Monika Frania - Edukacja medialna a reklama.pdf

(7798 KB) Pobierz
MONIKA FRANIA
EDUKACJA MEDIALNA
A REKLAMA
STUDIA TEORETYCZNE I ANALIZY EMPIRYCZNE
W KONTEKŚCIE ŚRODOWISKA SZKOLNEGO
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2013
SPIS TREŚCI
Słowo wstępne
Rozdział 1
Wprowadzenie w problematykę reklamy
1.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje przekazów reklamowych
1.2. Oddziaływanie reklamy na człowieka w wybranych modelach i kon‑
cepcjach
1.2.1. Wybrane modele i mechanizmy psychologiczne(go) oddziały‑
wania reklamy
1.2.2. Perswazja i manipulacja w reklamie
1.2.3. Cechy sloganu reklamowego
1.3. Specyfika reklamy telewizyjnej
1.3.1. Reklama telewizyjna a dzieci i młodzież w świetle dotychcza‑
sowych badań i analiz
Rozdział 2
Media jako przestrzeń edukacyjno‑wychowawcza dzieci i młodzieży
w aspekcie wybranych problemów
2.1. Znaczenie mediów we współczesnym świecie w wybranych te‑
oriach
2.2. Telewizja jako pozaszkolna przestrzeń życia – szanse i zagrożenia
Rozdział 3
Edukacja medialna wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Charakterystyka edukacji medialnej i wychowania do mediów
Alfabetyzacja medialna w środowisku pozaszkolnym
Wybrane aspekty medialnej ścieżki edukacyjnej
Edukacja medialna w kontekście aktualnej podstawy programowej
kształcenia ogólnego
9
13
13
17
17
23
29
30
36
41
41
48
57
57
63
65
70
6
Spis treści
Rozdział 4
Wprowadzenie alfabetyzacji medialnej do edukacji wybranych krajów –
perspektywa globalna
4.1. Postulaty, praktyka i programy nauczania
4.2. Eksperymentalne projekty dydaktyczno ‑badawcze na przykładzie
brazylijskim
Rozdział 5
Podstawy teoretyczne procesu dydaktycznego w zakresie edukacji medialnej
5.1. Założenia ogólne w kontekście eksploracji własnych
5.2. Teorie uczenia się w nurcie konstruktywistycznym
5.3. Metody nauczania mediów
Rozdział 6
Reklama telewizyjna a licealiści – próba charakterystyki wybranych
aspektów zjawiska na podstawie eksploracji eksperymentalnej
6.1. Recepcja reklamy – wyniki ankietowych badań początkowych
6.1.1. Parametr częstotliwości
6.1.2. Parametr upodobań
6.1.3. Parametr akceptacji
6.2. Recepcja reklamy – wyniki ankietowych badań końcowych
6.2.1. Parametr częstotliwości
6.2.2. Parametr upodobań
6.2.3. Parametr akceptacji
6.3. Analiza zmiany percepcji reklamy – próba podsumowania
6.4. Typy recepcji reklamy telewizyjnej wśród badanej młodzieży
77
77
80
83
83
84
87
89
89
91
99
102
110
111
116
121
128
131
Rozdział 7
Edukacyjne warsztaty medialne a percepcja wyselekcjonowanych spotów
reklamowych
135
7.1. Analiza formy i treści eksperymentalnego bloku reklam telewizyjnych
7.2. Odbiór eksperymentalnego bloku reklam – wyniki pretestu i post‑
testu
7.2.1. Upodobania osobiste dotyczące spotów reklamowych
7.2.2. Komunikat reklamowy a dobra konsumpcyjne
7.2.3. Skuteczność reklamy w ocenie uczniów
7.2.4. Funkcja rozrywkowa reklamy
7.3. Wpływ zajęć z edukacji medialnej na świadomość wykorzystywania
technik perswazyjnych w reklamie i wiedzę na ten temat
135
140
141
146
150
154
156
Rozdział 8
Edukacja medialna oczami uczniów, dyrektorów szkół i przyszłych peda‑
gogów
161
Spis treści
7
Uogólnienia i wnioski końcowe – perspektywa empiryczna i prakty‑
czna
167
Bibliografia
Literatura
Zasoby internetowe
Dokumenty i akty prawne
Wykaz rysunków, tabel i wykresów
Summary
Zusammenfassung
175
175
183
184
187
191
193
Zgłoś jeśli naruszono regulamin