Piotr Ślęzak - Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji.pdf

(926 KB) Pobierz
Piotr Ślęzak
Reklama
jako czyn nieuczciwej konkurencji
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2011
Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział pierwszy
7
9
16
23
23
23
26
27
30
33
36
40
Pojęcie reklamy
Rozdział drugi
Klauzule generalne w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji
1. Klauzula generalna z art. 3 ust. 1 Ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji
A. Definicja czynu nieuczciwej konkurencji
B. Działanie
C. Sprzeczność z prawem
D. Dobre obyczaje
E. Stosunek klauzuli generalnej z art. 3 u.z.n.k. do klauzuli
generalnej z art. 16 u.z.n.k.
2. Klauzula generalna z art. 4 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu nie-
uczciwym praktykom rynkowym
Rozdział trzeci
Reklama sprzeczna z prawem
Rozdział czwarty
Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami lub uchybiająca godnoś-
ci człowieka
Rozdział piąty
44
49
Reklama wprowadzająca w błąd
– 6 –
Rozdział szósty
Reklama nierzeczowa
Rozdział siódmy
57
62
68
72
79
80
94
108
110
112
117
119
Reklama ukryta
Rozdział ósmy
Reklama uciążliwa
Rozdział dziewiąty
Reklama porównawcza
Zakończenie
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym
Akty prawne
Orzecznictwo
Ważniejsza literatura
Résumé
Zusammenfassung
Wykaz skrótów
art. – artykuł
Dyrektywa 2005/29/WE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady z 11 maja 2005 r. w sprawie nie-
uczciwych praktyk handlowych stoso-
wanych przez przedsiębiorców wobec
konsumentów na rynku wewnętrznym
Dz.U – „Dziennik Ustaw”
k.c. – kodeks cywilny
KPP – „Kwartalnik Prawa Prywatnego”
KRRiT – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Lex – komputerowa baza aktów prawnych i orzeczeń
n.b. – numer brzegowy
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
OSA – „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych”
OSN – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego”
OSNC – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna”
OSP – „Orzecznictwo Sądów Polskich”
PiP – „Państwo i Prawo”
PIPWI – „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej”
PPH – „Przegląd Prawa Handlowego”
pr.farm. – Ustawa z 6 września 2001 r. (prawo farmaceutyczne)
pr.pras. – Ustawa z 12 stycznia 1984 r. (prawo prasowe)
PUG – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”
PWiOWI – „Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelek-
tualnej”
Zgłoś jeśli naruszono regulamin