5. Don Kiszot z Manszy.pdf

(56393 KB) Pobierz
h%
BIBLIOTEKA
DZIEŁ
W YC IIO D ZI CO TYDZIEŃ
WYBOROW
w o b jęto śc i je d n e g o toina.
W ARUNKI PRENUM ERATY
w WARSZAWIE:
Z p r z e s y łk ą p ocztową:
P o c z n i e . ( 5 2 to m y ),
rs. 10
p 6 c z n je . . ( 5 2 t o m y )
rc. 1-
p ó ł r o c z n i e ( 2 6tomom) ..
5
, p 6 ł r o c z n j e ( 2 g to m 6 u )
(i
K w a r t a ln ie (13 tomom) „ - k ep . oO ^
i
Za o d n o sze n ie do dom u
15
kop. kw art. )
Kwartalnie
(Jo tomom)
Cena każdego tomu 2 5 kop.,
DOPŁATA
ZA
w oprawie 4 0
kop
OPRAWĘ:
R o cz n ie . . (za 52 to m y ) . .
P ó łro c z n ie , (za 26 tom ów ). .
K w a r ta ln ie (za 13 tom ów ). .
rs. 0 kop. —
3
.
.
„ -
20
1 n
50
kop.
Z a z m ia n ę a d re s u n a p ro w in c y i d o p ła c a się
Główni w sp ółpracow n icy:
Dr. Piotr Qrirqielowski,
Teodor Jeske-Ołioiński,
Dr. Julian O e 1 ort) w i oz,
)
Juliarj Adolf Święcicki.
W YDAW CY
REDAKTOR
Gronowski i Sikorski
Franc. Jul. Gronowski.
Redakcya
i Administracya: W arszawa, Nowy-Świat
4 7 .—
Telefonu
564.
tilie: w Łodzi ul. Piotrkowska A 92, — we Lwowie Plac Maryacki 1. 4
s
D r u k a r n ia G ra n o w sk ie g o i sjiaorsJiiego, .N o w y -sw ia t 47.
V,7
B I B L I O T E K A D Z IE Ł W Y BOR OW YC H.
U
w ?».
DON KISZOT
3 IVlansH
Oerwantesa,
z p rzed m o w ą
J. A. Śwł§cicki3gc,
z
ilu stra c y a m i
O ustawa Dore’
go.
v
.
T O M Y.
-
Cena 40 ko/
J O l/j
/
W ARSZAW A.
R edakcya i Adm inistracya:
41.
K o w y -S w ia t
1 9
8 0.
41.
n S PT
Ut
fl
5 s.
DON K I S Z O T
? JVTaqs^y-
W przekładzie
W. Z a k r z e w s k i e g o ,
Z
PRZEDM OW Ą
J. A. Święcickiego,
z ilustracyam i
G ustaw a Dore ’go.
v
^
T o rn
V .
J
WARSZAWA.
D R U K A R N IA
Granowskiego i Sikorskiego.
47. Nowy-Świat 47.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin