Jan Lencznarowicz - Australia.pdf

(14228 KB) Pobierz
JAN LENCZNAROWICZ
AUSTRALIA
WYDAWNICTWO
TRIO
WARSZAWA 2 0 0 5
Opracowanie graficzne:
Jan Bokiewicz
Komitet Redakcyjny serii:
prof. dr hab. Bronisław Nowak
prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski
prof. dr hab. M arian W ojciechowski
Redakcja:
Maciej Szulc
Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Mania
prof. dr hab. Bronisław Nowak
prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski
W książce wykorzystano zdjęcia pochodzące ze zbiorów Australijskiej Biblioteki Narodowej,
Narodowego Archiwum Australii, Biblioteki Stanowej Australii Południowej,
Biblioteki Stanowej Nowej Południowej Walii, Biblioteki Stanowej Wiktorii,
Australian W ar Memoriał, ACT H eritage Library oraz Fundacji Książąt Czartoryskich
przy M uzeum Narodowym w Krakowie
Podręcznik akadem icki dotowany przez M inistra Edukacji Narodowej i Sportu
© Copyright by Jan Lencznarowicz and Wydawnictwo TRIO,
W arszawa 2005
ISBN 83-88542-98-2
Wydawnictwo TRIO, 00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 18/20
www.wydawnictwotrio.pl e-mail: trio@wydawnictwotrio.pl
W ydanie pierwsze
D ruk i oprawa: Łódzkie Zakłady Graficzne, ul. Dowborczyków 18
Spis treści
Od Autora ................................................................................................
Kolonie brytyjskie w Australii do końca
XIX
wieku ......................
Początki europejskiego osadnictwa .................................................
Owce, złoto i samorząd .....................................................................
Placówka białej cywilizacji na antypodach .......................................
Gospodarka i społeczeństwo kolonialne w drugiej połowie XIX wieku
Związki z Wielką Brytanią i australijski nacjonalizm ........................
Na drodze ku federacji.......................................................................
Pierwsze lata Związku Australijskiego
(
1901
-
1914
)
....................
Ustrój federalny.................................................................................
Polityka wewnętrzna .........................................................................
Gospodarka, ekspeiymenty społeczne i kultura ..............................
Australia i świat .................................................................................
7
9
9
20
25
30
39
45
56
56
63
74
86
Wielka Wojna ........................................................................................ 95
Australijczycy na frontach pierwszej wojny światowej...................... 95
Podzielone społeczeństwo................................................................. 106
Przemiany czasu wojny i upragniony p o k ó j..................................... 117
Kraj nieograniczonych m ożliw ości..................................................... 121
Ostatni gabinet Williama M. Hughesa (1919-1923) i rządy koalicji
narodowo-agramej (1923-1929) ....................................................... 121
Polityka zagraniczna - skromne początki......................................... 133
„Ludzie, pieniądze, rynki”. Upadek rządu Bruce’a-Page’a ................ 135
Społeczeństwo i kultura..................................................................... 143
Wielki kryzys i powolne odrodzenie ................................................. 152
Załamanie gospodarcze i rząd Jamesa H. Scullina (1929-1931) . . . . 152
Odrodzenie gospodarcze i rządy Josepha Lyonsa (1932-1939) . . . . 164
5
Australia
Społeczeństwo i kultura.................................................................... 174
Wobec nadciągającej wojny.............................................................. 183
Druga wojna światowa i powojenna przebudow a...........................
193
Wojna w oddali (1939-1941) ............................................................ 193
Australia w niebezpieczeństwie (1941-1945)................................... 207
„Światło na wzgórzu”. Reformy rządu Bena Chifleya (1945-1949) .. 227
Australia w powojennym świecie ...................................................... 238
Społeczeństwo i kultura...................................................................... 244
Czasy prosperity......................................................................................257
Rządy Roberta Menziesa (1949-1966) ............................................ 257
Następcy Menziesa (1966-1972) .................................................... 275
Na obrzeżach Azji................................................................................ 285
Społeczeństwo i kultura...................................................................... 303
Czas na zm iany........................................................................................329
Rządy Gougha Whitiama (1972-1975)............................................ 329
Rządy Malcolma Frasera (1975-1983) ............................................ 343
Polityka zagraniczna .......................................................................... 353
Społeczeństwo i kultura...................................................................... 360
Australia w epoce globalizacji..............................................................
372
Rządy Boba Hawke’a (1983-1991) i Paula Keatinga (1991-1996) . . . 372
Rządy Johna Howarda (od 1996) .................................................... 391
Polityka zagraniczna .......................................................................... 398
Społeczeństwo i kultura...................................................................... 405
Kalendarium ..............................................................................................435
Premierzy Związku Australijskiego.......................................................... 449
Gubernatorzy generalni Związku Australijskiego.....................................451
Wykaz skrótów ..........................................................................................453
Wskazówki bibliograficzne........................................................................ 457
Indeks o só b ................................................................................................465
Spis map ....................................................................................................484
Zgłoś jeśli naruszono regulamin