Religijność starożytnych Greków.pdf

(43542 KB) Pobierz
RELIGIJNOŚ Ć
STAROŻ YTNYCH
GREKÓW
Moim najbliż szym
WŁODZIMIERZ L E N G A U E R
---------------
Φ
-----------------
/
/
RELIGIJNOŚ Ć
STAROŻ YTNYCH
GREKÓW
b
W YDAW NI CTW O NAUKOW E PWN
W ARSZAW A 1994
O k ła d k ę p r o je k to w a ł D A R I U S Z L I T W I N I E C
R e d a k to r W IE S Ł A W A C H Ł O P E C K A
R e d a k to r te c h n ic z n y G A B R I E L A P O R Ę B S K A - R O D A K
T y tu ł d o to w a n y p r z e z M in is tr a E d u k a c ji N a r o d o w e j
C o p y r ig h t © b y
W y d a w n ic tw o N a u k o w e P W N
W a rsz a w a 1994
IS B N 8 3 -0 1 -1 1 2 9 0 -5
WSTĘ P
C z y te ln ik o w i n a le ż ą się p rze d e w sz y stk im w y ja ś n ie n ia, cz y m ta k s ią ż ­
ka nie je st. O tó ż z c a łą p e w n o ś c ią nie je s t to „ m ito lo g ia g re c k a ” , czyli
z b ió r o p o w ia d a ń
o g re c k ic h b o g a c h i b o g in ia c h o p a rty c h na m ita ch i
p o d an ia ch G rek ó w , k tó re d o ś ć d o b rz e z n a m y z ich z ach o w an ej d o d ziś
literatury. N ie je s t to ta k ż e k sią ż k a o m ito lo g ii g re c k ie j, czy li p ra c a o
ró ż n yc h m ita c h sta n o w ią c a z a ra z em p ró b ę ich in te rp re ta c ji.
A le cz y te ln ik teg o w ła ś n ie się sp o d z ie w a ją c y m ia łb y w g ru n c ie rze c z y
rację . O c z e k iw a n ie o d k sią ż k i, k tó ra m a w ty tu le „ re lig ijn o ś ć ” g rec k ą ,
aby tra k to w a ła g łó w n ie o m ita c h i by j e w y ja ś n ia ła , je s t c a łk o w ic ie
u zasa d n io n e. B a rd z o c z ę sto uw a ż am y, ż e zn a m y re lig ię g rec k ą , b o zn â m y
op o w ie ś ci o bo g a c h i h e ro sa c h staro ż y tn ej G re c ji. R e lig ia to p rze d e
w sz y stk im z e sp ó ł w ie rz e ń
i w ia d o m o ś c i o b o g a c h , a G re c y w m ity
w ie d z ę
n ie ty lk o o sam yc h
w ierz yli i g łó w n ie z nich c z erp a li sw ą
bó stw ach , lec z i o ty m , ja k się w o b e c n ich n ale ż y za ch o w y w a ć .
A u to r tej k sią ż ki je s t g łę b o k o prze k o n a n y , ż e m ity G re k ó w n a le ż ą
d o ich relig ii i są n a jw a ż n ie jsz y m ś w ia de ctw em te g o , co G re c y o sw y c h
bo ga ch m yś le li a tak ż e teg o, ja k ro zu m ieli ś w iat, w k tó ry m ż y li. M it
po zw ala też z ro z u m ie ć p rz e ż y c ie re lig ijn e lu dzi, k tó rz y w tak ą o p o w ie ś ć
w ierzyli: d la G re k a c z asó w A jsc h y lo sa i S o fo k le sa h isto ria P ro m e te u sz a
czy M e d ei, d z ie je D io n iz o sa lu b H e ra k le sa to p rz e c ie ż
in ne go n iż
c o ś z u p e łn ie
dz isiaj d la nas. B a rw n e o p o w ia d a n ie k ry je w so b ie w ie le
z n acz eń c z y te ln y c h i o c z y w isty c h d la lud zi w ie rz ą c y c h w rz e c z y w isto ś ć
m ity czn ą . O p o w ie ś ć ta k ą nie ty lk o „ z n a s ię ” — trz e b a ją ta k ż e p rze ż y w a ć .
Z tą p ro b le m a ty k ą sp o tk a m y się p rz e d e w sz y stk im w ro z d z ia le I, ale i
w in n y ch p artiac h k sią ż ki b ę d z ie m y się d o g rec k ich m itó w o d w o ły w a ć ,
szuk ają c o d p o w ie d z i n ie ty le n a p y ta n ie w co G re c y w ie rz y li, ile raczej
!— ja k w ie rzyli.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin