St. Kramsztyk - Wybór pism.pdf

(8047 KB) Pobierz
STANISŁAW KRAMSZTYK
WYBÓR PISM
TOM I
Z PORTRETEM AUTO RA
1909
rcin.org.pl
WYBÓR PISM
STANISŁAW A
KRAMSZTYKA
TOM I.
rcin.org.pl
rcin.org.pl
W
y b ó r
P
i s m
S T A N I S Ł A W A KRAMSZTYKA
W Y D A N Y STA R A N IE M G R O N A
JEGO KOLEGÓW, PRZYJACIÓŁ I UCZNIÓW.
T O M I.
Z PORTRETEM
AUTORA.
WARSZAWA
Druk R u b ie sz e w sk ie g o i W ro tn o w sk ieg o , W łod zim iersk a 3 /5.
1909
.
rcin.org.pl
SŁOWO
WSTĘPNE.
Bogata spuścizna piśmiennicza po zmarłym w dniu 22 grud­
nia 1906 roku Stanisławie Kramsztyku składa się z szeregu dosko­
nałych podręczników do nauki Matematyki, Fizyki i Astronomii,
które służą i długo jeszcze służyć będą z pożytkiem w nauczaniu
tych przedmiotów, oraz z wielkiej liczby rozpraw i artykułów z róż­
nych gałęzi nauk przyrodniczych, które Autor w ciągu lat przeszło
czterdziestu ogłaszał stale w najpoważniejszych wydawnictwach
i czasopismach. Pewną część tych artykułów, wyróżniających się,
jak wszystkie prace Kramsztyka, doborem'treści i wysokiemi zale­
tami wykładu, zebrał Autor w tomie „Szkiców przyrodniczych
z dziedziny Fizyki, Geofizyki i Astronomii“, wydanym w r. 1893
na uczczenie trzydziestolecia jego pracy autorskiej przez grono
przyjaciół. W roku 1904 ogłosił zbiór pierwszy nowego wydania
tych „Szkiców", zamierzając w zbiorach następnych zgromadzić
najważniejsze swe rozprawy tak dawniejsze, jak i w późniejszych
latach pisane, a dotyczące zasadniczych pytań naukowych oraz
najważniejszych odkryć i badań w dziedzinie Fizyki, Geofizyki
i Astronomii. Zamiaru tego spełnić już nie mógł...
Po zgonie nieodżałowanego pisarza i pedagoga wielbiciele
jego zasług postanowili ziścić życzenie zmarłego, kierując się
przeświadczeniem, że składając tym sposobem cześć jego pamięci,
dadzą zarazem piśmiennictwu polskiemu książkę pożyteczną, mo­
gącą wywrzeć wpływ zbawienny na krzewienie wiedzy rzetelnej
i na podniesienie zamiłowania do nauk przyrodniczych, których
uprawę poczytywał on zawsze za jednę z najważniejszych dźwigni
oświaty i postępu w społeczeństwie. Tym to sposobem powstał
rcin.org.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin