicie
jednak
ta
dziwy
sens
\305\274e
teoria
s\305\202owa
\"teoria\".
czym\305\233
gorszym
pogl\304\205d,
si\304\231
ludzie,
kt\303\263-
rzy
odkryciami
i
przemy\305\233leniami
przygotowali
grunt
kiem
dla
Einsteina.
perspektywy
czytelne,
Pozostawili oni
sporo
wskaz\303\263wek,
dzisiejszej
kt\303\263re
z
-
ca\305\202-
wiedzy
wydaj\304\205 si\304\231
-
w
XVIII i XIX
w.
ale
kt\303\263reby\305\202y
wtedy
wiedzy
prawdziwej
do
tej
ostat-
na
drodze
co
najwy\305\274ej po\305\233rednim
etapem
sk\305\202ada
a
wiedza
naukowa
c
a
\305\202
l.
W
rzeczywisto\305\233ci
niej
Nawet
je\305\233li
z
wiedzy
ga\305\202\304\205\305\272
nie
ma
s\305\202owa
jaka\305\233
si\304\231
teorii.
\"teoria\"
od
-
w
nazwie
(jak
np.
mechanika
kwantowa),
od
ju\305\274
jest
dostrzegane
przez
bardzo
niewielu.
zburzy\305\202,
r\303\263wnie\305\274
teori\304\205.
Nauki
przyrodnicze
one
si\304\231
czas\303\263w
Ga-
Einstein
nowo
niczego
nie
tylko
przeprowa-
lileusza
porzuci\305\202y
pr\303\263by
dotarcia
do
prawdy
absolut-
Natura
dzi\305\202
tw\303\263rcz\304\205
syntez\304\231
dawniejszej
fizyki
i
na
pom\303\263g\305\202
- w wielu
punktach
teorie:
nej,
poniewa\305\274
okaza\305\202y
nieskuteczne.
ja\305\233niej
i
mechanik\304\231
pro\305\233ciej
-
zrozu-
Newto-
nie
podsuwa nam
zjawisk
obja\305\233nie\305\204
gotowych,
\"absolutnie
-
prawdziwych\"
mie\304\207
wcze\305\233niejsze
i
teori\304\231
grawita-
Maxwella.
cji
w
Newtona
mocy
oraz
elektrodynamik\304\231
kie
obja\305\233nienia
i
wszyst-
my
sami
musimy
odgadn\304\205\304\207
od-
nam
nie
zagwarantuje,
\305\274e
nikt
obja\305\233nienia
nowska
z
by\304\207
teoria
grawitacji i
jako
przybli\305\274enie
mechanika nadal
do
pozostaj\304\205
gadli\305\233my
prawid\305\202owo.
Pr\303\263ba
nowego
poje-
teorii
Einsteina
i
mog\304\205
dynczego
powodzeniem
kt\303\263rych
stosowane
nawet
we
wszystkich
ci
od
sytu-
lokrotnie
stawie
Hipoteza
hipotez\304\205.
nazywa
si\304\231
N
za\305\202o\305\274eniem.
a
potwierdzona
staje
si\304\231
zjawiska
wie-
pod-
acjach,
w
-
mo\305\274na uzna\304\207
za
\305\233wiat\305\202a
pr\304\231dko\305\233\304\207
zespo\305\202u
sprawdzonych
za\305\202o\305\274e\305\204 si\304\231
teori\304\231.
buduje
niesko\305\204czon\304\205.
In\305\274ynierowie,
urz\304\205dze\305\204 samolot\303\263w
i
prom\303\263w
najszybszych
-
z
po-
kosmicznych
bo
jest
du\305\274o
Je\305\233li
prawid\305\202owo
przewiduje
ona
do\305\233wiadcze\305\204
i
\305\274aden
z
\305\233wiadczenia
n
a
n y
a k t u
aln i
e
to
wyniki
du\305\274ej
liczby
wynik
do-
j\304\205
wodzeniemnadal
stosuj\304\205
prostsza,
teori\304\231
Newtona,
nie
jest
-
z
sprzeczny,
ni\304\205
uznajemy
mieli
a
spowodowane
b\305\202\304\231dy
i
wzgl\304\231dno\305\233ci
tak
\"luzy\",
zaniedbaniem
mniejsze
s\304\205
przewi-
ni\305\274
dopusz-
za
prawdziw\304\205
i
nigdy
nie
b\304\231dziemy
dywa\305\204
teorii
czalne
nych
techniczne
urz\304\205dzeniach.
nawet
w
bardzo
stu j
est
c
z
1
Elektrodynamika
precyzyj-
Maxwella
po
pro-
poka\305\274emy)
lepszego,
dzie.
To
w
co
najwy\305\274ej
obecna
teori\304\231, je\305\233li
inn\304\205
niczego
zawie-
zawarty
jest
ten
w\305\202a\305\233nie
element
niepewno\305\233ci
ka\305\274dy
uczciwy
s\305\202owie
\"teoria\",
pami\304\231ta
o
-
kt\303\263rym
nauko-
traktowa\304\207)
\305\232
teorii
c
\304\231
i
\304\205
wzgl\304\231dno\305\233ci.
Jak
wiec
zawsze
teori\304\231
musimy
ka\305\274d\304\205
Pogl\304\205d
ten
jest
prawdziw\304\205
w
plag\304\205
spo\305\202ecze\305\204stwie
ameryka\305\204skim,
gdzie
rozpowszechniaj\304\205
prezydent\303\263w
go
fundamentalistyczni
USA.)
wrogowie
POST\304\230PY
teorii
ewolucji
w
biologii.
Propagandzie
tej
nawet
uleg\305\202
jeden
z
poprzednich
FIZYKI)
TOM
54
ZESZYT
3
ROK
2003)
95)))
Zgłoś jeśli naruszono regulamin