Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku (U IV.1).pdf

(29905 KB) Pobierz
URZĘDNICY MAŁOPOLSCY
XII-XV WIEKU
SPISY
ERRATA
·s.
s.
s.
s.
s.
.s.
68,
(brak
numeru
strony); w
w.
7 od
góry, przed: Jakub
z
Dębna, dodać
nr:
147
74
,
nr
174:
zamiast
Clobuthzce
ma
być:
Clobuthzco
81,
nr
210, wiersz
6: zamiast: i:ndexu,
ma
być:
.indeksu,
wiersz
14:
po CCXLII,
dodać:
s.
32
31,
nr
212:
zamiast:
terrestrris,
ma
być:
terrestris
147,
nr
·586:
na
końcu
hasJ.a
dodać:
Po
tytułowany
zawsze
wojewodą
bełskim
(CC
21,
·s.
31
n„ .1480 - 34)
177,
nr 759: zamiast. Monumenta
Ep~graphica
Cracoviensi1a
I,
nr
94,
ma
być:
Pomniki
Krakowa
M.
i
S. Cerchów,
t.
I, Kraków
1904,
s.
94
i
tabl. 55.
+
+
Urzędnicy
małopolscy
..
.
URZĘDNICY
DAWNEJ
RZECZYPOSPOLITEJ
XII-XVIII WIEKU
SPISY
POD
REDAKCJĄ
ANTONIEGO
GĄSIOROWSKIEGO
Tom IV
MAŁOPOLSKA
(Województwa krakowskie, sandomierskie
i
lubelskie)
Zeszyt 1
URZĘDNICY MAŁOPOLSCY
Xll - XV WIEKU
POLSKA AKADEMIA NAUK
BIBLIOTEKA KÓRNICKA · INSTYTUT HISTORII
URZĘDNICY
MAŁOPOLSCY
XlI-XV WIEKU
SPISY
OPRACOWALI
JANUSZ KURTYKA, TOMASZ NOWAKOWSKI,
FRANCISZEK SIKORA, ANNA SOCHACKA,
PIOTR
K.
WOJCIECHOWSKI,
BOŻENA
WYROZUMSKA
POD
REDAKCJĄ
ANTONIEGO
GĄSIOROWSKIEGO
WROCŁAW
·WARSZAWA· KRAKÓW
ZAKŁAD
NARODOWY IMIENIA
OSSOLIŃSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMil NAUK
1990
KOMITET RBDAKCY1NY
ALICJA FALNIOWSK.A-GRADOWSK.A, ANTONI
GĄSIOROWSKI,
WACŁAW
URBAN, TADEUSZ WASILEWSKI, ANDRZEJ
WYCZAŃSKI
Okładkę projektował
ANDRZEJ SIKORA
~
Copyright by
Zakład
Narodowy im.
Ossolińskich-
Wydawnictwo,
Wrocław
1990
Printed in Poland
ISBN 83-04-01814-4
CAŁOŚĆ
ISBN 83-04-03259-7
Zakład
Narodowy
im.
Nakład:
Ossolińskich
-
Wydawnictwo,
we
wrześniu
Wrocław
1990
1370 egz. Druk
ukończono
1990 r.
Drukarnia Uniwersytetu im, A. Mickiewicza w Poznaniu
Zgłoś jeśli naruszono regulamin