Katarzyna Wodniak - Współczesna prasa kobieca a sprawy książki.pdf

(8222 KB) Pobierz
Katarzyna Wodniak
WSPÓŁCZESNA PRASA KOBIECA
A
SPRAWY K SIĄ ŻK I
w VDAVVNICTW O
NAUKA - D Y D A K T Y K A - P R AK TYK A
K atarzyna W od n iak
- absolw entka bibliotekoznaw stw a i infom iacji naukowej oraz
polonistyki. O becnie pracuje na stanow isku adiunkta w Zakładzie C zytelnictw a i Biblio-
terapii w Instytucie Infom iacji N aukow ej i B ibliologii U niw ersytetu M ikołaja Kopernika
w Toruniu. Jej zainteresow ania naukow e koncentrują się w okół problem atyki czytelnic­
twa. W w olnych chw ilach preferuje aktyw ny w ypoczynek na św ieżym pow ietrzu.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Katarzyna Wodniak
WSPÓŁCZESNA PRASA KOBIECA
A SPRAWY KSIĄŻKI
Treści literackie w czasopismach:
PRZYJACIÓŁKA, TWÓJ STYL, CIENIE i BLASKI
Warszawa 2004
Komitet Redakcyjny serii wydawniczej
« N A U K A - DYDAKTYKA - P R A K T Y K A »
Marcin DRZEWIECKI (przewodniczący), Stanisław CZAJKA, Artur JAZDON, Barbara
S O S IŃ S K A -K A L A T A , Danuta K O N IE C Z N A , Krzysztof M IG O Ń , Mieczysław
MURASZKIEWICZ, Janusz NOWICKI (sekretarz), Joanna PAPUZIŃSKA-BEKSIAK,Wanda
PINDLOW A, Jadwiga S A D O W SK A , Jan SÓJKA, Barbara STEFANIAK, Elżbieta
STEFAŃCZYK, Hanna TADEUSIEWICZ, Zbigniew ŻMIGRODZKI
Książka wydana przy pomocy finansowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Recenzenci:
Oskar Stanisław CZARNIK
Tadeusz ŻABSKl
Redaktor prowadzący:
Janusz NOWICKI
Redakcja techniczna i korekta:
Anna LIS
© Copyright by Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
ISBN 83-89316-13-7
CIP - Biblioteka Narodowa
Wodniak, Katarzyna
Współczesna prasa kobieca a sprawy książki: treści literackie w czasopismach „Przyjaciółka”,
„Twój Styl” , „Cienie i Blaski” / Katarzyna Wodniak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2004. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 66)
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
00-335 Warszawa, ul. K onopczyńskiego 5/7
Wydanie I. Warszawa 2004 r. Ark. wyd. 12,3. Ark. druk. 14,75
Łamanie: Marta LACH
Druk i oprawa: Podlaska Spółdzielnia Produkcyjno-H andlowo-Usługowa,
15-182 Białystok, ul. 27 Lipca 40/3, tel./fax (085) 675-48-02
littp:// www.podlaska.com .pl
SPIS TREŚCI
ZAMIAST WSTĘPU: LITERATURA W P R A S IE .......................................................
I.
KRÓTKI RYS DŁUGOTRWAŁYCH Z W IĄ Z K Ó W ..............................................
9
9
17
II. WSPÓŁCZESNA PRASA KOBIECA A SPRAWY KSIĄŻKI ..........................
III. STAN BADAŃ, ŹRÓDŁA, LITERATURA P R Z E D M IO T U .............................. 21
Przypisy................................................................................................................................
Rozdział I
„PRZYJACIÓŁKA”, „TWÓJ STYL’, „CIENIE i BLASKI” - TRZY TYTUŁY -
TRZY SPOJRZENIA NA „KWESTIĘ KOBIECĄ” .......................................................
1.1. Porady dla każdej z nas: „Przyjaciółka” - tygodnik kobiecy
z tradycjami.......................................................................................................................
1.1.1. Geneza pism a.....................................................................................................
1.1.2. Dzieje wydawnicze i form ula.........................................................................
1.1.3. Zawartość i profil ..............................................................................................
1.1.4. Pozycja rynkowa i czytelnictwo.....................................................................
1.2. Magazyny z „górnej półki”: „Twój Styl” - luksusowy miesięcznik
dla ambitnych i wykształconych..............................................................................
1.2.1. Powstanie i rozwój p ism a..................................................................................
1.2.2. Prasowe inicjatjrwy wydawnicze „Twojego Stylu” .......................................
1.2.3. Kształt edytorski i zawartość ...........................................................................
1.2.4. Miejsce w segmencie magazynów....................................................................
29
31
31
33
36
40
44
44
47
49
55
24
1.3. „Prasa serca”: „Cienie i Blaski” - pismo, któremu można
się zwierzyć ................................................................................................................
57
1.3.1. Próba definicji, miejsce w typologii prasy, terminologia............................ 57
1.3.2. Poprzedniczki dzisiejszej „prasy serca” ....................................................... 60
1.3.3. Współczesne tytuły spod znaku serca na polskim ry n k u ..........................
1.3.3.1. Polskie inicjatywy wydawnicze początku lat
dziewięćdziesiątych X X w. ............................................................
1.3.3.2. Tytuły z kapitałem o b c y m ..............................................................
1.3.4. Układ treści, działy............................................................................................
Przypisy...................................................................................
65
65
69
72
Zgłoś jeśli naruszono regulamin