Dariusz Tkaczewski - Czeska reklama telewizyjna i jej język.pdf

(8478 KB) Pobierz
Dariusz
Tkaczewski
Czeska
telewizyjna
i
jej
język
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Śląskiego
Katowice
2005
Dariusz
Tkaczewski
Czeska
reklama telewizyjna
i
jej
język
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Śląskiego
Katowice
2005
Redaktor
serii:
Językoznawstwo
Słowiańskie
Henryk
Fontański
Recenzent
Jiri
Damborsky
Projekt
okładki
Ireneusz
Olsza
Redaktor
Barbara
Todos-Burny
Redaktor
techniczny
Barbara
Arenhövel
Korektor
Lidia
Szumigala
<340911
Copyright
©
2005
by
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Śląskiego
Wszelkie
prawa
zastrzeżone
ISSN
0208-6336
ISBN
83-226-1425-X
Wydawca
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Śląskiego
ul.
Bankowa
12B,
40-007
Katowice
www.wydawnictwo.us.edu.pl
e-mail:
wydawus@us.edu.pl
Wydanie
I.
Nakład: 220
+
50
egz.
Ark.
druk.
7,75
+
wklejka.
Ark.
wyd.
11,0.
Przekazano
do
łamania
w
styczniu
2005
r.
Podpisano
do
druku w
sierpniu
2005
r.
Papier
offset,
kl.
III,
80
g.
Cena
17
Zakład
Poligraficzny
Marian
Wioska
ul.
75.
Pułku
Piechoty
1,
41-500 Chorzów
Treść
Wstęp
..........................................................................................................................
7
Ogólna
charakterystyka
problematyki
czeskich
mass
mediów
na
przełomie
wieków
.
7
Cel
i
założenia
teoretyczno-metodologiczne
pracy
..................................................
14
Źródła
bibliograficzne
i
materiał
językowy.............................................................................
16
Układ
pracy
................................................................................................................................
18
Reklama
w
telewizji..................................................................................................
19
Reklama,
propaganda,
promocja.
Reklama
telewizyjna,
jej
nadawca
i
adresat
. . .
19
Reklama
telewizyjna
jako
rodzaj
dyskursu,
manipulacji
i
sztuki
......................................
26
Reklama
w
stylistyce.
Styl
publicystyczny
a
reklama............................................................
29
Z
dziejów
reklamy
światowej.
Reklama
na
ziemiach
czeskich............................................31
Czechosłowacka
i
czeskie
telewizje.
Współczesny
rynek
telewizyjny
w
Czechach
.
37
Czeski
rynek
reklam
telewizyjnych
........................................................................................
47
Język
czeski
w
reklamie
telewizyjnej
.................................................................
61
Leksykalna
charakterystyka
czeskich
tekstów
reklamowych
............................................
62
Stylistyczna
charakterystyka
czeskich
tekstów
reklam
telewizyjnych
...........................
83
Syntaktyczna
charakterystyka
czeskich
tekstów
reklam
telewizyjnych
...........................
93
Zakończenie..............................................................................................................
105
Fenomeny
czeskiego
rynku
reklam
telewizyjnych................................................................
105
Podsumowanie
i
konkluzje
dotyczące
języka
czeskiej
reklamy
telewizyjnej
. .
.107
Komentarz
końcowy..................................................................................................................
114
Literatura
..............................................................................................................
119
Resume...............................
,.............................................................................................................
123
Summary
.........................................................................................................................................124
5
T
IV
00Q0
Wstęp
Ogólna
charakterystyka
problematyki
czeskich
mass
mediów
na
przełomie
wieków
Funkcjonowanie
nowoczesnego
społeczeństwa
przełomu
XX
i
XXI
w.
bez
środków
masowego
komunikowania
jest
wręcz
niewyobrażalne.
Rewo­
lucja
informatyczna
i
informacyjna
lat
osiemdziesiątych
i
dziewięćdziesią­
tych XX
w.
jeszcze
bardziej
zacieśniła
w
sensie
czasowym
relacje
nadawca
-
odbiorca.
Niebagatelnym
czynnikiem
było
tu
umieszczenie
mass
mediów
w
systemie
społecznym
krajów
postkomunistycznych
o
młodych
demokra­
cjach,
tj.
Polski
i
Czecho-Słowacji*
a
następnie
samodzielnych2
Republiki
1,
Czeskiej
i
Republiki
Słowackiej.
Nowe
wyzwania
związane
ze
wstąpie­
niem
naszych
krajów
do
Unii
Europejskiej
i
jednoczesnym
„prawdziwie
eu­
ropejskim”
otwarciem
naszych
małych
rynków
medialnych.
1
W
niniejszej
pracy
autor
konsekwentnie
będzie
się
posługiwać
następującymi
formami
nie
istniejącego
już
wspólnego
państwa
Czechów
i
Słowaków:
I
Republika
Czechosłowacka
(ew.
1
Republika)
dla
okresu
1918-1948,
Czechosłowacja
(ew.
CSRS)
dla
lat
1948-1989
i
Czecho-Slo-
wacja
(ew.
CSRF
lub
Federacja
Czecho-Słowacka)
dla
lat
1989-1992.
Z
historycznego
i
praw­
nego
punktu
widzenia
najbardziej
uzasadniona
jest
nazwa
państwa
pisana
z
łącznikiem,
gdy
oba
jej
człony
pisane
dużą
literą,
tj.
Czecho-Słowacja (ale
przymiotnik
czechosłowacki).
Taką
pi­
sownię
nazwy
wspólnego
państwa
Czechów
i
Słowaków
określał
traktat
wersalski,
pieczętują­
cy
ostatecznie
w
1919
r.
powstanie
I
Republiki
Czechosłowackiej.
W
okresie
późniejszym
sto­
sowano
nazwę
raczej
niepoprawną,
tj.
pisaną
łącznie;
do
pisowni
właściwej
powrócono
dopiero
po
aksamitnej
rewolucji
w
1989
r.
W
pracy
tej
nazwa
Czechosłowacja
określać
będzie
republi­
socjalistyczną,
z
odcieniem
pejoratywnym,
jako
państwo
totalitarne
i
niedemokratyczne.
1
W
rozumieniu
samodzielnych
podmiotów
prawa
międzynarodowego.
7
Zgłoś jeśli naruszono regulamin