Różnorodność językowa w Polsce jako dobro wspólne (wybrane przykłady).pdf

(5229 KB) Pobierz
Zespoły senackie, zeszyt 37/2018
Różnorodność językowa w Polsce
jako dobro wspólne
(wybrane przykłady)
Kancelaria Senatu
RÓŻNORODNOŚĆ JĘZYKOWA
W POLSCE
JAKO DOBRO WSPÓLNE
(WYBRANE PRZYKŁADY)
(Materiały z posiedzenia seminaryjnego Kaszubskiego
Zespołu Parlamentarnego 14 lutego 2018 r.)
Kancelaria Senatu
2018
Redakcja:
- senator Kazimierz Kleina, przewodniczący Kaszubskiego
Zespołu Parlamentarnego,
- dr Magdalena Lemańczyk, Związek Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Instytut Kaszubski
w Gdańsku
Przygotowanie do druku:
Dorota Wojucka, Piotr Świątecki - Biuro Spraw Senatorskich
Kancelarii Senatu
Projekt okładki:
Krzysztof Korneluk
ISBN 978-83-65711-47-2
Zeszyty zespołów senackich
Zeszyt 37
Druk: dział Edycji i Poligrafii
Warszawa 2018 r.
Nakład 200 egz.
SPIS TREŚCI:
Kazimierz Kleina, Ryszard Galla, Magdalena Lemańczyk;
Wstęp…………………………………………………...…str. 5
Lech M. Nijakowski;
Znaczenie kultury popularnej
dla zachowania i rozwoju tożsamości etnicznej oraz języków
mniejszościowych……………………………………….…str. 9
Kazimierz Kleina;
Języki zagrożone, możliwości ich aktywizacji
i rewitalizacji……………………………………………...str. 33
Loránt Vincze;
FUEN in the Service of the European
Minorities………………………………………………...str. 81
Nicole Dołowy-Rybińska;
Młodzi Kaszubi: zachowanie
tożsamości i języka kaszubskiego…………………………str. 88
Daniel Kalinowski;
Od świętych gór do świątyni sztuki. Kilka
uwag o teatrze kaszubskim………………………………str. 103
Stanisław Janke;
Wątki i motywy poezji kaszubskiej
w kształtowaniu tożsamości……………………………...str.150
Henryk Skorowski;
Kaszubski w liturgii………………str. 164
Joseph J. Hughes;
The Kashubian Capital of America: Winona,
Minnesota……………………………………...………..str. 171
Shirley Mask Connolly;
160 Years of Kashubian Language and
Culture in Canada 1858 - 2018 ………...……………..…str. 188
3
Bernard Gaida;
Język niemiecki jako język mniejszości
w Polsce: doświadczenia i wyzwania……………...……...str. 209
Eugeniusz Czykwin;
Białoruska mniejszość narodowa
w Polsce: współczesne problemy i wyzwania………...…..str. 222
Magdalena Lemańczyk;
Europejska Inicjatywa Obywatelska
„Minority SafePack – one million signatures for diversity in
Europe”; główne założenia i propozycje rozwiązań…..…str. 227
Jan Korzeniowski,
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Romów w Rzeczypospolitej Polskiej…………………….str. 237
***
Lista członków Kaszubskiego Zespołu Parlamentarne…..str. 239
Lista publikacji Biura Spraw Senatorskich Kancelarii
Senatu……………………………………...……………str. 240
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin