I. Domeyko Jak tłumaczono rachunek różniczkowy.pdf

(1584 KB) Pobierz
JAK D O T Ą D T Ł U M A C Z O N O
ZASADY RACHUNKU RÓŻNICZKOWEGO
I JA K W D Z I S I E J S Z Y M S T A N I E M A T E M A T Y K I
N A L E Ż Y JE TŁUM ACZYĆ.
ROZPRAWA
IGNACEGO DOMEYKI
W CELU PUBLICZNEGO BRONIENIA DLA OTRZYMANIA
STOPNIA MAGISTRA FILOZOPJI, DO ODDZIAŁU
NAUK FIZYCZNYCH I MATEMATYCZNYCH
PODANA D. 30 MAJA 1822 ROKU
Z
AUTOGRAFU
WYDAŁ
S.
DICKSTEIN
W ARSZAW A
ROK 1921
DRUKARNIA TECHNICZNA, CZACKIEGO 3 - 5 .
*
JAK D O T Ą D TŁ U M A C ZO N O
ZASADY RACHUNKU R Ó ŻN IC ZK O W EG O
I JA K W DZISIEJSZYM STANIE MATEMATYKI
NALEŻY J E TŁUMACZYĆ.
PO
3
JAK D O T Ą D T Ł U M A C Z O N O
ZASADY RACHUNKU RÓŻNICZKOWEGO
I JA K W D Z I S I E J S Z Y M S T A N I E M A T E M A T Y K I
N A L E Ż Y JE TŁUMACZYĆ.
ROZPRAWA
IGNACEGO DOMEYKI
W CELU PUBLICZNEGO BRONIENIA DLA OTRZYMANIA
STOPNIA MAGISTRA FILOZOFJI, DO ODDZIAŁU
NAUK FIZYCZNYCH I MATEMATYCZNYCH
PODANA D. 30 MAJA 1822 ROKU
Z
AUTOGRAFU
WYDAŁ
S.
D I C K S T E IN
W ARSZAW A
::
::
::
::
::
::
::
ROK 1921
DRUKARNIA TECHNICZNA, CZACKIEGO 3 - 5 .
Zgłoś jeśli naruszono regulamin