6. Don Kiszot z Manszy.pdf

(59878 KB) Pobierz
BIBLIOTEKA
DZIEŁ
WYBOROW
W Y C H O D Z I CO T Y D Z IE Ń
w objętości jed n ego tomu.
WARUNKI PRENUMERATY
w WARSZAWIE:
Z p r z e s y łk ą p ocztow ą:
p ocznie . (52 tomy),
rs. 10
£
pocznie. . (5 2 tom y)
rs. 12
p ó łro c z n ie (26 tomów) .. »
j p 6łr6C znie (26 tomóto) „
Kw artalnie (13 tomow) „
2 ksp. ■
«0
_
Za odnoszenie do dom u
15
8
kop. k w art.
ĄUiartaime (Jo tOmSUl) „
*
Cena każdego tomu 2 5 kop., w oprawie 4 0
DOPŁATA
ZA
OPRAWĘ:
kop
B o cz n ie . . (za 52 to m y ) . .
P ó łro c z n ie , (za 26 tom ów ). .
K w a r ta ln ie (za 13 tom ów ). .
Z a z m ia n ę a d re s u
.
.
.
.
,
.
rs. 6 kop.
„ 3 „
„ 1 „
50
kop.
n a p ro w in c y i d o p ła c a się 23
Główni w sp ółpracow n icy:
Dr. Piotr CTirriielowski,
T eod or Jeske-Choiński,
Dr. Julian Ocł)orowicz,
Juliarj ALdolf Święcicki.
W YDAW CY
REDAKTOR
'
Gronowski i Sikorski.
- —
Franc. Jul. Gronowski.
--------------
Redakcya i A d m in istra c ja: W arsz a w a, N ow y-Św iat
4 7
. — Telefonu 564
tilie : w Ł o d zi ul. P io trk o w sk a
92, — w e Lw ow ie Plac M aryacki 1. 4.
D r u k a r n ia G ra n o w sk ie g o i S ik o rsk ie g o , N o w y -Ś w ia t 47.
B I B L I O T E K A D Z I E L WYBOR OW YC H.
tt
80.
DON KISZOT
5
IMańs^
Cerwantesa,
z przedm ow ą
J. A. Święcickiego,
z
ilustracyam i
G u s t a w a
I3oró’oo.
v
o
TO M
y
------
VI.
Cena 40 kof.
W prenum eracie 3 0 l t
4
WARSZAWA.
R edakcya i Adm inistracya;
41. Ko w y -Ś w ia t 41.
1SQ Q .
CErYaniBS,
3<3ZPZ-----------
DON K I S Z O T
aqsjy.
W przekładzie
W.
Z akrzew skiego,
Z
PRZEDM OW Ą
J. A. Święcickiego,
z ilustracyam i
Gustawa
Dore
’go.
v
T oni VI.
r
^
j
WARSZAWA.
D RUK A RNIA
Granowskiego i Sikorskiego,
47. N ow y-Św iat 47.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin