Teresa Sławińska - Prasa regionalna na nowe czasy. Historia sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa prasowego Ouest-France.pdf

(1600 KB) Pobierz
Teresa Sławińska
Prasa regionalna
na nowe czasy?
Historia sukcesu francuskiego
przedsiębiorstwa prasowego
Ouest-France
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze
środków
Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej, Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Polskie
Towarzystwo Komunikacji Społecznej
RECENZENT
dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
OPRACOWANIE GRAFICZNE OKŁADKI
Marcin Bruchnalski
Na okładce: Stand w holu siedziby Ouest-France SA z 47 wydaniami lokalnymi wydawanego
przez spółkę dziennika „Ouest-France”.
© Copyright by Teresa Sławińska & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie I, Kraków 2011
All rights reserved
Niniejszy utwór ani
żaden
jej fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany
w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywają-
cych i innych oraz nie może być przechowywany w
żadnym
systemie informatycznym bez uprzedniej
pisemnej zgody Wydawcy.
ISBN 978-83-233-3213-8
www.wuj.pl
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-631-18-80, tel./fax 12-631-18-83
Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98
tel. kom. 0506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj.pl
Konto: PEKAO SA, 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325
Pragnę bardzo podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się
do powstania tej książki, a szczególnie:
Panu François Régisowi Hutinowi, Prezesowi i Dyrektorowi Generalnemu
wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy SIPA/Ouest-France,
bez którego wsparcia, przybierającego różną formę,
ta książka nie mogłaby powstać;
Panom Antoine’owi de Tarlé, Théonowi Le Diouron, a najserdeczniej
Jeanowi-Pierre’owi Chapelle’owi, którzy najwytrwalej wprowadzali mnie
we wszystkie tajniki funkcjonowania spółki Ouest-France;
Dyrektorom poszczególnych sekcji oraz ich Pracownikom za
życzliwe
przyjęcie i cenne informacje;
Pani prof. Teresie Sasińskiej-Klas i Panu prof. Wiktorowi Adamusowi,
bez których pomocy merytorycznej ta książka nie przyjęłaby ostatecznego
kształtu;
Pani Laurance Duval, asystentce w Centrum Dokumentacji
Ouest-France, która z niezłomną cierpliwością pomagała w gromadzeniu
wszelkich materiałów oraz wspierała mnie podczas pobytów w Rennes;
Agnieszce Hess, Małgorzacie Lisowskiej-Magdziarz, Agnieszce Szymańskiej,
Marii Dąbrowskiej-Partyce i Joannie Sławińskiej za przyjacielskie wsparcie.
Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do Pana dra Jacka Brzezińskiego,
dyrektora Centrum Dokumentacji Ouest-France, któremu pragnę
zadedykować tę książkę, dziękując mu za poświęcony czas,
życzliwość
i cierpliwość, ogromną pomoc i niezwykle precyzyjną organizację pobytów
studialnych w siedzibie spółki.
Spis treści
Wstęp .............................................................................................................. 11
1. Przedsiębiorstwo a zarządzanie.Wybrane sektory działalności rynkowej ..
1.1. Cechy przedsiębiorstwa oraz specyfika zarządzania
przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowym ....................................
1.2. Cechy organizacji i specyfika zarządzania organizacją publiczną .....
1.3. Specyficzne cechy przedsiębiorstwa prasowego (medialnego)
a problematyka zarządzania ...............................................................
2. Prasa regionalna we Francji ........................................................................
2.1. Prasa prowincjonalna i regionalna od rewolucji francuskiej
(rok 1789) do I wojny
światowej
(rok 1914) .....................................
Prasa ludowa za 1
sou
(grosz) ............................................................
Dystrybucja gazet...............................................................................
Zawartość gazet .................................................................................
Wydania lokalne dzienników regionalnych .......................................
Wielkie dzienniki regionalne .............................................................
Modernizacja przedsiębiorstw prasowych .........................................
Zmiana zawartości gazet ....................................................................
Status dziennikarzy ............................................................................
2.2. Prasa regionalna w okresie I wojny
światowej
..................................
2.3. Prasa w okresie międzywojennym .....................................................
Zmiany technologiczne i organizacyjne w przedsiębiorstwach
prasowych i kryzys gospodarczy we Francji .....................................
Zawartość gazet .................................................................................
Status dziennikarza ............................................................................
Reklama w prasie regionalnej ............................................................
2.4. Prasa regionalna w okresie II wojny
światowej
.................................
Kontrola mediów w czasie II wojny
światowej
.................................
Zawartość gazet .................................................................................
Prasa podziemna ................................................................................
15
15
18
20
27
27
29
29
29
30
31
32
33
33
35
35
36
37
38
40
40
41
41
41
8
Prasa regionalna na nowe czasy?
2.5. Współczesna prasa francuska ............................................................
Odnowienie rynku prasy we Francji ..................................................
Formy własności mediów drukowanych ...........................................
Zmiana w pejzażu rynku mediów ......................................................
Konkurencja na rynku prasowym ......................................................
Status dziennikarzy ............................................................................
Nakłady prasy ....................................................................................
Linia programowa redakcji, zawartość gazet.....................................
Wydania niedzielne ............................................................................
Właściciele gazet ...............................................................................
Reklama w prasie ...............................................................................
Tygodniki regionalne .........................................................................
Pomoc państwa dla prasy ...................................................................
Współzawodnictwo między dziennikami regionalnymi ....................
Lokalne wydania prasy regionalnej ...................................................
Cechy dziennikarstwa regionalnego ..................................................
Zawartość dzienników regionalnych począwszy od lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku ...................................................
Charakterystyka dziennikarzy lokalnych ...........................................
Informacja lokalna w prasie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ..
Trudności na rynku prasy regionalnej w latach 1970–1990 ..............
Bezpłatna prasa reklamowa ...............................................................
Grupowanie się dzienników regionalnych w latach 1980–1990 .......
Przełom w technologii produkcji prasy .............................................
Dystrybucja prasy .............................................................................
Geografia zasięgu prasy regionalnej we Francji ................................
Zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem prasowym w latach
siedemdziesiątych XX wieku .............................................................
Przełom XX i XXI wieku – czytelnictwo i nakłady prasy.................
Zmiany w przedsiębiorstwach prasowych w dobie Internetu ............
3. Specyfika rynku prasy regionalnej we Francji ............................................
3.1. Ogólne cechy rynku prasy we Francji ................................................
3.2. Przedsiębiorstwo prasowe oraz prasa – prawne podstawy
funkcjonowania .................................................................................
Status dziennikarzy ............................................................................
Pomoc państwa dla prasy ...................................................................
Dystrybucja ........................................................................................
3.3. Ekonomika codziennej prasy regionalnej we Francji .........................
Podwójny rynek dla jednego produktu. Reklama i rynek reklamy ....
Czynniki wpływające na przetrwanie organizacji .............................
Koncentracja na rynku codziennej prasy regionalnej ........................
Bariery wejścia na rynek codziennej prasy regionalnej .....................
Klasyfikacja rynku prasy drukowanej ................................................
42
42
43
44
44
44
45
45
46
46
46
48
48
49
50
51
51
52
52
53
54
54
55
55
56
57
57
58
63
63
65
69
72
74
76
77
79
81
83
86
Zgłoś jeśli naruszono regulamin