Religie pierwotne.pdf

(1860 KB) Pobierz
Piotr Golanowski
kl. If
Religiami pierwotnymi (bądź tradycyjnymi) nazywa się
systemy wierzeniowo-rytualne rdzennych mieszkańców
Afryki, Azji, obu Ameryk, Australii oraz Oceanii. Są one
przedmiotem badań etnologii religii i antropologii religii.
Wśród głównych cech religii pierwotnych wymienia się:
naturalne pochodzenie (brak założyciela), ograniczony krąg
wyznawców (członkowie jednego plemienia lub grupy
rodowej), brak kodyfikacji pisemnej doktryny, magiczno-
mityczne myślenie, ahistoryczność (czas mityczny) oraz
przenikanie sacrum do wszystkich sferach życia.
Pod nazwą „religie pierwotne” kryją się także najstarsze
wierzenia religijne, rekonstruowane przez badaczy na
podstawie świadectw archeologicznych oraz wierzeń ludów
żyjących współcześnie. Należą do nich: animizm, fetyszyzm,
manizm, totemizm, czy szamanizm.
Animizmem (łac. anima – dusza) określa się wiarę w
istnienie niematerialnych i zdolnych do samodzielnej
egzystencji dusz, które ożywiają człowieka oraz wszystkie
elementy kosmosu i natury (zwierzęta, rośliny, zjawiska
pogodowe, a także twory przyrody nieożywionej i
przedmioty). Pojęcie animizmu stworzył brytyjski
antropolog Edward Burnett Tylor
Fetyszyzmem (fetico – czary) nazywa się zespół wierzeń
związanych z kultem przedmiotów (fetyszów) uważanych za
wcielenie danego bóstwa bądź wcielenie bliżej nieokreślonej
mocy sakralnej. Fetyszami mogą być amulety, symbole,
naczynia, kamienie, czaszki zmarłego itd. Człowiek oddaje im
cześć, gdyż oczekuje od wcielonej w nie mocy bądź bóstwa
określonych działań.
Manizm (manis – przodek) to określenie kompleksu wierzeń i
rytuałów, który polega na oddawaniu czci zmarłym przodkom.
Opiera się na przekonaniu, że po śmierci trwają oni w postaci
duchowej i mogą wpływać na losy żyjących
współplemieńców. Zachowują przy tym pewne elementy
swojej osobowości np. pamięć czy przynależność rodową.
Manizm szczególnie rozwinął się u społeczności rolniczych.
Termin ten został wprowadzony przez Herberta Spencera,
który traktował kult przodków jako pierwsze stadium rozwoju
religii w ogóle.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin