Mieszczanin szlachcicem komedia w pięciu aktach.pdf

(48450 KB) Pobierz
BIBLJOTEKA.
N A RO D O m
MIESZCZANIN «
SZLACHCICEM ®
OPRACOWAŁ
TADEUSZ ŻELEŃSKI
(BOY)
K R
a
K O W S KArSP
i
NAKŁADEM KRAK. SPÓŁKI WYDAWNICZEJ
(KRAKÓW, UL. ŚW. FIUPA 25)
wychodzi wydawnictwo perjodyczne
BIBLJOTEKA
N ARODOW A
Wydawnictwo
Bibljoteki Narodowej
pragnie zaspokoić pilną po­
trzebą kulturalną i przynieść zarówno dla każdego inteligentnego
Polaka jak dla kształcącej się młodzieży
^
W Z O R O W E W Y D A N IA N AJC ELN IEJSZYC H
U T W O R Ó W L IT E R A T U R Y POLSKIEJ I OBCEJ
w opracowaniu podającem wyniki najnowszej o nich wiedzy. ^^ _
Każdy tomik
Bibljoteki Narodowej
stanowią dla siebie całość i za­
wiera bądżto jedno z arcydzieł literatury, bądz też wybór twórczości
poszczególnych pisarzy.
. .
Każdy tomik poprzedzony jest rozprawą wstępną, omawiającą na
szerokiem tle porównawczem, \v sposob naukowy ale jasny i przy­
stępny, utwór danego pisarza. Siadem najlepszych wydawnictw an­
gielskich i francuskich wprowadziła
Bibljoteka Narodowa^
gruntowne
objaśnienia tekstu, stanowiące ciągły komentarz, dzięki któremu każdy
czytelnik może należycie zrozumieć tekst utworu.
Bibljoteka Narodowa
zamierza w wydawnictwach swych, na da­
leką metę obliczonych, przynieść ogółowi miłośników literatury i myśli
ojczystej wszystkie celniejsze utwory poezji i prozy polskiej od wieku
XVI aż po dobę spółczesną, uwzględniając nietylko poetow i belle-
trystów ale także mówców, historyków i filozofów. Utwory, Pisane
w języku łacińskim, ogłaszane będą w poprawnych przekładach polskich.
Z literatury światowej zamierza
Bibljoteka Narodowa
wydać wszyst­
kie te arcydzieła, których znajomość niezbędną jest dla zrozumienia
dziejów piękna i myśli ogólno ludzkiej.
Do współpracownictwa zaprosiła redakcja
Bibljoteki Narodowej
najwybitniejszych badaczy naszej i obcej twórczości literackiej i kul­
turalnej, powierzając wydanie poszczególnych utworów najlepszym
każdego znawcom.
. ..
Kładąc nacisk na staranność opracowań wstępnych i objasmen
utworów,
Bibljoteka Narodowa
równocześnie poczytuje sobie za obo­
wiązek podawać najdoskonalsze teksty samych utworów, opierając
się na autografach, pierwodrukach i wydaniach krytycznych.
Nr. io.
B IB L JO T E K A NARODOW A
Serja II
MOLIER
MIESZCZANIN SZLACHCICEM
KOMEDJA W PIĘCIU AKTACH Z BALETEM
PR ZEŁO ŻY Ł I OPRACOW AŁ
TADEUSZ ŻELEŃSKI
(BOY)
K R A K Ó W
N A K ŁA D EM K R A K O W S K IE J S P Ó Ł K I W Y D A W N ICZEJ
Zgłoś jeśli naruszono regulamin