Jerzy Jarowiecki - Studia nad prasą polską XIX i XX wieku.pdf

(13800 KB) Pobierz
Jerzy Jarowiecki
W ydawnictwo Naukowe WSP
Kraków 1997
Jerzy Jarow iecki
STUDIA
NAD
PRASĄ
POLSKĄ
XIX I XX WIEKU
Wydawnictwo Naukowe WSP • Kraków 1997
Recenzenci:
Prof. dr hab. RYSZARD ERGETOWSKI
Prof. dr hab. JERZY MYŚLIŃSKI
©
Copyright by Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1997
Redaktor:
Irena Pabian
Projekt okładki:
Marek Sajduk
ISSN-0239-6025
ISBN-83-86841-893
Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, ul. Karmelicka 41
Zam. 28/97
Żonie - Teofili
oraz córkom: Ewie i Dorocie
poświęcam
Od Autora
Badania nad prasą i jej rolą społeczną, systematyczne analizy zawartości i jej
czytelnictwa, a także śledzenie zachodzących przemian na rynku prasowym nie są
dzisiaj niczym nowym, bowiem komunikowanie się ludzi jest podstawą istnienia
i funkcjonowania społeczeństwa, a prasa stanowi istotny czynnik tego komuniko­
wania. W ostatnich latach obserwuje się narastające zainteresowanie przedstawi­
cieli różnych dyscyplin polską prasą, badaniem nad nią, co owocuje licznymi
publikacjami czy też wystąpieniami na różnych konferencjach prasoznawczych. *
Wyniki tych zainteresowań nie są zbyt dostępne szerszym kręgom czytelników:
Małe nakłady materiałów pokonferencyjnych, drukowanie niektórych w specjali­
stycznych, niskonakładowych czasopismach utrudniają dostęp do tych publikacji.
Ta okoliczność skłoniła mnie do przygotowania tomu studiów nad prasą XIX-XX
wieku w Polsce, który też z pożytkiem może być wykorzystany w pracy dydak­
tycznej ze słuchaczami studiów humanistycznych.
I jeszcze jeden osobisty niejako powód prżedstawienia potencjalnym czytelni­
kom tego tomu studiów. Publikacje w nim zawarte są wynikiem kilkuletniego
okresu badań własnych nad wybranymi okresami i typami prasy. Usiłowałem roz­
poznać i opisać obszary rzadko objęte zainteresowaniem innych, penetrować
tematy aktualnie pojawiające się w dyskusjach związanych z transformacją ustro­
jową, a co za tym idzie z przekształceniami rynku prasowego.
W przedstawionym tomie przedrukowuje się rozprawy o charakterze histo-
rycznoprasowym, w których sięga się tematyką w odległą przeszłość, a także arty­
kuły, które początkowo były referatami na konferencjach naukowych; dla potrzeb
niniejszego tomu zostały rozbudowane lub uzupełnione. Tom otwiera syntetyczne
studium poświęcone historii i teraźniejszości czasopism pedagogicznych w Polsce,
nie zawsze docenianych (nie doczekały się nawet oddzielnego hasła w
Encyklope­
dii wiedzy o prasie).
Poddano oglądowi kilkaset tytułów czasopism pedagogicz­
nych (ich ilość sięga blisko 1000 tytułów), ukazano etapy ich rozwoju, aż po lata
osiemdziesiąte naszego wieku. Uporządkowano też problemy terminologiczne,
przeprowadzono po raz pierwszy pełną typologię prasy pedagogicznej.
Z kolei trzy rozprawy poświęcono prasie lwowskiej. Wiedza ojej dziejach jest
stosunkowo skromna, nie poświęcono dotąd oddzielnie jej uwagi. Ogólne opraco­
wania o prasie galicyjskiej czy też syntetyczne studia o prasie dwudziestolecia
międzywojennego zawierają wzmianki o prasie wydawanej we Lwowie, ale nie
przynoszą danych o całej panoramie tych periodków, których ilość przed rokiem
1918 przekroczyła ponad tysiąc tytułów, a w okresie dwudziestolecia międzywo-
Zgłoś jeśli naruszono regulamin