Łańcucka - Edward Woyniłłowicz.pdf

(1581 KB) Pobierz
Edward W oyniłłowicz
W ie lk i z ie m ia n in A
p o ko rn y
ch rze śc ija n in
*
Cena każdego tomiku zł 0,50
Nr 1.
KS. W Ł. STAICH
Bogdan Jański,
apostoł tułaczy
Nr 2.
ST . KOSKO
Antoni Scheur,
lotnik
Nr 3.
A. ZAHORSKA
Maria Teresa Ledóchowska,
matka misyj afrykańskich
Nr 4.
ALEKSY P.
Hieronim Jaegen,
Świątobliwy bankier
Nr 5.
Z. SIKORSKA
K. de Foucauld,
badacz Marokka i misjonarz
Nr 6.
F. SUCHODOLSKA
Elżbieta Leseur,
niewiasta mężna
Nr 7.
S T . KOSKO
X. Seipel,
wielki kanclerz
Nr 8.
F. SUCHODOLSKA
Cecylia Plater-Zyberkówna,
pracownica Boża
NAKŁAD KSIĘGARNI I DRUKARNI KATOLICKIEJ S. A.
KATOWICE, UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO NR 58
48232
Życiorysy Bohaterów Czynu
N r 17
Edward Woyniłłowicz
W ie lki ziem ianin — pokorny ch rześcijanin
G a b ry e lla Ła ń cu ck a
E d w a rd W o y n i ł ł o w ic z
W ie lk i ziem ianin
pokorny chrześcijanin
i
K A T O W I C E
1 9 3 8
N a k ł a d e m i d r u k ie m K s ię g a r n i i D r u k a r n i K a t o lic k ie j S . A . , K a t o w ic e
Zgłoś jeśli naruszono regulamin