Jan Zamojski Łódź 1898.pdf

(91614 KB) Pobierz
q i n o i ' *o
11
A n iö T I T ö m W ^ B n ^ i
i
i hetm an koronny
ŻYCIORYS.
..N ie d z iw . ze P o la k w s ła w ie w y g ó r o w a ł:
.Z a m o js k i r a d z ił. B a to ry p a n o w a ł! "
Zr
p ie w ń w h ld to r. IheninWH i<v/.a.
S k ł a d g ł ó w n y u G. C e n t n e r s z w e r a
w W a r s z a w i e . M a r s z a l k " vskw 14:1.
1 w Łodzi, w ,.Księgarni Łódzk:ej" P io t r k o w s k a
lOi.
/
1 S i) 9.
1000069957
JAN ZAMOJSKI
Wielki kanclerz i hetman koronny
ŻYCIORYS.
.N ie dziw, że Polak w sławie w ygórow ał:
.Zam ojski radził, B atory panow ał!"
Ze ś p ie w ó w h i s t o r . N ie m c e w ic z a .
ŁÓDŹ.
Druk J. S z o z e ś n i e w s k l e g o i S - k a , P i o t r k o w s k a 141.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin