Nr 10.pdf

(17480 KB) Pobierz
im ii
Pedagogicznej w Krakowie
* Gość Konspektu
profesor Michał Śliwa,
rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie
* Dziesięciolecie Wydziału Pedagogicznego AP w Krakowie
* Spotkanie Konspektu • ; r ...
Skazany na autobiografię.
R o zm ija z Ph$ppe’em Lejeune'e
* Wiersze
Ewy Zawiszy-Masłyk
* Konferencje, wydarzenia, książki
f*
INTERNECIE
kow .p l/ko nsp il
W y d a w n ictw o
N aukow e
A k a d e m ii
P e d a g o g ic z n e j
ul. Studencka 5
31-1 16 Kraków
tel./fax (0 12) 430 09 83
e-mail: wydawnictwo@wsp.krakow.pl
bogaty wybór skryptów,
podręczników i innych pomocy
dydaktycznych dla studentów
poradniki i materiały metodyczne
dla nauczycieli i wychowawców
monografie naukowe
ze wszystkich dziedzin wiedzy
w księgarni Academicus
(gmach Akademii Pedagogicznej)
w wybranych księgarniach naukowych
na terenie całego kraju
w sprzedaży wysyłkowej
Zespół doświadczonych
autorów i redaktorów
to gwarancja
wysokiego poziomu
naszych publikacji
Do nabycia
0d redakcji
Zdarza się nieraz w pracy redakcyjnej, że musimy szybko
znaleźć jakieś mniej lub bardziej ważne dane o życiu
Uczelni: datę, nazwisko, tytuł publikacji itp. Tak było
również podczas przygotowywania tego numeru „Konspektu",
kiedy chcieliśmy ustalić drobny szczegół wydarzenia sprzed
blisko dwu lat. Sprawa wyglądała na beznadziejną, owo
wydarzenie nie należało do najważniejszych, trudno więc
było liczyć na to, że ktoś jego detale zapamiętał. Ale mimo
wszystko próbowaliśmy, jak zwykle obdzwaniajcie bez litości
tych najlepiej zorientowanych. Bezskutecznie. I gdy wydawało
się, że przyjdzie pogodzić się z losem, redakcyjna koleżanka
zaproponowała nieśmiało, by zajrzeć do jednego z pierwszych
numerów naszego kwartalnika... W tym nastrajającym
do refleksji nad giętkością redaktorskiego umysłu momencie
pojawiła się również myśl krzepiąca: „Konspekt" może być
ostatnią deską ratunku dla tych, którzy szukają łub będą
szukać szczegółów składających się na obraz tego, co w na­
szej uczelni działo się od jesieni 1999 do wiosny 2002 roku.
A miejmy nadzieję, że i w latach następnych. Zawartość
kolejnego, dziesiątego już numeru naszego kwartalnika
wskazuje jednak, podobnie jak poprzednie, że kronikarski
zapis nie jest ani jedynym, ani najważniejszym celem pracy
zespołu redakcyjnego. Przekonani o doniosłości indywidual­
nych i zbiorowych dokonali pracowników Wydziału
Pedagogicznego otwieramy łamy pisma dla sprawozdań
z naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dorobku jego
poszczególnych jednostek. Obok tego przedstawiamy np. zapis
rozmowy z Ph. Lejeune’
em, światowego formatu badaczem
literatury autobiograficznej. Interesujący, żywy dialog, jaki
prowadzi z nim Stanisław Jasionowicz wspierany przez
Reginę Lubas-Bartoszyńską i Teresę Kwaśną, przekonuje,
że o intelektualnych możliwościach jakiegoś uczelnianego
środowiska nie musi świadczyć tylko obszerny wykaz publi­
kacji tworzących je uczonych. Sporo miejsca zajmują
w tym numerze „Konspektu" wypowiedzi sprowokowane
przez wywiad zJ.T. Grossem. Szczególną wartość, jako glos
w sprawach szkolnej dydaktyki, ma wśród nich polemiczny
artykuł Ludwika Mroczki. I mimo że na niektóre kwestie
patrzymy trochę inaczej niż autor, zachęcamy gorąco do
lektury tego ciekawego, napisanego z pasją i znajomością
rzeczy tekstu.
numer 10
Pismo Akademii Pedagogianej
im. Komisji Edukacji Narodowej
http://www.wsp.krakow.pl/konspekt
30-084 Kraków
ul. Podchorążych 2, pok. 7p
tel.
(0-12) 637 47 77,
w.
301
fax: (0-12) 635 88 85
e-mail: konspekt@wsp.krakow.pl
RADA PROGRAMOWA
prof. Henryk W. Żaliński
— przewodniczący
prof. Tadeusz Budrewicz
prof. Jacek Chrobaayński
dr Edward Chudziński
prof. Zbigniew Długosz
dr Czesław Michalski
prof. Ryszard Pado
prof. Helena Siwek
prof. Stanisław Sobolewski
REDAKCJA
Bogusław Gryszkiewicz
(p.o. red. naczelnego)
Henryk Czubała
Iwona Pietrzkiewicz
Michał Zięba
Aneta Wójcik (sekretariat,
pok. 37b, tel. 637 47 77, w. 437)
WSPÓŁPRACA
Marek Glogier, Marek Karwala,
Urszula Lisowska, Czesław Michalski,
Janusz Morbitzer, Mirosław Oset
ZDJĘCIA
Marian Pasternak
Mieczysław Więcławek
WERSJA ON-LINE
Stanisław Skórka
WYDAWCA
Akademia Pedagogiczna im. KEN
w Krakowie, ul. Podchorążych 2
DRUK
Wydawnictwo Naukowe AP
31-116 Kraków, ul. Studencka 5
tel./fax (0-12) 430 09 83
e-mail: wydawnictwo@wsp.krakow.pl
http://www.wsp.krakow.pl/wydawnictwo
Trzeba, jak sądzę, zastąpić tradycyjne postrze­
ganie nauczyciela jako osoby przekazującej
wiedzę, takim modelem, w którym jest on
przewodnikiem po świecie wartości, w sferze
spraw ludzkich, przewodnikiem w skompli­
kowanym i komplikującym się coraz bardziej
otoczeniu społecznym — mówi profesor
Michał Śliwa, rektor Akademii Pedagogicznej
w Krakowie
Z internetem jest inaczej. Od samego początku
był on mocno związany ze słowem, a tym co
zadziwia w nim ludzi nie jest fakt, że umożliwia
on wyrażanie własnego ja, ale to, że w nowy
sposób stawia problem intymności. Moim prob­
lemem jest więc możliwość „literatury osobistej”
w sytuacji, gdy internet zmusza, by „otworzyć
swe serce przed pięcioma kontynentami” —
wyznaje profesor Philippe Lejeune, światowej
sławy badacz literatuty autobiograficznej
Jesteśmy otwarci na dialog, a przesunięcie
terminu matury właśnie dialogowi ma służyć
— filozofię działania Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu przybliża
minister Włodzimierz Paszyński
SKŁAD
Krzysztof Porosło
PROJEKT OKŁADKI
Aleksander Pieniek
Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i zmian redakcyjnych.
Propozycje reklam i ogłoszeń prosimy
przekazywać na adres redakcji
Niekorzystna sytuacja szkolnictwa specjalnego
wynika częściowo z reformy oświaty, w szcze­
'
gólności z podkreślanego w niej aspektu
sprawdzania wyników nauczania. W dużej
mierze te działania są sprzeczne z ideą
i założeniami nauczania specjalnego — pisze
Jadwiga Cieszyńska
3
Oczekiwania użytkowników, aby biblioteka dostarczała swoja
ofertę bezpośrednio do miejsca pracy nauczycieli i studiujących,
będą wzrastały — o teraźniejszości i przyszłości Biblioteki
Wyższej Szkoły Pedagogicznej we Freiburgu pisze jej dyrektor
Peter Glanzner
Młody człowiek, wykształcony i wychowany wyłącznie na wyselek­
cjonowanych jedynie słusznych wezwaniach, wcześniej lub później
może się zetknąć także z innymi, podając w wątpliwość intencje
.
pedagogiczne szkoły — problemy nauczania o holokauście rozważa
profesor Ludwik Mroczka
Deklarowanie ignorancji w sprawach matematyki
świadczyć ma o przynależności do lepszej, rzekomo
bardziej wrażliwej, kategorii społecznej — zauważa
Jacek Chmieliński na marginesie książki lana Stewarta
Liczby natury
Potrzebujemy wiary w siłę naszych oczu...
— o kontemplacji sztuki pisze Romuald Oramus
Jerzy Jarowiecki, Czesław Banach, Jindfich Hellberg,
Jowita Waszkiewicz, Marzena Knap
Zajrzyj na naszą stronę, która jest też stroną naszych współpracowników i autorów
www.wsp.krakow .pl/konspekt
Zgłoś jeśli naruszono regulamin