Mizantrop komeda w 5 aktach.pdf

(60630 KB) Pobierz
BIBLJOTEKA
NARODOm
Nr. 2
Serja II
MOLIER
MIZANTROP
KOMEDJA W PIĘCIU AKTACH
OPRACOWAŁ
TADEUSZ ŻELEŃSKI
(BOY)
I
|
I
N A K Ł A D E M KRAK. SP Ó Ł K I WYDAWNICZEJ
rozpoczyna wychodzić w ydaw nictw o perjodyczne
1
§
! BIBLJOTEKA
! NARODOWA
W ydaw nictw o
Bibljoteki Narodowej
p rag n ie zaspokoić pilną p o ­
trzeb ę kulturalną i przynieść zarów no dla każdego inteligentnego
Polaka jak dla kształcącej się m łodzieży
W ZO RO W E W YD A N IA NAJCELNIEJSZYCH
U TW O R Ó W L IT E R A T U R Y POLSKIEJ
/
OBCEJ
w opracow aniu podającem wyniki najnowszej o nich wiedzy.
K ażdy tom ik
Bibljoteki Narodowej
stanow i dla siebie całość i za­
w iera bądżto jedno z arcydzieł literatu ry , bądz' też w ybór tw órczości
poszczególnych pisarzy.
K ażdy tom ik poprzedzony jest rozpraw ą w stępną, om aw iającą na
szerokiem tle porów naw czem , w, sposób naukow y ale jasny i przy­
stępny, utw ór danego pisarza. Siadem najlepszych w ydaw nictw an ­
gielskich i francuskich w prow adziła
Bibljoteka Narodowa
gruntow ne
objaśnienia tek stu , stanow iące ciągły kom entarz, dzięki któ rem u każdy
czytelnik m oże należycie zrozum ieć te k s t utw oru.
Bibljoteka Narodowa
zam ierza w w ydaw nictw ach swych, na d a ­
leką m etę obliczonych, przynieść ogółowi m iłośników literatu ry i myśli
ojczystej w szystkie celniejsze utw ory poezji i prozy polskiej od w ieku
XVI aż po dob ę spółczesną, uw zględniając nietylko poetów i belle-
try stów ale także mówców, historyków i filozofów. U tw ory, pisane
w języku łacińskim, ogłaszane bę d ą w popraw nych przekładach polskich.
Z literatury światowej zam ierza
Bibljoteka Narodowa
w ydać w szyst­
kie te arcydzieła, których znajom ość niezbędną jest dla zrozum ienia
dziejów piękna i myśli ogólno ludzkiej.
D o w spółpracow nictw a zaprosiła redakcja
Bibljoteki Narodowej
najw ybitniejszych badaczy naszej i obcej tw órczości literackiej i kul­
turalnej, pow ierzając w ydanie poszczególnych utw orów najlepszym
każdego znawcom.
K ładąc nacisk na starann o ść opracow ań w stępnych i objaśnień
utw orow ,
Bibljoteka Narodowa
rów nocześnie poczytuje sobie za obo­
w iązek podaw ać najdoskonalsze tek sty sam ych utw orów , opierając
się na autografach, pierw odrukach i w ydaniach krytycznych.
Nr. 2.
B IB LJO T E K A NARODOW A
Serja II
MOLIER
MIZANTROP
KOMEDJA W PIĘCIU AKTACH
PR Z E Ł O Ż Y Ł I OPRA C O W A Ł
TADEUSZ ŻELEŃ SK I
(BOY)
K
R
A
K
Ó
W
NAKŁADEM K R A K O W S K IE J SPÓ ?,K I W YDAW NICZEJ
Zgłoś jeśli naruszono regulamin